Trách nhiệm bồi thường của Tòa án khi áp dụng không đúng biện pháp khẩn cấp tạm thời

24/03/2017 10:16

(kiemsat.vn)
Trách nhiệm do áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng được quy định tại Điều 113 BLTTDS năm 2015. Có 04 trường hợp Tòa án phải bồi thường khi áp dụng không đúng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự.

Người yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về yêu cầu của mình; trường hợp yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng mà gây thiệt hại cho người bị áp dụng biện pháp này hoặc cho người thứ ba thì phải bồi thường.

Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng mà gây thiệt hại cho người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc cho người thứ ba thì Tòa án phải bồi thường nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  •  * Tòa án tự mình áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;
  •  * Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khác với biện pháp khẩn cấp tạm thời mà cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu;
  •  * Tòa án áp dụng biện pháp tạm thời vượt quá yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của cơ quan, tổ chức, cá nhân;
  •  * Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật hoặc không áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà không có lý do chính đáng.

Việc bồi thường thiệt hại được thực hiện theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

Hồng Phong

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong BLHS năm 2015

(Kiemsat.vn) – Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:“người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả” quy định tại Điều 51 BLHS năm 2015 cần được sửa đổi để phù hợp với thực tế và đảm bảo nguyên tắc có lợi cho người phạm tội.

Bổ sung thẩm quyền giải quyết của Tòa án trong lĩnh vực dân sự

(Kiemsat.vn) - BLTTDS năm 2015 đã bổ sung 04 loại tranh chấp, 03 loại yêu cầu về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang