Hướng dẫn công tác thống kê và công nghệ thông tin trong ngành KSND năm 2019

31/01/2019 09:42

(kiemsat.vn)
Ngày 22/01/2019, VKSND tối cao ban hành văn bản số 12/HD-VKSTC hướng dẫn công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2019 trong toàn ngành KSND.

Công tác thống kê

- Viện kiểm sát các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành về báo cáo thống kê; khắc phục triệt để các sai sót đã được rút kinh nghiệm, nhất là các chỉ tiêu về các vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, thi hành án dân sự, hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo... và các số liệu được các cơ quan Đảng, Nhà nước quan tâm như tạm đình chỉ điều tra; đình chỉ điều tra; tài sản tham nhũng, tài sản do phạm tội mà có đã được phát hiện...

- Viện kiểm sát các cấp chủ động triển khai quán triệt đầy đủ, kịp thời và thực hiện thống nhất các quy định của Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT- VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP ngày 12/11/2018 về “Quy định phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự” và Hệ thống chỉ tiêu, biểu mẫu thống kê hình sự liên ngành mới sửa đổi, bổ sung; lập, đối chiếu và gửi đầy đủ báo cáo thống kê liên ngành và phụ lục liên ngành theo quy định; chủ động phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo thống kê hình sự liên ngành tăng cường công tác kiểm tra việc lập, đối chiếu số liệu, bảo đảm tính chính xác của số liệu đã tiếp ký.

- Nâng cao chất lượng báo cáo thống kê, bảo đảm sự thống nhất số liệu thống kê.

- Đối với thống kê tội phạm trong giai đoạn xét xử sơ thẩm, Viện kiểm sát các cấp thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhằm đảm bảo phiếu được lập và truyền về Viện kiểm sát nhân dân tối cao đầy đủ, chính xác và kịp thời.

- Chủ động tham gia có trách nhiệm vào việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống chỉ tiêu và Hệ thống biểu mẫu thống kê của ngành.

- Tiếp tục quán triệt và thống nhất sử dụng số liệu thống kê là số liệu chính thức để xây dựng các loại báo cáo tổng hợp, báo cáo thi đua, sơ kết, tổng kết, chuyên đề nghiệp vụ ; đồng thời lấy số liệu thống kê làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và bình xét các danh hiệu thi đua cho các đơn vị, cá nhân.

VKSND tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 ngành KSND (Ảnh minh họa)

Công nghệ thông tin

- Viện kiểm sát các cấp tích cực, chủ động đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và hoạt động nghiệp vụ, bảo đảm các chỉ tiêu cơ bản sau đây: Bảo đảm 100% các văn bản không mật được trao đổi trên môi trường internet bằng các phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành hoặc thư điện tử; 100% các đơn vị sử dụng phần mềm thống kê, phần mềm truyền file giữa các cấp; 100% các vụ án được nhập đầy đủ vào Phần mềm Quản lí và Thống kê án hình sự và Phần mềm Quản lí và Thống kê án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp. Hằng tháng, Viện kiểm sát các cấp cần kiểm tra, rút kinh nghiệm việc nhập dữ liệu của đơn vị mình và của cấp dưới.

- Nghiên cứu, trao đổi và từng bước đầu tư, ứng dụng số hóa vào công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và xét xử tại phiên tòa nhằm nâng cao chất lượng công tác này.

- Khai thác có hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin và các phần mềm đã được trang bị như hệ thống họp trực tuyến, các phần mềm trong ngành Kiểm sát. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị bảo đảm sự hoạt động ổn định của hệ thống; tăng cường bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin mạng...

- Tăng cường đầu tư cho công nghệ thông tin, tập trung vào việc nâng cấp hệ thống truyền hình trực tuyến và xây dựng các phần mềm mới cần thiết cho hoạt động của đơn vị.

Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành

- Bố trí đầy đủ, sắp xếp ổn định cán bộ làm công tác thống kê và công nghệ thông tin theo quy định.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03/CT-VKSTC ngày 07/7/2017 về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin và Quy định quản lý và sử dụng mạng Internet trong ngành Kiểm sát nhân dân.

- Tăng cường đào tạo, đào tạo bổ sung, đào tạo lại kiến thức thống kê và công nghệ thông tin cho công chức làm công tác thống kê và công nghệ thông tin và người sử dụng.

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, rút kinh nghiệm về công tác thống kê và công nghệ thông tin đối với các đơn vị nghiệp vụ và Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới...

Xem toàn bộ hướng dẫn tại đây

Hướng dẫn thủ tục hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản công trong ngành KSND

(Kiemsat.vn) - Để thực hiện thống nhất việc quản lý nhà nước đối với tài sản công trong ngành KSND theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, ngày 13/11/2018, VKSND tối cao ban hành Công văn số 4931/VKSTC-C3 hướng dẫn một số thủ tục hành chính trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công. 

VKSND tối cao tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản

(Kiemsat.vn) - Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, thực hiện cải cách hành chính, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành các nghiệp vụ trong đơn vị, sáng nay, tại trụ sở, VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang