Công tác cán bộ ngành Kiểm sát phải đảm bảo chặt chẽ; thể chế kịp thời với các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

10/01/2024 09:38

(kiemsat.vn)
Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15) VKSND tối cao, tổ chức ngày 09/01/2024.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của Vụ 15 VKSND tối cao. Cùng tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao cùng toàn thể lãnh đạo, công chức thuộc Vụ 15, VKSND tối cao.

Năm 2023, Vụ 15 VKSND tối cao đã bám sát chương trình, yêu cầu công tác cán bộ theo chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ đột xuất, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Cụ thể, Vụ 15 VKSND tối cao đã chủ động tham mưu Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện và ban hành các nghị quyết, quy chế, quy định để cụ thể hóa, cập nhật những nội dung mới trong các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác tổ chức cán bộ. Tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung 06 quy chế, quy định về công tác cán bộ; sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới 17 quy chế, quy định để phù hợp với quy định của Đảng và Nhà nước mới được ban hành; tổ chức Hội nghị tập huấn những điểm mới trong các quy chế, quy định của Ngành để thống nhất nhận thức, tổ chức thực hiện đúng yêu cầu trong công tác cán bộ của Ngành.

Ngoài ra, Vụ 15 VKSND tối cao đã tham mưu Ban cán sự đảng VKSND tối cao ban hành 38 Nghị quyết, 03 kết luận, 09 kế hoạch, 52 thông báo, 66 công văn trong năm 2023, trong đó có một số Nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao; Nghị quyết về nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và việc chuyển đổi công chức sang viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành Kiểm sát nhân dân; Nghị quyết về việc ban hành danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành Kiểm sát nhân dân; Nghị quyết về việc quán triệt, tổ chức thực hiện quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ... góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng VKSND tối cao trong tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, nhiệm vụ chính trị của Ngành nói chung và trong công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ và quản lý cán bộ theo phân cấp nói riêng.

Đã thực hiện đồng bộ, chuyên nghiệp, hiệu quả hơn trong công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ; nhiều cách làm hay, sáng tạo đã được thực hiện góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; nhiều cán bộ trong diện quy hoạch, nhất là cán bộ trẻ có năng lực, có triển vọng được đưa đi rèn luyện, thử thách tại các địa bàn rộng, phức tạp, có số lượng công việc lớn, những lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm nhằm đào tạo một cách toàn diện cán bộ, đáp ứng yêu cầu “Một người biết nhiều việc, chuyên sâu một, hai việc”. Bên cạnh đó, công tác điều động, luân chuyển, biệt phái tiếp tục được triển khai thực hiện, vừa bảo đảm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phát huy năng lực, sở trường công tác, vừa góp phần đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật”.

Để kịp thời bổ sung nguồn công chức có chức danh tư pháp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, Vụ 15 VKSND tối cao chủ động tham mưu Viện trưởng VKSND tối cao ban hành 04 Kế hoạch tuyển dụng công chức với 905 chỉ tiêu được phê duyệt; xây dựng và ban hành Kế hoạch thi tuyển Kiểm sát viên với số lượng 1.630 thí sinh đăng ký dự thi; hoàn thiện đề án thi nâng ngạch công chức nghiệp vụ khác, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức với 279 người đăng ký dự thi gửi Bộ Nội vụ cho ý kiến; cử 12 công chức dự thi và trúng tuyển bổ nhiệm Chuyên viên cao cấp...

Về phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024, Vụ 15 VKSND tối cao xác định tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác cán bộ của ngành Kiểm sát nhân dân; hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2024; xây dựng Kế hoạch và hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2024; sửa đổi, bổ sung, xây dựng các quy chế về công tác cán bộ đảm bảo chặt chẽ, thể chế kịp thời, cụ thể các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Ngành. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Đề án “Chiến lược công tác cán bộ của ngành Kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”. Tiếp tục tham mưu thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác để ngăn ngừa, phòng chống suy thoái, trì trệ, tiêu cực; tạo môi trường, điều kiện rèn luyện, thử thách nhằm đào tạo cán bộ một cách toàn diện, nhất là ở những địa bàn trọng điểm, lĩnh vực công tác quan trọng, nhạy cảm.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng năm 2024; đề xuất biện pháp đổi mới, tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo của Ngành hoặc đào tạo tại chỗ; chú trọng đào tạo, hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm đối với cán bộ trẻ, cán bộ ít kinh nghiệm theo hướng “cầm tay chỉ việc”. Triển khai thực hiện có hiệu quả các phần mềm về công tác tổ chức cán bộ; tham gia các chương trình, đề án về công nghệ thông tin của Ngành.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của Vụ 15 VKSND tối cao trong năm 2023, góp phần vào thành tích chung của toàn Ngành. Với phương châm “Mẫu mực - Liêm chính - Vượt khó - Chuyên nghiệp - Hiệu quả”, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí mong muốn tập thể Lãnh đạo, công chức Vụ 15 VKSND tối cao luôn giữ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí yêu cầu Vụ 15 VKSND tối cao tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục tăng cường tham mưu xây dựng nghị quyết, quy chế, quy định cho Ban cán sự đảng trong tất cả các khâu công tác, lĩnh vực công tác liên quan đến theo nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghiên cứu, tổ chức Đoàn công tác đi tìm hiểu những kinh nghiệm trong công tác tổ chức cán bộ của ngành Kiểm sát Trung Quốc để nghiên cứu, áp dụng, xây dựng bộ máy của Ngành, đảm bảo hợp lý, vận hành tốt hơn, đảm bảo bộ máy, cán bộ tinh gọn, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện nhiều hình thức, biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ Kiểm sát viên, trong đó coi trọng công tác đào tạo tại chỗ, tăng cường đào tạo cán bộ thông qua việc phân công cấp trên, người có kinh nghiệm hướng dẫn người chưa có nhiều kinh nghiệm cả về năng lực chuyên môn, trách nhiệm và tính nêu gương. Đồng thời phải phân công nhiệm vụ cho cán bộ gắn với chức danh được quy hoạch, thử thách cán bộ bằng cách giao nhiệm vụ khó, phức tạp.

Bên cạnh đó, Vụ 15 VKSND tối cao cần tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ngành, đặc biệt là với các đơn vị thuộc VKSND tối cao như: Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Thanh tra, Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin, Cục Kế hoạch - Tài chính để thực hiện tốt hơn nữa khâu công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ; nắm đầy đủ thông tin nhằm đánh giá cán bộ một cách toàn diện; xây dựng phần mềm quản lý công việc, cập nhật thông tin liên tục, đánh giá cán bộ khách quan, công bằng...

Đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét 07 nội dung quan trọng

(Kiemsat.vn) - Chiều 08/01/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp thứ 29. Theo dự kiến chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp thứ 29 trong thời gian 1,5 ngày để xem xét cho ý kiến với 07 nội dung quan trọng.

VKSND cấp cao tại Đà Nẵng triển khai công tác năm 2024

(Kiemsat.vn) Năm 2023, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã thụ lý 1.940 vụ án phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm; ban hành tổng số 102 kháng nghị trong các lĩnh vực; tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm được Tòa án chấp nhận vượt chỉ tiêu Quốc hội và Ngành đề ra.          
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang