Hướng dẫn công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân & gia đình năm 2018

17/01/2018 08:19

(kiemsat.vn)
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân khi kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự được quy định tại Luật tổ chức VKSND năm 2014 và Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, ngày 12/01/2018 VKSND tối cao đã ban hành Hướng dẫn số 14/HD-VKSTC hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân & gia đình năm 2018.

Theo đó, Viện kiểm sát các cấp chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật…

2. Quán triệt, thực hiện đầy đủ thẩm quyền của Viện kiểm sát

Thực hiện đầy đủ, có chất lượng và hiệu quả các quyền của Viện kiểm sát, cụ thể là quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị, đặc biệt chú trọng quyền yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ khi nhận thấy chưa có đầy đủ căn cứ để giải quyết vụ việc một cách đúng đắn, khách quan, để trên cơ sở đó thực hiện tốt quyền kháng nghị và kiến nghị của Viện kiểm sát.

3. Phân công, bố trí đủ số lượng Kiểm sát viên và cử Kiểm sát viên tham gia 100% các phiên tòa, phiên họp theo quy định; kiểm sát chặt chẽ 100% các bản án, quyết định của Tòa án…

4. Có kế hoạch đào tạo, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên để kịp thời nâng cao chất lượng đội ngũ Kiểm sát viên thực hiện nhiệm vụ

Các nhiệm vụ cụ thể và giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục triển khai quán triệt đầy đủ các luật mới nhằm nhận thức sâu sắc chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự theo yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới…

- Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành

Phải phân công Kiểm sát viên tham gia 100% phiên tòa, phiên họp thuộc trường hợp luật định Viện kiểm sát phải tham gia; khi thực hiện nhiệm vụ, Kiểm sát viên phải tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ, đúng các nội dung kiểm sát được hướng dẫn tại Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự (được ban hành kèm theo Quyết định số 364/QĐ-VKSTC ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Viện trưởng VKSND tối cao).

Cần lựa chọn các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên có khả năng và kinh nghiệm thực tiễn thực hiện nhiệm vụ công tác này, bảo đảm tính kế thừa và ổn định (ở VKSND cấp huyện nên phân công ít nhất 01 Kiểm sát viên chuyên trách thực hiện công tác này).

Nâng cao số lượng, chất lượng và tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm trên số lượng vụ việc bị Tòa án hủy, sửa; số lượng, chất lượng công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao “Về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ việc dân sự, vụ án hành chính”, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự…

Để thực hiện tốt Hướng dẫn, đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW căn cứ vào Hướng dẫn này, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 và hướng dẫn công tác cho Viện kiểm sát cấp dưới thuộc thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện, Viện kiểm sát các cấp thường xuyên rà soát, phát hiện, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn công tác báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao để có giải đáp, hướng dẫn kịp thời, áp dụng thống nhất trong toàn ngành.

Chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao và Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW gửi về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (qua Vụ 9) trước ngày 25/01/2018 để theo dõi, tập hợp báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao./.

Xem chi tiết Hướng dẫn số 14 tại đây.

 

VKSND tối cao hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2018

(Kiemsat.vn) - Ngày 03/01/2018, VKSND tối cao đã ban hành Công văn số 01/HD-VKSTC hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2018.

VKSND tối cao hướng dẫn công tác THQCT, KSĐT và KSXX sơ thẩm án ma túy năm 2018

(Kiemsat.vn) - Kể từ thời điểm 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2018, BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có hiệu lực thi hành, yêu cầu các VKSND địa phương nghiên cứu kỹ các điểm mới trong chương tội phạm về ma túy và bám sát nội dung hướng dẫn thực hiện trong Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 để triển khai thực hiện.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang