Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác kiểm sát giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, chức vụ, kinh tế

14/11/2023 14:56

(kiemsat.vn)
Nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới, ngày 07/11/2023, Viện trưởng VKSND dân tối cao ban hành Chỉ thị số 04/CT-VKSTC về công tác kiểm sát giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, chức vụ, kinh tế.

Thời gian qua, được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; sự vào cuộc và quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, củng cố niềm tin của nhân dân, góp phần vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngành Kiểm sát nhân dân đã nỗ lực, tích cực vượt qua khó khăn, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm tham nhũng, chức vụ, kinh tế đóng góp quan trọng vào kết quả chung.

Tuy nhiên, trước diễn biến của tội phạm tham nhũng, chức vụ, kinh tế xảy ra trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, với những thủ đoạn phạm tội mới, có tinh chất phức tạp, quy mô lớn, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, để đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, quy định của pháp luật, nhất là các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo nguyên tắc rõ đến đâu xử lý đến đó, xử lý nghiêm minh nhưng đảm bảo nhân văn, thuyết phục trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, chức vụ, kinh tế. Xác định công tác giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, chức vụ, kinh tế là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của toàn Ngành. Quá trình tham mưu cho Ban Chỉ đạo trong chỉ đạo giải quyết các vụ án, vụ việc, lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp phải nghiên cứu, nắm chắc những nguyên tắc, vấn đề cốt lõi của pháp luật và quan điểm chỉ đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ, thể hiện rõ năng lực, ý thức, bản lĩnh chính trị và bản lĩnh nghề nghiệp.

Hình ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp phải trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, bản lĩnh, dám đấu tranh với cái sai, bảo vệ cái đúng trên cơ sở các nguyên tắc và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chịu trách nhiệm về bảo mật thông tin, tài liệu, bí mật công tác; lựa chọn, phân công Kiểm sát viên có năng lực, kiến thức, kinh nghiệm, trách nhiệm, bản lĩnh để giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, chức vụ, kinh tế; trực tiếp chỉ đạo nghiệp vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, định hướng cho Kiểm sát viên nhằm bảo đảm giải quyết vụ án có căn cứ, xử lý đúng người đúng tội, đúng pháp luật; bảo đảm các nguyên tắc của pháp luật hình sự, chú trọng nguyên tắc suy đoán vô tội, trọng chứng hơn trọng cung, kịp thời chuyển hóa chứng cứ nhất là chứng cứ là lời khai; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, xử lý các đối tượng liên quan trong vụ án theo nguyên tắc nghiêm trị kẻ chủ mưu, cầm đầu; khoan hồng với diện đối tượng phụ thuộc, phải chấp hành, không bàn bạc, không có động cơ vụ lợi, ăn năn, hối cải, tích cực hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án, khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại. Đánh giá chứng cứ thận trọng, khách quan, đúng tính chất, mức độ; xác định rõ mục tiêu cần chứng minh trong tổng thể vụ án, dự báo các tình huống để tổ chức thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phù hợp, bảo đảm các yêu cầu chính trị - pháp luật - nghiệp vụ trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, chức vụ, kinh tế.

Có biện pháp nâng cao chất lượng Bản cáo trạng, Bản luận tội, chuẩn bị và thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa; tập trung thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, chức vụ, kinh tế; trong quá trình giải quyết các vụ án, vụ việc phải chú ý tổng hợp các vi phạm để ban hành kiến nghị phòng ngừa, kiến nghị khắc phục vi phạm và thông báo rút kinh nghiệm.

Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu Viện trưởng, Thủ trưởng các đơn vị Kiểm sát các cấp phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực “phải chống tham nhũng ngay trong các cơ quan làm công tác phòng, chống tham nhũng”, chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, chức vụ, kinh tế tại đơn vị mình. Tăng cường thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ đối với cán bộ, Kiểm sát viên trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, chức vụ, kinh tế; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm; kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giải quyết án, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Đồng thời, Viện kiểm sát các cấp chủ động phối hợp với cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để nắm bắt thông tin vi phạm, tội phạm; yêu cầu chuyển ngay hồ sơ vụ việc khi xác định có dấu hiệu tội phạm để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ, xuyên suốt với Cơ quan điều tra và các cơ quan khác có liên quan trong quá trình phát hiện, thụ lý nguồn tin, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ án, vụ việc tham nhũng, chức vụ, kinh tế. Bảo đảm thời hạn giải quyết vụ án, vụ việc theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và chú ý áp dụng các biện pháp tố tụng luật cho phép để đảm bảo thời hạn điều tra, phục vụ yêu cầu chứng minh tội phạm và yêu cầu của Ban Chỉ đạo.

Quá trình giải quyết vụ án, vụ việc có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo, thỉnh thị Viện kiểm sát cấp trên để được hướng dẫn kịp thời. Chấp hành nghiêm chế độ báo cáo đối với vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, các vụ án, vụ việc có người thực hiện hành vi phạm tội là cán bộ, đảng viên theo quy định của Đảng và quy chế về chế độ thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Tại Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 07/11/2023, Viện trưởng VKSND tối cao cũng giao nhiệm vụ cho các đơn vị trong Ngành như: Vụ Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên sâu trong toàn Ngành về kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết nguồn tin tội phạm, giải quyết các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế và vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; chủ động phát hiện, tổng hợp những bất cập, sơ hở trong cơ chế, chính sách, pháp luật để kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện thể chế, đặc biệt là trong kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực (như: đấu thầu, đấu giá, quản lý đất đai, quản lý tài sản công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thu chi tài chính, chứng khoán, trái phiếu...); nghiên cứu, tham mưu mở rộng thỏa thuận, hợp tác quốc tế; tăng cường đàm phán, ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự với các quốc gia, tạo thuận lợi trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, chức vụ, kinh tế và thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt có yếu tố nước ngoài.

Tạp chí Kiểm sát và Báo Bảo vệ pháp luật tăng cường thông tin, tuyên truyền về vai trò, kết quả hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế theo quy định của Ngành.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang