VKSND tối cao ban hành Kế hoạch xây dựng báo cáo, phục vụ đoàn giám sát của Uỷ ban tư pháp Quốc hội

12/02/2018 13:59

(kiemsat.vn)
Ngày 07/02/2018, VKSND tối cao đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-VKSTC về việc xây dựng báo cáo, phục vụ đoàn giám sát của UBTPQH.

Thực hiện Nghị quyết số 1051/NQ-UBTP14 ngày 10/01/2018 và Kế hoạch số 1052/KH-UBTP14 ngày 10/01/2018 (kèm theo phụ lục) của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV về việc giám sát “Việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân”. Ngày 07/02/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-VKSTC về việc xây dựng báo cáo, phục vụ đoàn giám sát của UBTPQH.

Cụ thể:

 - Viện kiểm sát các cấp xây dựng báo cáo, phục vụ Đoàn giám sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trong việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính; kiểm sát việc thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân.

- Qua xây dựng báo cáo, phục vụ Đoàn giám sát để đánh giá thực trạng việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong giải quyết các vụ án hành chính, kiểm sát việc thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân. Trên cơ sở đó, Viện kiểm sát nhân dân các cấp nêu được những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, đồng thời đề ra những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác kiểm sát.

- Viện kiểm sát nhân dân các cấp xây dựng báo cáo phải bám sát Kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đảm bảo về thời hạn và chất lượng.

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các cấp nghiêm túc chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tối cao, Nghị quyết và Kế hoạch của Ủy ban tư pháp của Quốc hội.

- Phân tích rõ số liệu về kiểm sát giải quyết án và kiểm sát thi hành án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân phải đầy đủ, chính xác.

* Viện kiểm sát nhân dân các cấp xây dựng báo cáo (trong 3 năm 2015, 2016, 2017, cụ thể từng năm: Năm 2015 từ ngày 01/10/2014 đến 30/9/2015; năm 2016 từ ngày 01/10/2015 đến 30/9/2016; năm 2017 từ 01/10/2016 đến 30/9/2017)...

Xem chi tiết Kế hoạch số 07 tại đây

Hướng dẫn về quản lý, sử dụng kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra trong ngành KSND

(Kiemsat.vn) - Ngày 25/01/2018, VKSNDTC đã ban hành Hướng dẫn về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang