Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành Kiểm sát nhân dân

05/02/2024 18:00

(kiemsat.vn)
Ngày 02/02/2024, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết số 118-NQ/BCSĐ về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành Kiểm sát nhân dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp

Trong thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân đã có những chuyển biến tích cực. VKSND các cấp, nhất là người đứng đầu đơn vị ngày càng nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác này; đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên đảm nhiệm công tác từng bước được kiện toàn; trang thiết bị, trụ sở tiếp công dân được tăng cường; công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được quan tâm, ban hành. Viện kiểm sát các cấp đã tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, nhất là các vụ việc liên quan đến hoạt động tư pháp phức tạp, có dấu hiệu oan sai, dư luận xã hội quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được tăng cường góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội.

Để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy các kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành Kiểm sát nhân dân và công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp, Ban cán sự đảng VKSND tối cao quyết nghị, toàn ngành Kiểm sát tiếp tục quán triệt, phổ biến đầy đủ, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phải xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động, uy tín và hình ảnh của ngành Kiểm sát.

Thủ trưởng các đơn vị, Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đề nghị, kiến nghị, phản ánh, yêu cầu của công dân thuộc thẩm quyền. Ban hành và tổ chức thực hiện nội quy, quy chế của đơn vị trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân theo quy định; chú trọng đề ra các biện pháp tăng cường hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, nhất là đối với giải quyết khiếu nại, tố cáo của Tòa án trong lĩnh vực tố tụng dân sự, tố tụng hành chính; tăng cường phát hiện vi phạm để kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục, xử lý theo quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Bố trí cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức, có chuyên môn nghiệp vụ tốt, có kinh nghiệm thực hiện việc tiếp công dân và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ người phản ánh, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực theo quy định.

Nâng cao trách nhiệm trong việc chủ trì, phối hợp trả lời các kiến nghị cử tri; xử lý theo thẩm quyền, thực hiện đồng bộ các giải pháp giải quyết dứt điểm, đúng quy định các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, đông người, dư luận xã hội quan tâm; quản lý, đôn đốc chặt chẽ, bảo đảm tiến độ, đúng quy định pháp luật đối với đơn do các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội; Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân các cấp chuyển đến ngành Kiểm sát nhân dân. Chỉ đạo tăng cường hoạt động thanh tra công vụ về trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý nghiêm đối với cán bộ vi phạm.

Nghị quyết nêu rõ, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) chủ trì phối hợp với các đơn vị tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chỉ thị, quy chế, quy định, nội quy của Ngành liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; hướng dẫn phân biệt cụ thể giữa khiếu nại, tố cáo về hành chính với khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và khiếu nại, tố cáo trong Đảng; giữa phản ánh, khiếu nại và tố cáo; hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính; tham mưu cho lãnh đạo VKSND tối cao chỉ đạo VKSND cấp tỉnh, cấp huyện nghiên cứu, xây dựng quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân ở địa phương theo quy định tại tiểu mục 4.4 khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thanh tra VKSND tối cao tham mưu hoàn thiện các quy chế, quy định trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực hành chính trong ngành Kiểm sát nhân dân; chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện Quy định về bảo vệ người phản ánh, tố cáo về hành vi tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong ngành Kiểm sát nhân dân. Tăng cường hoạt động thanh tra công vụ về trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý nghiêm đối với cán bộ vi phạm.

Ngoài ra, Viện kiểm sát các cấp tăng cường phối hợp với liên ngành tư pháp cùng cấp rà soát lại các nhiệm vụ, xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; trường hợp có khó khăn, vướng mắc báo cáo, đề xuất cấp ủy địa phương ban hành Chỉ thị về công tác này.

Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan VKSND tối cao

(Kiemsat.vn) - Sáng 01/02/2024, tại Hà Nội, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan VKSND tối cao. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang