TAND tối cao: Chú trọng phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử

05/10/2017 03:07

(kiemsat.vn)
Đây là một trong các nội dung được đề cập đến trong Kế hoạch thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 của TAND tối cao, được ban hành ngày 28/ 09/2017 vừa qua.

Trụ sở TAND tối cao

Để thực hiện nghiêm việc phổ biến giáo dục pháp luật và sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả, ngày 28/09/2017 Chánh án TAND tối cao ban hành kèm theo Quyết định số 204/QĐ-TANDTC Kế hoạch thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021.

Theo đó, yêu cầu chú trọng việc lồng ghép phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử, kết hợp để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả. Cụ thể yêu cầu:

– Vụ Tổng hợp TANDTC tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Chương trình bằng hình thức phù hợp; xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình trong Quý III năm 2017;

– Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC ban hành Kế hoạch của Chánh án TANDTC thực hiện Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật trước tháng 10 năm 2017;

– Vụ Tổng hợp và Vụ Tổ chức cán bộ TANDTC rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quý III và Quý IV năm 2017.

– Học viện Tòa án tiếp tục rà soát, chuẩn hóa, hoàn thiện chương trình, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy pháp luật, giáo dục công dân trong nhà trường theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng.

– Cổng Thông tin điện tử TANDTC, Báo công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân xây dựng các chuyên trang, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin báo chí.

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước và dự toán trong kinh phí hoạt động hàng năm của TANDTC.

Xem đầy đủ, chi tiết Kế hoạchtại đây.

Phạm Hằng

 (giới thiệu)

Tiêu chuẩn để trở thành Viện trưởng VKSND tối cao và Chánh án TAND tối cao

(Kiemsat.vn) - Ngày 04/8/2017, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 90-QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Ngành Tòa án triển khai thi hành BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

(Kiemsat.vn) - Ngày 12/7/2017 TAND tối cao đã banh hành Công văn số 148/2017/TANDTC-PC gửi Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp về việc triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang