VKSND thành phố Lai Châu công bố Kết luận kiểm sát trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố

22/05/2020 11:38

(kiemsat.vn)
Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, Thực hiện Quyết định kiểm sát trực tiếp số: 186/QĐ – VKS, Kế hoạch số: 185/KH-VKSTP ngày 17/04/2020 của Viện trưởng VKSND thành phố Lai Châu, vừa qua VKSND thành phố Lai Châu đã công bố Kết luận kiểm sát trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lai Châu. Thời điểm kiểm sát từ ngày 01/10/2019 đến 31/3/2020.

Đồng chí Nguyễn Thị Dịu , Phó Viện trưởng VKSND thành phố công bố kết luận kiểm sát trực tiếp

Theo Kết luận kiểm sát trực tiếp, VKSND thành phố Lai Châu ghi nhận những kết quả Chi cục THADS thành phố Lai Châu đã đạt được: đơn vị đã mở đầy đủ các loại sổ sách; việc thụ lý, ra Quyết định thi hành án cũng như việc tổ chức, phân loại thi hành án cơ bản được đảm bảo; không để xảy ra trường hợp bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật đã chuyển giao mà cơ quan THADS không ra quyết định thi hành án.

Bên cạnh kết quả đạt được, qua kiểm sát còn phát hiện một số vi phạm như: Nhiều hồ sơ thi hành án theo yêu cầu không có văn bản Thông báo về việc nhận yêu cầu thi hành án, đã vi phạm khoản 1 Điều 39, điểm b khoản 1 Điều 7, điểm c khoản 1 Điều 7a Luật THADS 2014 và Điều 2 Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016 giữa Bộ Tư pháp, TANDTC, VKSNDTC; Một số hồ sơ thi hành án theo yêu cầu không gửi văn bản Thông báo về việc người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố theo mẫu D 30-THADS (Ban hành kèm theo Thông tư số: 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp); Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản giữa CQĐT với CQTHADS trong tất cả hồ sơ thi hành án về phần vật chứng, tài sản đều ghi sai địa điểm giao nhận, đã vi phạm khoản 2 Điều 122 Luật THADS 2014... Căn cứ vào những vi phạm đã được phát hiện, Viện KSND thành phố Lai Châu sẽ ban hành kiến nghị riêng.

Nguyên nhân của những thiếu sót nêu trên một phần do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố có 03 Chấp hành viên, trong đó có 02 Chấp hành viên là lãnh đạo quản lý, phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau; Chấp hành viên chưa thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và quyền hạn theo Luật THADS đã quy định, chủ quan, xem nhẹ việc chấp hành trình tự, thủ tục THA; Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của tập thể Lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự thành phố có lúc, có thời điểm còn chưa sát sao.

Qua nội dung kết luật của Viện kiểm sát, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lai Châu ghi nhận sự làm việc khách quan của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu đã nhận xét, đánh giá toàn diện về ưu điểm, hạn chế trong công tác thi hành án dân sự của đơn vị. Thay mặt đơn vị, đại diện lãnh đạo tiếp thu toàn bộ vi phạm trong kết luận của Viện kiểm sát, đơn vị sẽ có biện pháp chẩn chỉnh, khắc phục hạn chế, thiếu sót nhằm nâng cao chất lượng công tác THADS trong thời gian tới.

Bàn về kiểm sát thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự

(Kiemsat.vn) - Khi thực hiện kiểm sát nội dung về quyền yêu cầu THADS của đương sự, một trong những hoạt động quan trọng của VKSND là xác định thời hiệu yêu cầu THADS của đương sự nhằm đảm bảo việc đồng ý hay từ chối tổ chức THADS của cơ quan THADS, của Chấp hành viên là đúng căn cứ pháp luật.

VKSND huyện Phù Ninh trực tiếp kiểm sát hồ sơ thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện

(Kiemsat.vn) - Qua kiểm sát hồ sơ thi hành án dân sự của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Ninh, VKSND huyện đã phát hiện ra nhiều vi phạm trong công tác này nên Viện kiểm sát đã ban hành Kháng nghị yêu cầu Chi cục thi hành án Dân sự huyện Phù Ninh khắc phục những vi phạm.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang