VKSND tỉnh Gia Lai: Tấm gương sáng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

07/11/2018 11:23

(kiemsat.vn)
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, trọng tâm là gắn việc thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể hoá thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với ngành Kiểm sát đó là: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, với tư cách là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ 2, đồng chí Lê Thị Thu Hà đã chủ động phối hợp với các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy cơ quan kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện, như: Kế hoạch số 06-KH/ĐU-VKS ngày 17/02/2017 của Đảng uỷ cơ sở Viện KSND tỉnh về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; đồng thời chỉ đạo Chi bộ 2 xây dựng Kế hoạch số 02-KH/CB ngày 21/02/2017 xác định nội dung trọng tâm, đề ra giải pháp, lộ trình, phân công nhiệm vụ cụ thể trong Chi ủy cũng như từng đảng viên để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 28-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và của Đảng ủy cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cùng với các đồng chí trong Đảng ủy, đồng chí Hà đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt tham gia đầy đủ và quán triệt sâu sắc chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII. 100% đảng viên thuộc Đảng ủy cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (52/52 đồng chí) đã được quán triệt, nắm bắt đầy đủ, sâu sắc nội dung, thống nhất về giải pháp, phương hướng hành động, liên hệ từng cá nhân, đơn vị để thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW qua các chuyên đề: Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đáo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc quán triển, triển khai được thực hiện phong phú, đa dạng về hình thức, sâu sắc về nội dung, như: Qua Hội nghị học tập tập trung do Đảng ủy cơ sở tổ chức; thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ, các buổi sinh hoạt chuyên đề; qua việc kiểm tra, giám sát; việc chỉ đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng xây dựng kế hoạch học tập của từng cá nhân và công tác đánh giá, nhận xét, phân loại cán bộ, đảng viên… 

Trong công tác xây dựng chủ đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã xác định và chỉ đạo cán bộ, đảng viên thống nhất nhận thức, xác định chủ đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát trước tiên chính là việc thực hiện tốt 5 điều Bác dạy cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, gắn với việc thực hiện tốt phương châm của Ngành: “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả” và Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Đồng thời, gắn chặt chủ trương, chủ đề của ngành Kiểm sát nhân dân với chủ đề cụ thể tại địa phương, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra, đánh giá, sâu sát và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân.

Ảnh minh họa 

Trong việc xây dựng kế hoạch, đã phối hợp chỉ đạo xây dựng Kế hoạch về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó, xác định rõ mục đích, yêu cầu, đề ra 04 nội dung lớn và 08 nhóm giải pháp cụ thể, cũng như việc phân công nhiệm vụ đến từng Chi ủy viên, đảng viên; xác định thời gian, tiến độ thực hiện; việc kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện. Trọng tâm là:

(1). Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy, chính quyền; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đoàn thể;

(2). Quy định cụ thể việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu; việc thực hiện các quy định liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”;

(3). Tăng cường đổi mới công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu; quyết liệt đổi mới, vì nhân dân hành động; “nói đi đôi với làm”;…

(4). Xác định và tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức ở các phòng nghiệp vụ trực thuộc; đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của các phòng nghiệp vụ thuộc chi bộ.

100% đảng viên, quần chúng đã xây dựng bản Kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sát với chủ đề học tập và chức trách, nhiệm vụ được giao. Lấy kết quả việc học tập và làm theo Bác là một trong các tiêu chuẩn bình xét thi đua, đánh giá, phân loại đảng viên, công chức, người lao động cuối năm, nội dung kế hoạch cá nhân phải nêu rõ các nội dung sau đây: Nhận thức của bản thân trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kế hoạch thực hiện; trách nhiệm cá nhân trong việc triển khai thực hiện Chương trình hành động, kế hoạch của Đảng ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; Về thực hiện nhiệm vụ được cấp ủy, cơ quan giao: Tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công, tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao, tinh thần, thái độ phục vụ, giao tiếp, ứng xử với nhân dân, ý thức tự giác chấp hành nề nếp nội quy, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong các hoạt động, ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…; Biện pháp rèn luyện, phấn đấu của bản thân về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị.

Hàng tháng, chỉ đạo chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể và giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ vào kỳ sinh hoạt thường kỳ nhằm đánh giá tình hình thực hiện với kết quả các việc đã đề ra trong kế hoạch học tập, làm theo và chức trách nhiệm vụ được giao của từng cá nhân; thảo luận đề ra phương hướng phấn đấu. Năm 2017 và 2018 đã chỉ đạo chi bộ tổ chức sinh hoạt 07 chuyên đề, điển hình như: Chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao công tác tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong lĩnh vực án xâm phạm sở hữu, kinh tế, chức vụ”; chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ, kỷ luật công vụ”; chuyên đề “Thực trạng về công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác THADS của VKSND hai cấp từ đó đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự”... đặc biệt là chuyên đề “Kỹ năng trực tiếp kiểm sát kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự đối với Cơ quan Thi hành án dân sự” đã được VKSND tối cao đánh giá cao, là điển hình làm tốt công tác này tại Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát thi hành án dân sự vừa qua.

Qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, đảng viên đã được bổ sung những kiến thức chuyên sâu trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và kiểm điểm tự đánh giá lại bản thân thông qua chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong việc thực hiện Công tác chuyên môn và kỷ luật nghiệp vụ để từ đó có những chấn chỉnh nhất định trong thời gian tới kể cả đạo đức lối sống và công tác chuyên môn.    

Đồng chí thường xuyên quan tâm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin thời sự, phổ biến, giáo dục pháp luật, đấu tranh, phê phán, uốn nắn nhận thức lệch lạc, biểu hiện sai trái trong cán bộ, quần chúng và trong đoàn viên, thanh niên. Với vai trò là Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách công tác Đoàn, đồng chí đã chỉ đạo đoàn viên thanh niên cơ quan thực hiện 03 đợt hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở để tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ, giúp đỡ hàng chục lượt hộ gia đình chính sách và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên, với nhiều phần quà trị giá gần 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, đã chỉ đạo Chi đoàn cơ quan tổ chức quán triệt, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt định kỳ của Chi đoàn và việc tham gia các phong trào thi đua. Điển hình, năm 2017, đồng chí đã trực tiếp phụ trách Đội thi của đơn vị tham dự Hội thi Kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban tổ chức và cấp trên đánh giá là một trong những đơn vị điển hình tiên tiến có mô hình hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh ghi hình, đưa tin để phát sóng trên chuyên mục “Đảng trong cuộc sống hôm nay” và phổ biến trong phạm vi toàn tỉnh.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, Đảng ủy cơ sở và Chi bộ 2 đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng quyết liệt, đồng bộ, chặt chẽ, bám sát thực tiễn, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương và việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII. Trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, lĩnh vực thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới, với nhiều giải pháp đột phá, như: Đề ra chỉ tiêu cao hơn so với yêu cầu của ngành và thêm một số chỉ tiêu mới gắn với thực tiễn địa phương để phấn đấu thực hiện; xây dựng chuyên đề tổ chức tập huấn trực tuyến để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao tỷ lệ phát hiện, xử lý tội phạm ngay từ giai đoạn đầu của tố tụng hình sự; tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra kiểm sát chặt chẽ 100% các vụ án ngay từ khi khởi tố; nâng cao trách nhiệm trong việc phê chuẩn và ban hành các lệnh, quyết định thuộc thẩm quyền; kiểm sát chặt chẽ các vụ án đình chỉ điều tra, bảo đảm có căn cứ, đúng quy định của pháp luật; không có trường hợp đình chỉ điều tra đối với bị can vì không phạm tội.

Nhiều vụ án phức tạp, án lớn, dư luận xã hội quan tâm, ngoài việc tiến hành một số hoạt động điều tra theo luật định để bổ sung, kiểm tra hoặc thẩm định về chứng cứ chứng minh tội phạm, người phạm tội, còn chủ động báo cáo thỉnh thị Viện kiểm sát cấp trên, đồng thời báo cáo cấp ủy đơn vị và địa phương xin ý kiến chỉ đạo theo quy định, bảo đảm các quyết định xử lý của Viện kiểm sát đúng thời hạn, đúng người, đúng tội, có căn cứ, đúng pháp luật. Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa; tăng cường và nâng cao chất lượng tổ chức phiên tòa hình sự theo tinh thần cải cách tư pháp. Kết quả cho thấy: Trong thời gian qua, không có trường hợp Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội; kiểm sát viên đã chủ động hơn trong việc xét hỏi, tranh luận và đối đáp với luật sư, người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác; quan điểm giải quyết vụ án bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp.

Đặc biệt, đồng chí Hà đã có sáng kiến tham mưu cho Lãnh đạo Viện kiểm sát cấp tỉnh về công tác đào tạo trực tiếp là “cầm tay chỉ việc” cho cấp huyện, bằng phương pháp “Tỉnh và huyện cùng làm”. Đó là cử cán bộ, Kiểm sát viên cấp huyện tham gia cùng với cấp tỉnh tiến hành trực tiếp kiểm sát tại các cơ quan tư pháp trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, công tác thi hành án dân sự.... Bằng giải pháp này, hằng năm các Kiểm sát viên trung cấp thuộc Phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát tỉnh đã trực tiếp chỉ dẫn, đào tạo cho hàng chục lượt Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức Viện kiểm sát cấp huyện. Qua đó, trình độ, năng lực của Kiểm sát viên Viện kiểm sát cấp huyện có nhiều chuyển biến tích cực.

Với việc đề ra các giải pháp đồng bộ, thiết thực nêu trên, trong thời gian qua, đồng chí đã lãnh đạo, chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ trực thuộc thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Các đơn vị có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành để thực hiện toàn diện chức năng, nhiệm của Ngành; trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra được tăng cường; thực hiện kiểm sát sớm hơn, mở rộng hơn, chặt chẽ và hiệu quả hơn trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (tỷ lệ giải quyết tin báo đạt trên 90%); Tỷ lệ giải quyết án của Cơ quan điều tra đạt 81,5% và của Viện kiểm sát đạt 96%; chú trọng thực hiện các biện pháp chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; tỷ lệ bắt, tạm giữ chuyển xử lý hình sự và tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát đạt vượt chỉ tiêu (100%); tỷ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung được khống chế ở mức thấp; chất lượng kháng nghị đạt 100%. Ban hành 53 văn bản (09 Kết luận, 23 Kháng nghị, 21 Kiến nghị) yêu cầu các cơ quan tư pháp và cơ quan hữu quan khắc phục, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm, góp phần đảm bảo pháp chế trong hoạt động tư pháp. Quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan tư pháp cùng cấp được củng cố, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành và địa phương. Bên cạnh đó, đã chỉ đạo Phòng nghiệp vụ triển khai thực hiện nâng cao chất lượng thống kê tội phạm và chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần tổ chức thành công trên 20 Hội nghị trực tuyến của Ngành và nhập số liệu vào phần mềm quản lý án hình sự, dân sự theo quy định.

Đồng chí luôn được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và được Viện trưởng VKSND tối cao tặng 03 Bằng khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của Ngành.

Trả lời với chúng tôi về việc làm thế nào để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng chí cười và nói cán bạn hãy luôn tâm niệm: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, trọng tâm là gắn việc thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể hoá thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với ngành Kiểm sát đó là: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Xem thêm >>>

Viện cấp cao 3 học tập, làm theo “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tấm gương người Kiểm sát viên nhân dân

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang