VKSND tối cao hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2018

15/01/2018 07:49

(kiemsat.vn)
Ngày 03/01/2018, VKSND tối cao đã ban hành Công văn số 01/HD-VKSTC hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2018.

Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức

Các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh chủ động đề xuất việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, chuyên sâu theo lĩnh vực theo hướng giảm đầu mối các đơn vị có tính chất tương đồng nhiệm vụ công tác, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương; rà soát, điều chỉnh, bố trí biên chế, Kiểm sát viên, Điều tra viên, công chức, viên chức hợp lý, đảm bảo phân loại theo công việc để từng bước hình thành các chuyên gia giỏi ở các lĩnh vực công tác. Chú ý tập trung Kiểm sát viên cho công tác nghiệp vụ, giảm khu vực hành chính, phục vụ; tăng cường nhân lực cho Cơ quan điều tra VKSND tối cao, VKSND cấp cao, những đơn vị được giao thêm nhiệm vụ và các khâu công tác dân sự, hành chính, thi hành án và khiếu tố nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014 và các luật mới về tư pháp.

Thành lập thanh tra thuộc 03 VKSND cấp cao; các VKSND cấp tỉnh chưa thành lập thanh tra độc lập thì bố trí, sắp xếp bộ máy làm việc đảm bảo điều kiện để thành lập thanh tra độc lập đảm bảo công tác thanh tra đồng bộ, thống nhất.
Chủ động phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện việc rà soát, đánh giá, phân loại đội ngũ công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, nhất là nhận xét, đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý trong chỉ đạo, điều hành và trách nhiệm công vụ gắn với kết quả các mặt công tác được giao phụ trách, phục vụ tốt cho việc bố trí, sắp xếp lại đội ngũ công chức, nhất là đảm bảo tính chịu trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

Công tác tuyển dụng công chức được thực hiện theo Quy chế tuyển dụng công chức VKSND; thực hiện tuyển đủ biên chế được phê duyệt, bảo đảm chất lượng

VKSND cấp cao, cấp tỉnh chủ động tuyển dụng công chức đủ số lượng, đảm bảo về chất lượng theo Kế hoạch đã được phê duyệt năm 2017, trên cơ sở thực hiện tinh giản biên chế và phương án tuyển dụng sinh viên khóa I, Đại học kiểm sát Hà Nội; giám sát chặt chẽ các Hội đồng tuyển dụng công chức, đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng, chính xác.
Quản lý chặt chẽ số lượng Hợp đồng 68. Không thực hiện việc bố trí lao động theo Hợp đồng 68 để thực hiện các công việc chuyên môn không đúng với quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngay 17/11/2000 của Chính phủ.

Công tác đánh giá, phân loai công chức, viên chức

Các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND các địa phương hoàn thành việc đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2017 và gửi về VKSND tối cao (qua Vụ Tổ chức cán bộ) đúng thời gian quy định tại Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động.
Tiếp tục rà soát, đánh giá đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp đảm bảo chính xác, trên cơ sở các tiêu chí quy đinh và tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, sự tín nhiệm và trách nhiệm của ngưòi đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị để bố trí, sắp xếp phù hợp, kết hợp với việc thực hiện chủ trương chuyên đổi vị trí, điều động, luân chuyển, đào tạo nguồn lãnh đạo, quản lý trong toàn ngành theo đúng chủ trương về công tác cán bộ của Đảng và quy định của Nhà nước.
Việc bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ phải trên cơ sở nhận xét, đánh giá công chức, viên chức và người lao động và gắn với Đề án vị trí việc làm của từng đơn vị, VKSND các cấp đã xây dựng.

Công tác quy hoạch, luân chuyển, biệt phái công chức, viên chức

Tiếp tục thực hiện việc rà soát, bổ sung kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của công chức thuộc đơn vị, địa phương mình, nhất là luân chuyển lãnh đạo cấp phó cấp vụ, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh; gắn công tác luân chuyển cán bộ với công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ trên tinh thẩn đổi mới công tác cán bộ theo hướng chuẩn hoá, trẻ hoá cán bộ; chú ý luân chuyển, quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc ít người có năng lực để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý có chất lượng cho Ngành.

Các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao chủ động phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ đề xuất các cán bộ dự kiến luân chuyển và Kiểm sát viên trung cấp, sơ cấp dự kiến biệt phái làm công tác THQCT, KSHĐTP để xây dựng kế hoạch trình Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao quyết định. Các VKSND địa phương chủ động lựa chọn, giới thiệu những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn để điều động tăng cường cho VKSND cấp cao và VKSND tối cao.

Về công tác tuyển chọn, bỗ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp 

Căn cứ chỉ tiêu số lượng Kiểm sát viên các ngạch đã được phân bố cho từng cấp kiểm sát, các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND các cấp rà soát, tổng hợp số Kiểm sát viên giảm tự nhiên trong năm 2018 (nghỉ hưu, chuyên ngành, thôi việc...) để xây dựng kế hoạch bổ sung, hoàn thành trước ngày 30/3/2018; căn cứ vào Quy chế thi tuyển, cử các đối tượng đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi, không hạn chế số lượng, đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, chọn được người đủ phẩm chất, năng lực, trình độ để bổ nhiệm vào các chức đanh tư pháp. Thông qua việc thi tuyển Kiểm sát viên, Điều tra viên tạo phong trào học hỏi, nghiên cứu, tạo động lực phấn đấu trong đội ngũ công chức, nhất là những cán bộ trẻ có năng lực; điểm thi tuyển Kiểm sát viên, Điều tra viên là một trong những cơ sở quan trọng để xem xét, đánh giá, đề nghị bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý sau này.
Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyên, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm, cách chức đối với công chức, viên chức trong ngành KSND để thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Kiểm sát viên theo đúng quy định; không bổ nhiệm lại chức vụ quản lý, chức danh tư pháp và điều chuyển làm công tác khác đối với lãnh đạo, Kiểm sát viên, Điều tra viên có vi phạm, thiếu sót đã được chấn chỉnh nhưng không khắc phục.

Chủ động xây dựng kế hoạch kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý VKSND các cấp, trình Ban cán sự đảng VKSND tối cao và cấp ủy địa phương cho chủ trương về nguồn nhân sự.

Các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp dưới tích cực phối hợp xây dựng nguồn đề thi tuyển các chức danh tư pháp để xây dựng bộ đề thi của ngành bảo đảm toàn điện ở các lĩnh vực công tác, phù hợp với Luật tổ chức VKSND năm 2014 và những quy định của các luật mới về tư pháp.

Xem toàn bộ hướng dẫn tại đây

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang