Bổ sung thẩm quyền giải quyết của Tòa án trong lĩnh vực dân sự

11/05/2017 02:46

(kiemsat.vn)
BLTTDS năm 2015 đã bổ sung 04 loại tranh chấp, 03 loại yêu cầu về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Bổ sung thẩm quyền giải quyết của Tòa án trong lĩnh vực dân sự
Ảnh minh họa (nguồn internet)

Theo đó, 04 loại tranh chấp về dân sự, gồm:

1.Giao dịch dân sự (khoản 3 Điều 26);

2. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh, trừ trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại được giải quyết trong vụ án hành chính (khoản 7 Điều 26);

3. Tranh chấp về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước theo quy định của Luật tài nguyên nước (khoản 8 Điều 26);

4. Tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng rừng theo quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng.

Bổ sung ba loại yêu cầu về dân sự sau đây:

1. Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (khoản 1 Điều 27);

2. Yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án (khoản 7 Điều 27).

3. Yêu cầu công nhận tài sản có trên lãnh thổ Việt Nam là vô chủ, công nhận quyền sở hữu của người đang quản lý đối với tài sản vô chủ trên lãnh thổ Việt Nam (khoản 8 Điều 27).

Việc BLTTDS năm 2015 bổ sung như trên nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn giải quyết các vụ việc dân sự cũng như bảo đảm phù hợp với quy định của các luật khác có liên quan.

Kỳ Sơn

Điều kiện để công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở

(Kiemsat.vn) – Bộ Tư pháp đã có Công văn số 1503/2017/BTP-PBGDPL hướng dẫn thực hiện thủ tục đề nghị Tòa án nhân dân công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở.

Trao đổi bài: Ai là người bị kiện và Tòa án nào giải quyết vụ án hành chính?

(Kiemsat.vn) – Tác giả cho rằng ông Nguyễn Văn A khởi kiện hành vi hành chính của UBND tỉnh V, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh V.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang