Hướng dẫn thủ tục hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản công trong ngành KSND

20/11/2018 13:39

(kiemsat.vn)
Để thực hiện thống nhất việc quản lý nhà nước đối với tài sản công trong ngành KSND theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, ngày 13/11/2018, VKSND tối cao ban hành Công văn số 4931/VKSTC-C3 hướng dẫn một số thủ tục hành chính trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công.

Mua sắm tài sản công trong trường hợp không lập thành dự án đầu tư

Trường hợp mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách trung ương

VKSND cấp tỉnh: Đối với tài sản công có giá trị đến dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc giá trị mua sắm tài sản công đến dưới 3.000 triệu đồng/01 gói mua sắm tài sản thì Viện trưởng VKSND cấp tỉnh quyết định mua sắm tài sản công của đơn vị mình và đơn vị thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo nguyên tắc đúng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật, của Ngành. 

Đối với tài sản công có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản hoặc giá trị mua sắm từ 3.000 triệu đồng trở lên/01 gói mua sắm tài sản thì thực hiện theo các bước: 1. Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, VKSND cấp tỉnh lập 01 bộ hồ sơ gửi Cục Kế hoạch - Tài chính; 2. Không quá 30 ngày, sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Kế hoạch - Tài chính thẩm định, trình Viện trưởng VKSND tối cao quyết định mua sắm tài sản công theo thẩm quyền hoặc có văn bản trả lời trong trường hợp đề nghị mua sắm không phù hợp.

VKSND cấp huyện: Đối với tài sản công có giá trị đến dưới 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc giá trị mua sắm tài sản công đến dưới 500 triệu đồng/01 gói mua sắm tài sản thì Viện trưởng VKSND cấp huyện quyết định mua sắm tài sản công của đơn vị mình, đảm bảo nguyên tắc đúng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật, của Ngành. 

Đối với tài sản công có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc giá trị mua sắm tài sản công từ 500 triệu đồng đến dưới 3.000 triệu đồng/01 gói mua sắm tài sản thì thực hiện theo các bước: 1. Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, VKSND cấp huyện lập 01 bộ hồ sơ gửi VKSND cấp tỉnh xem xét, quyết định; 2: Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh quyết định mua sắm tài sản công hoặc có văn bản trả lời trong trường hợp đề nghị mua sắm không phù hợp.

Đối với tài sản công có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản hoặc giá trị mua sắm từ 3.000 triệu đồng trở lên/01 gói mua sắm tài sản thực hiện theo các bước: 1. Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, VKSND cấp huyện lập 01 bộ hồ sơ gửi VKSND cấp tỉnh thẩm tra, tổng hợp gửi Cục Kế hoạch - Tài chính. 2. Không quá 30 ngày, sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Kế hoạch - Tài chính thẩm định, trình Viện trưởng VKSND tối cao quyết định mua sắm tài sản công theo thẩm quyền hoặc có văn bản trả lời trong trường hợp đề nghị mua sắm không phù hợp.

Ảnh minh họa (Internet)

Mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ

Đối với tài sản thuộc thẩm quyền quyết định mua sắm của VKSND cấp tỉnh (giá trị đến dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc dưới 3.000 triệu đồng/01 gói mua sắm tài sản), Viện trưởng VKSND cấp tỉnh quyết định mua sắm cho đơn vị mình và đơn vị cấp huyện thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo nguyên tắc đúng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản sản công theo quy định của pháp luật và của Ngành.

Đối với tài sản thuộc thẩm quyền quyết định mua sắm của Viện trưởng VKSND tối cao (giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản hoặc giá trị mua sắm từ 3.000 triệu đồng trở lên/01 gói mua sắm tài sản), Viện trưởng VKSND cấp tỉnh quyết định mua sắm cho đơn vị mình và đơn vị cấp huyện thuộc phạm vi quản lý sau khi có ý kiến bằng văn bản của Cục Kế hoạch - Tài chính, đảm bảo nguyên tắc đúng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản sản công theo quy định của pháp luật và của Ngành.

Thuê tài sản công 

VKSND cấp tỉnh: + Thuê tài sản công là máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, tài sản khác không phải là trụ sở làm việc: Viện trưởng VKSND cấp tỉnh quyết định thuê tài sản công của đơn vị mình, đảm bảo nguyên tắc đúng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật, của Ngành.

+ Thuê trụ sở làm việc có giá trị đến dưới 500 triệu đồng/01 hợp đồng.

Bước 1: Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, VKSND cấp tỉnh có văn bản gửi Cục Kế hoạch - Tài chính xem xét, thống nhất phương án, kinh phí thuê trụ sở làm việc.

Bước 2: Không quá 07 ngày làm việc, sau khi nhận được văn bản kèm theo hồ sơ của VKSND cấp tỉnh, Cục Kế hoạch - Tài chính có ý kiến trả lời bằng văn bản về phương án, kinh phí thuê trụ sở làm việc của đơn vị.

Bước 3: Không quá 30 ngày, kể từ khi nhận được văn bản thống nhất của Cục Kế hoạch - Tài chính, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh quyết định thuê trụ sở làm việc của đơn vị mình và đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo thẩm quyền.

+ Thuê trụ sở làm việc có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/01 hợp đồng

Bước 1: Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, VKSND cấp tỉnh lập 01 bộ hồ sơ gửi Cục Kế hoạch - Tài chính thẩm định.

Bước 2: Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Kế hoạch - Tài chính thẩm định, trình Viện trưởng VKSND tối cao quyết định thuê trụ sở làm việc theo thẩm quyền hoặc có văn bản trả lời trong trường hợp đề nghị thuê trụ sở làm việc không phù hợp.

VKSND cấp huyện: + Thuê tài sản công là máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, tài sản khác không phải là trụ sở làm việc. Viện trưởng VKSND cấp huyện quyết định thuê tài sản công của đơn vị mình. Việc thuê tài sản công phải đảm bảo nguyên tắc đúng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật, của Ngành.

+ Thuê tài sản công là trụ sở làm việc có giá trị đến dưới 500 triệu đồng/01 hợp đồng

Bước 1: Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, VKSND cấp huyện lập 01 bộ hồ sơ gửi VKSND cấp tỉnh thẩm tra, có ý kiến bằng văn bản gửi Cục Kế hoạch - Tài chính về phương án, kinh phí thuê trụ sở làm việc.

Bước 2: Không quá 07 ngày làm việc, sau khi nhận được văn bản của VKSND cấp tỉnh, Cục Kế hoạch - Tài chính có ý kiến trả lời bằng văn bản về phương án, kinh phí thuê trụ sở làm việc.

Bước 3: Không quá 30 ngày, kể từ khi nhận được văn bản thống nhất của Cục Kế hoạch - Tài chính, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh quyết định thuê trụ sở làm việc cho VKSND cấp huyện thuộc phạm vi quản lý theo thẩm quyền.

+ Thuê trụ sở làm việc có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/01 hợp đồng.

Bước 1: Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, VKSND cấp huyện lập 01 bộ hồ sơ gửi VKSND cấp tỉnh thẩm tra, tổng hợp gửi Cục Kế hoạch - Tài chính.

Bước 2: Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Kế hoạch - Tài chính thẩm định, trình Viện trưởng VKSND tối cao quyết định thuê trụ sở làm việc theo thẩm quyền hoặc có văn bản trả lời trong trường hợp đề nghị thuê trụ sở làm việc không phù hợp.

Thành phần hồ sơ đề nghị thuê tài sản công và mẫu quyết định thuê tài công (có phụ lục đi kèm).

Ngoài ra, tại công văn còn hướng dẫn một số nội dung khác về thủ tục hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản công như việc chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công; thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản công; bán tài sản công (không phải trụ sở làm việc); tài sản công bị mất, bị hủy hoại; quản lý và sử dụng thu được từ tài sản công; bảo dưỡng, sửa chữa, bảo trì tài sản công.

Xem thêm >>>

Xem toàn bộ hướng dẫn tại đây

Phụ lục kèm theo tải về tại đây!

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang