Triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

31/05/2024 23:31

(kiemsat.vn)
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành hướng dẫn số 155-HD/BTGTW ngày 14/5/2024 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Ảnh minh họa.

Ngày 05/02/2024, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới (Chỉ thị số 30-CT/TW). Thực hiện nhiệm vụ Ban Bí thư giao, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị như sau:

Theo Hướng dẫn này, việc triển khai thực hiện Chỉ thị Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; khẳng định tuyên truyền miệng là phương thức tuyên truyền có tính đặc trưng và ưu thế trong bối cảnh thông tin phức tạp, đa chiều như hiện nay.

Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu - cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW. Việc thực hiện Chỉ thị bảo đảm thống nhất với các quy định của Đảng, Nhà nước và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị.

Về nội dung thực hiện, Hướng dẫn nêu rõ, tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 30-CT/TW trong cán bộ, đảng viên; phổ biến Chỉ thị tới các chi bộ; tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

Đóng góp của công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc. Vị trí, vai trò, tầm quan trọng và yêu cầu đổi mới của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Những điểm mới về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị; trong định hướng, phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách lớn, quan trọng; trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, kiện toàn, chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thuộc phạm vi phụ trách.

Những yêu cầu mới về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Những quy định mới về trách nhiệm của các cơ quan chủ trì, phối hợp, cơ chế vận hành, tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Bên cạnh đó, việc xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW cần làm rõ những nhiệm vụ sau:

Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác tuyên truyền miệng; các hình thức, phương thức phối hợp để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị với lực lượng nòng cốt là ban tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền miệng; trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên đối với việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Xác định những nội dung tuyên truyền trọng yếu để tập trung đổi mới, nhất là đổi mới trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; lan tỏa những giá trị đạo đức, nhân văn, liêm chính trong Đảng và trong xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

Xác định các phương thức truyền thống vẫn còn hiệu quả cần phát huy, những phương thức mới cần tiến hành để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng, mạng xã hội; đặc biệt những phương thức đạt mục tiêu hướng mạnh về cơ sở, phù hợp với đối tượng, địa bàn, điều kiện vật chất;...

Về kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên: Xác định các nội dung, tiêu chí, tiêu chuẩn cơ bản, cần thiết trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên ba cấp, tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả.

Rà soát, bổ sung các quy định hiện hành về chế độ, chính sách cho báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở và xây dựng, ban hành các quy định mới theo các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Tổ chức Trung ương, kết hợp với vận dụng các điều kiện của địa phương, đơn vị.

Về tổ chức thực hiện, Hướng dẫn nêu rõ, các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW; chỉ đạo xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở thuộc phạm vi phụ trách; chỉ đạo thực hiện Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng theo quy định và bố trí nguồn kinh phí bảo đảm các chế độ, chính sách cho đội ngũ này.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai Chỉ thị và các chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Hằng năm đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong báo cáo công tác đảng và công tác tuyên giáo. Tổ chức sơ kết, tổng kết Chỉ thị theo quy định.

Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị trên các phương tiện thông tin của ban, bộ, ngành, địa phương. Phản ánh công tác triển khai Chỉ thị trên toàn quốc; phát hiện những mô hình hay, cách làm tốt, điển hình tiên tiến trong công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Kinh nghiệm của Hoa Kỳ trong điều tra tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên không gian mạng

(Kiemsat.vn) - Qua bài viết, tác giả giới thiệu một số kinh nghiệm của Hoa Kỳ trong điều tra tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên không gian mạng, như: Mục tiêu của hoạt động điều tra, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng; kỹ năng lấy lời khai dựa trên tìm hiểu và nắm bắt tâm lý trẻ em, đặc biệt là đối tượng trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục; kỹ năng điều tra kỹ thuật số.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang