Điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ VKSND tỉnh Bến Tre

19/11/2021 23:06

(kiemsat.vn)
Những năm qua, Đảng bộ VKSND tỉnh Bến Tre luôn đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và chỉnh đốn Ðảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thường xuyên giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong đơn vị.

Đảng bộ VKSND tỉnh Bến Tre trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre, gồm 05 chi bộ trực thuộc với tổng số 68 đảng viên. Thời gian qua, cấp ủy luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị đạt nhiều kết quả quan trọng và toàn diện. Liên tục 03 năm (2018-2020), Đảng bộ đều giữ vững danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đó là kết quả sự cố gắng không ngừng của đơn vị trong thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Những năm qua, Ban chấp hành Đảng ủy luôn đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và chỉnh đốn Ðảng, cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thường xuyên giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong đơn vị. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nghiêm túc trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát thường xuyên; kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ chi bộ. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gắn với nhiệm vụ chính trị ngành Kiểm sát.

Thời gian qua, Đảng ủy thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh Quốc hội thông qua một số đạo luật mới về tư pháp, đặc biệt là Luật Tổ chức VKSND năm 2014, đã khẳng định vị trí, vai trò của VKSND trong hệ thống bộ máy Nhà nước. Thực hiện chỉ đạo của VKSND tối cao, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ VKSND tỉnh Bến Tre đã kịp thời triển khai, chỉ đạo sát sao việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Nhận thức Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII là Nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, nhằm thực hiện triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Xuất phát từ yêu cầu của việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và đội ngũ đảng viên. Căn cứ Chương trình hành động của Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh, Đảng bộ VKSND tỉnh Bến Tre đã xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Định kỳ trong các buổi sinh hoạt của Đảng ủy, Chi bộ và chính quyền đều có nội dung thông báo các văn bản mới. Qua đó quán triệt, triển khai đến toàn thể đảng viên, công chức và là nội dung xuyên suốt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ, các Chi bộ trực thuộc.

Đảng bộ luôn coi trọng việc nắm bắt, xử lý và định hướng cho đảng viên, công chức về tư tưởng chính trị, không để xảy ra hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ dẫn đến các vấn đề tiêu cực, vi phạm pháp luật; triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của cấp ủy cấp trên về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc, gắn với thực hiện hiệu quả các cuộc vận động trong ngành Kiểm sát như: Xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Cán bộ kiểm sát phải: Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”... Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tất cả đảng viên, công chức trong đơn vị nhiệt liệt hưởng ứng. Hằng năm, Đảng bộ xác định rõ việc lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng.

Với những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ VKSND tỉnh Bến Tre đã được Đảng ủy Khối ghi nhận và đánh giá cao với nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng đi vào cuộc sống. Nhiều tập thể và đảng viên trong Đảng bộ đạt thành tích xuất sắc, được Đảng ủy Khối khen thưởng. Đảng bộ VKSND tỉnh Bến Tre tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre, toàn Đảng bộ sẽ phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Cán bộ VKSND huyện Giồng Trôm với việc thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác nội chính

(Kiemsat.vn) - Ngày 15/9/2021, Hội nghị toàn quốc lần đầu tiên của các cơ quan nội chính do Tổng Bí thư trực tiếp chỉ đạo đã làm rõ khái niệm, nhiệm vụ của công tác nội chính, mang tầm chiến lược, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hiện thực hóa đường lối của Đảng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới và 1 lần nữa các nội dung về đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương được phân tích sâu sắc như một lời nhắn các tổ chức đảng, các cán bộ, công chức.

VKSND huyện Bình Đại với công tác xây dựng Đảng và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương

(Kiemsat.vn) - VKSND huyện Bình Đại luôn xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, quan trọng. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh sẽ tạo được khối đoàn kết thống nhất, phát huy được sức mạnh tập thể để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang