Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2018 ngành KSND

03/04/2018 10:52

(kiemsat.vn)
Ngày 08/02/2018, Ban Chỉ đạo các chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn của Ngành (BCĐ 138) đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 ngành KSND phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác năm 2018

Để góp phần kiềm chế và giảm tội phạm so với năm 2017, thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm và các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác phòng, chống tội phạm, những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Kế hoạch được xác định như sau:

1. Ban chỉ đạo 138 của Viện kiểm sát các cấp nắm, phân tích, dự báo sát tình hình tội phạm, kịp thời tham mưu cho cấp ủy ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch, phòng chống tội phạm, thực hiện hiệu quả: Kết luận số 05-KL/TW, chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030 và chương trình phòng chống tội phạm đến năm 2020; tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phát hiện, giải quyết các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế ( trong đó, tập trung giải quyết các vụ, việc thuộc diện Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo, Ban nội chính Trung ương theo dõi đôn đốc và tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý); các vụ án liên quan đến sử dụng công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia… thuộc trách nhiệm của Ngành. Thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm về ma túy; thực hiện đạt và vượt những chỉ tiêu, nhiệm vụ trong các nghị quyết của Quốc hội (số: 37/2012/QH13, 63/2013/QH13, 96/2015/QH13, 111/2015/QH13).

2. Tập trung chỉ đạo công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố và quản lý chặt chẽ việc giải quyết án hình sự, đảm bảo mọi hành vi có dấu hiệu tội phạm đã được phát hiện đều được khởi tố, điều tra để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Kiểm sát chặt chẽ việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn; nắm chắc nội dung, tiến độ, kiểm sát chặt chẽ việc lập hồ sơ vụ án hình sự của cơ quan điều tra; chủ động tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, góp phần bảo đảm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

Thực hiện nghiêm chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 02/10/2017 của Viện trưởng VKSNDTC trong việc theo dõi, quản lý, giải quyết các vụ án hình sự tạm đình chỉ; chủ động rà soát, kiểm tra và giải quyết kịp thời những vụ án có dấu hiệu oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

3. Thực hiện tốt nhiệm vụ phát hiện, điều tra tội phạm thuộc thẩm quyền VKSNDTC, nhất là những tội phạm xảy ra trong hoạt động tư pháp. Cơ quan điều tra của VKSNDTC chủ động thu thập thông tin, kịp thời điều tra, xác minh, bảo đảm khởi tố vụ án, bị can theo đúng quy định của pháp luật để xử lý nghiêm minh các hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp và tham những chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp, nhằm răn đe, phòng ngừa chung góp phần xây dựng hệ thống cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực đấu tranh phòng chống tội phạm.

4. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, Tòa án nhân dân các cấp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra truy tố, xét xử; kịp thời đưa ra xét xử nghiêm minh các vụ án trọng điểm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm nhằm răn đe tội phạm và giáo dục, phòng ngừa chung; giải quyết dứt điểm các vụ án tồn đọng, kéo dài, trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhiều lần, hủy để điều tra lại; tích cực áp dụng các biện pháp để thu hồi tài sản trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế.

Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện Tiểu đề án 3 “Truy tố và xét xử tội phạm mua bán người” thuộc Đề án 2, Chương trình 130 “ Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người”, thực hiện hiệu quả chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trong Ngành. Xây dựng, triển khai thực hiện các đề tài, đề án theo kế hoạch công tác của VKSNDTC; tăng cường nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của Viện kiểm sát trong tình hình mới.

5. Thông qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, nhất là những thiếu sót, sơ hở trong quản lý kinh tế - xã hội, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng để kiến nghị với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan các biện pháp, giải pháp khắc phục, phòng ngừa.

6. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định mới, nhiệm vụ mới của Viện kiểm sát theo quy định của Luật tổ chức VKSND, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự,… Tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng, hội nghị tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự, chú trọng kỹ năng, chất lượng tranh tụng của Viện kiểm sát tại phiên tòa; hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp Viện kiểm sát truy tố sau đó Tòa tuyên bị cáo không phạm tội hoặc bản án bị hủy để điều tra, xét xử lại có trách nhiệm của Viện kiểm sát.

7. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, giải pháp phòng, chống tội phạm; động viên, khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm; phát hiện, xử lý kịp thời mọi hành vi có dấu hiệu vi phạm; kiểm điểm, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm pháp luật, quy định của Đảng trong công tác phòng, chống tội phạm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm và vi phạm những quy định về phòng, chống tội phạm trong Quyết định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ chính trị về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm.

8. Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 90/KH-VKSTC ngày 18/8/2017 về việc triển khai thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp. Chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan sửa đổi các quy chế phối hợp, bảo đảm phù hợp với quy định mới của pháp luật và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Phối hợp xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành luật, nhất là các thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự; tập trung hướng dẫn thi hành những quy định về tội danh mới; hoàn thiện hệ thống quy chế nghiệp vụ. Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn cho các bộ, công chức thống nhất nhận thức, thực hiện đúng những quy định mới của pháp luật trong phát hiện những quy định mới của pháp luật trong phát hiện, khởi tố, điều tra giải quyết vụ án hình sự.

9. Kiện toàn tổ chức bộ máy Viện kiểm sát các cấp theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; nghiên cứu sáp nhập các đơn vị có tính chất nhiệm vụ tương đồng; ưu tiên lựa chọn bố trí nhân lực cho các đơn vị trực tiếp thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đổi mới, tăng cường thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; chú trọng kiểm tra, giám sát, đánh giá cán bộ, công chức để sắp xếp, bố trí phù hợp với Đề án vị trí việc  làm và yêu cầu nhiệm vụ công việc.

Tăng cường luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện điều động biệt phái công chức đến VKSND địa phương để đào tạo, nâng cao năng lực, kinh nghiệm thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm; lựa chọn, điều động tăng cường một số công chức có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn ở VKSND địa phương cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm của VKSND cấp cao, VKSND tối cao. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng điều tra, thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự.

10. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm; phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí trong Ngành, Trang tin điện tử của Viện kiểm sát các cấp; các đơn vị tập trung tuyên truyền việc thực hiện các quy định mới của pháp luật về phòng, chống tội phạm; giáo dục ý thức pháp luật, đấu tranh phòng ngừa tội phạm trong nhân dân thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Tăng cường phát sóng chương trình truyền hình Kiểm sát nhân dân; phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam xây dựng bộ phim truyền hình, trong đó tập trung tuyên truyền chức năng, nhiệm vụ, vị trí, vai trò của Viện kiểm sát trong công tác phòng chống tội phạm.

11. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết TW 4 (Khóa XI và khóa XII) về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động xây dựng đội ngũ công chức, Kiểm sát viên. Đồng thời, thường xuyên giáo dục, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, trách nhiệm của đội ngũ công chức, nhất là Kiểm sát viên, Điều tra viên trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm.

12. Chủ động, tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, trang bị phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, nhất là công tác giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm. Tiếp tục kiện toàn nâng cao năng lực các đơn vị chuyên trách đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm.

13. Mở rộng hợp tác quốc tế về xây dựng, thực thi pháp luật; đẩy mạnh xây dựng các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự; thực hiện tốt nhiệm vụ tương trợ tư pháp về hình sự, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao… Hợp tác, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ ngành; hướng dẫn và làm tốt vai trò đầu mối trong công tác tương trợ tư pháp về hình sự.

14. Tích cực và tham gia hiệu quả các hoạt động của Tổ chuyên viên liên ngành giúp việc Ban chỉ đạo 138 các cấp; bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các đoàn kiểm tra, khảo sát trong ngành và liên ngành; tham mưu, phục vụ hiệu quả cho Ban chỉ đạo 138/CP trong công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện các chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

15. Kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ thường trực giúp việc và đề cao trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội các cấp Ngành trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây.

Xem thêm>>>

Kế hoạch luân chuyển, điều động công chức lãnh đạo ngành KSND năm 2018

VKSND tối cao ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật”

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang