Di sản đã chia mà tìm thấy di chúc thì giải quyết thế nào?

03/05/2017 09:27

(kiemsat.vn)
Bộ luật Dân sự năm 2015 đã bổ sung thêm quy định (khoản 3 Điều 642) về cách giải quyết trong trường hợp di sản đã chia theo pháp luật mà tìm thấy di chúc.

(Kiemsat.vn) - Bộ luật Dân sự năm 2015 đã bổ sung thêm quy định (khoản 3 Điều 642) về cách giải quyết trong trường hợp di sản đã chia theo pháp luật mà tìm thấy di chúc.   

Ảnh có tính minh họa (nguồn internet)

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Nội dung di chúc thể hiện quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu đối với tài sản thuộc sở hữu của mình, vì vậy phải được pháp luật tôn trọng.

Theo đó, tại khoản 3 Điều 642 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:

Trong thời hiệu yêu cầu chia di sản, trường hợp di sản đã chia mà tìm thấy di chúc thì phải chia lại theo di chúc nếu người thừa kế theo di chúc yêu cầu.

Việc Bộ luật Dân sự năm 2015 bổ sung quy định trên thể hiện sự tôn trọng giá trị hiệu lực của di chúc trong hoàn cảnh cụ thể; tôn trọng quyền của người được chỉ định thừa kế theo di chúc; đồng thời, bảo vệ quyền định đoạt của người lập di chúc.

Kỳ Sơn

Loại bỏ quy định liên quan đến di chúc chung của vợ chồng trong Bộ luật Dân sự 2015

(Kiemsat.vn) - Điểm mới lớn nhất trong Phần thừa kế của Bộ luật Dân sự năm 2015 là đã bỏ 03 điều liên quan đến di chúc chung của vợ chồng (các điều 663, 664, 668) được quy định trong Bộ luật Dân sự hiện hành.

Bộ luật Dân sự năm 2015: Di chúc có thể được đánh máy

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng. Hình thức di chúc chứa đựng nội dung của di chúc theo một trình tự nhất định.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang