VKSND tối cao ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật”

17/10/2017 03:59

(kiemsat.vn)
Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, VKSND tối cao ban hành kế hoạch số 116/KH-VKSTC ngày 12/10/2017 về việc tổ chức Ngày pháp luật năm 2017 với chủ đề "Triển khai thi hành hiệu quả các đạo luật về tư pháp được Quốc hội khóa XIII và khóa XIV thông qua".

Ảnh minh họa

Theo đó, VKSND tối cao yêu cầu cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị trong tổ chức thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam, cụ thể yêu cầu:

– Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKS Quân sự trung ương, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trung ương chỉ đạo, quán triệt phổ biến đến toàn thể công chức về mục đích, ý nghĩa, nội dung, chủ đề Ngày pháp luật Việt Nam năm 2017:

+ Triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2017 gắn với học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần Thứ XII;

+ Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 14/8/2017 của Viện trưởng VKSNDTC về tăng cường công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trong ngành KSND;

+ Phổ biến, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung các bộ luật, luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIII và khóa XIV thông qua đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức;

+ Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp;

+ Xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các tấm gương người tốt, việc tốt điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

– Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí kiểm sát, Trang tin điện tử, Truyền hình KSND phối hợp với các cơ quan truyền thông trung ương làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền ngày Pháp luật Việt Nam:

+ Tuyên truyền về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 14/8/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao;

+ Tuyên truyền nội dung các đạo luật mới được Quốc hội khóa XIII và khóa XIV thông qua, việc triển khai thi hành các đạo luật này trong ngành KSND;

+ Thông tin, tuyên truyền về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND;

+ Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật.

– Trang thông tin điện tử của VKSND các cấp tăng cường việc đăng tải thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, VKSND tối cao và các cơ quan hữu quan ban hành có liên quan đến ngành KSND:

+ Chú trọng các thông tin trao đổi vấn đề lý luận, kinh nghiệm thực tiễn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp;

+ Khuyến khích đăng tải các thông tin về hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật, chuyên mục hỏi – đáp pháp luật liên quan đến ngành KSND;

+ Phối hợp Vụ Thi đua – khen thưởng và các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKS quân sự trung ương, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh tuyên truyền, biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

– Thủ trưởng các đơn vị: Trường ĐH Kiểm sát Hà Nội, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong tuần lễ cao điểm cho viên chức, sinh viên, học viên tại các trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngành với các nội dung như sau: Tổ chức tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật tập trung vào các bộ luật, luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIII và khóa XIV thông qua liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND.

Về thời gian thực hiện: Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017 được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, tập trung cao độ từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2017.

Phạm Hằng

(giới thiệu)

Tuổi trẻ VKSND TP Hồ Chí Minh và VKSND Cấp cao 3 tọa đàm với TS, nhà văn Dương Thanh Biểu

(Kiemsat.vn) - Ngày 17/10/2017, VKSND TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng VKSND Cấp cao 3 tổ chức buổi tọa đàm giữa tuổi trẻ hai đơn vị với Tiến sĩ, nhà văn Dương Thanh Biểu, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao, tác giả cuốn tiểu thuyết “Miền sáng tối”.

Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

(Kiemsat.vn)- Quyết định số 1359/QĐ-TTg xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các bộ, cơ quan ngang bộ,... trong triển khai thi hành BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang