Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của VKSND tối cao

04/04/2018 08:42

(kiemsat.vn)
Ngày 27/3/2018, VKSND tối cao ban hành Kế hoạch pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm chủ trì của VKSND tối cao là các quy phạm pháp luật về "Tổ chức VKSND" và "Tố tụng hình sự".

phap-dien.jpg

Đơn vị chủ trì thực hiện Kế hoạch là Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, cụ thể phân công thực hiện như sau:

1. Trách nhiệm và thời gian thực hiện pháp điển:

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện pháp điển để mục số 10 “Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân” thuộc Chủ đề số 35 theo Quyết định số 843/QĐ-TTg: Tổ chức bộ máy nhà nước. Thời gian hoàn thành trong Năm 2018.

- Phối hợp với các đơn vị thuộc VKSNDTC có liên quan; các bộ, ngành có văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đề mục thực hiện pháp điển đề mục số 07 “Tố tụng hình sự” thuộc Chủ đề số 37 theo Quyết định số 843/QĐ-TTg: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp. Thời gian hoàn thành năm 2020-2021.

2. Xây dựng các Kế hoạch tổ chức pháp điển từng đề mục: Đối với đề mục “Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân”, thực hiện trong tháng 3/2018; đối với đề mục “Tố tụng hình sự” thực hiện trong tháng 01/2020.

3. Tổ chức thu thập, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL thuộc các đề mục pháp điển; xử lý hoặc kiến nghị xử lý các quy phạm trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp căn cứ vào kết quả kiểm tra, rà soát:

+ Đối với đề mục số 10 “Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân” thuộc Chủ đề số 35 theo Quyết định số 84-3/QĐ-TTg: Tổ chức bộ máy nhà nước phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ; các bộ, ngành có văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đề mục để thực hiện. Thời gian hoàn thành năm 2018.

+ Đối với đề mục số 07 “Tố tụng hình sự” thuộc Chủ đề số 37 theo Quyết định số 843/QĐ-TTg: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện kiếm sát nhân dân tối cao có liên quan; các bộ, ngành có văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đề mục để thực hiện. Thời gian thực hiện và hoàn thành năm 2020-2021.

4. Tổ chức kiểm tra kết quả pháp điển và xây dựng hồ sơ kết quả pháp điển gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

- Tổ chức kiểm tra kết quả pháp điển theo đề mục: Phối hợp với các đơn vị thuộc VKSNDTC được phân công thực hiện pháp điển theo từng đề mục. Thời gian hoàn thành đối với đề mục “Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân”: Năm 2018; đối với đề mục “Tố tụng hình sự”: Năm 2021.

- Xây dựng hồ sơ kết quả pháp điển gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Thời gian thực hiện đối với đề mục “Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân”: Năm 2018; đối với đề mục “Tố tụng hình sự”: Năm 2021.

5. Pháp điển quy phạm pháp luật mới ban hành

Đơn vị thực hiện rà soát các văn bản QPPL mới ban hành: Các đơn vị thuộc VKSNDTC, các bộ, ngành liên quan đến đề mục pháp điển. Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

6. Tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ về tình hình triển khai thực hiện công tác pháp điển gửi Bộ Tư pháp.

Phối hợp với các đơn vị thuộc VKSNDTC có liên quan. Thời gian thực hiện: Hàng năm

7. Phổ biến, tuyên truyền kết quả pháp điển.

- Phối hợp Văn phòng; Báo Bảo vệ pháp luật; Tạp chí kiểm sát phổ biến, tuyên truyền kết quả pháp điển các chủ đề, đề mục trên các phương tiện thông tin đại chúng; phổ biến, tuyên truyền đến các đối tượng chịu sự tác động của các quy phạm pháp luật thuộc mỗi đề mục, chủ đề thuộc thấm quyền pháp điển của VKSNDTC. Thời gian thực hiện: Sau khi Chính phủ thông qua kết quả pháp điển.

Trong trường hợp cần thiết, các đơn vị được giao nhiệm vụ pháp điển, có thể xây dựng đội ngũ Cộng tác viên của VKSND tối cao hoặc ký hợp đồng, sử dụng đội ngũ Cộng tác viên thực hiện công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp.

Xem thêm>>>

Cán bộ Kiểm sát phải gương mẫu, đi đầu trong phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự

Thái Nguyên: Công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo VKSND cấp huyện

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang