Văn phòng VKSND tối cao đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

11/01/2023 13:07

(kiemsat.vn)
Ngày 10/01/2023, Văn phòng VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu VKSND tối cao đến điểm cầu Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP. HCM. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2022, mặc dù khối lượng công việc nhiều, đột xuất nhưng Văn phòng VKSND tối cao đã có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; công chức, người lao động trong đơn vị có nhiều nỗ lực, cố gắng nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Văn phòng VKSND tối cao chỉ đạo thực hiện công việc trên tinh thần tập trung dân chủ; mọi hoạt động của Văn phòng VKSND tối cao đều có sự tham gia ý kiến của tập thể lãnh đạo Văn phòng và lãnh đạo các đơn vị liên quan. Quá trình triển khai, tổ chức thực hiện luôn có sự kiểm tra, đôn đốc về tiến độ giải quyết công việc, gắn với tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Duy trì họp giao ban công tác hằng tuần, tháng, quý để kiểm điểm đánh giá, đôn đốc tiến độ thực hiện công việc; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ, chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao. Công tác tham mưu tổng hợp, quản lý án hình sự ngày càng được nâng cao, phục vụ tốt hơn công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo VKSND tối cao trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành và hoạt động giám sát của Quốc hội. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát các cấp nắm tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ Lãnh đạo VKSND tối cao phụ trách chỉ đạo; thông báo kịp thời ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao đến đơn vị liên quan để thực hiện; phối hợp tham mưu xây dựng, thực hiện chương trình công tác của Lãnh đạo VKSND tối cao.

Công tác giám định kỹ thuật hình sự dần đi vào hoạt động ổn định. Thực hiện tiếp nhận, trả lời các quyết định trưng cầu giám định của các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi về bảo đảm yêu cầu, tiến độ. Văn phòng VKSND tối cao đã phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân (T02) và Viện Khoa học hình sự (C09) Bộ Công an tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám định kỹ thuật hình sự cho công chức Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Văn phòng VKSND tối cao.

Công tác hành chính, lưu trữ, cơ yếu, thông tin tuyên truyền được tăng cường, từng bước nâng cao hiệu quả chất lượng chuyên môn, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật, đáp ứng tốt hơn hoạt động nghiệp vụ của cơ quan VKSND tối cao và toàn ngành Kiểm sát nhân dân. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính trong Ngành; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của VKSND tối cao. Duy trì hoạt động, làm tốt vai trò đầu mối liên lạc của 63 cơ yếu VKSND cấp tỉnh; hệ thống kỹ thuật mật mã của Ngành được bố trí bảo đảm phù hợp với yêu cầu công việc, hoạt động thường xuyên, đồng thời có phương án dự phòng cho các tình huống đột xuất xảy ra.

Công tác hậu cần, quản trị tiếp tục có nhiều đổi mới, hiệu quả và thiết thực hơn; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, các đơn vị liên quan bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án; quản lý hiệu quả, an toàn trụ sở VKSND tối cao. Chủ động tham mưu các biện pháp bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc, phục vụ hoạt động công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và toàn Ngành. Thực hiện chu đáo công tác hậu cần, lễ tân, dọn dẹp vệ sinh, phục vụ bếp ăn tập thể; chuẩn bị hội trường, phòng họp, hội nghị hội thảo, đón đoàn, tiếp khách của các Lãnh đạo VKSND tối cao và các đơn vị thuộc VKSND tối cao.

Công tác quản lý tài chính, ngân sách theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng có nhiều đổi mới nhằm tăng tính hiệu quả trong chi tiêu công, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, tăng tính công khai, minh bạch trong thực hiện ngân sách nhà nước. Công tác bảo vệ từng bước chuyên nghiệp, bảo đảm an ninh, an toàn trụ sở cơ quan; công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt được những kết quả tích cực, góp phần bảo đảm sức khỏe của công chức, viên chức, người lao động các đơn vị làm việc tại trụ sở VKSND tối cao.

Đại biểu tham dự Hội nghị. 

Năm 2023, Văn phòng xác định thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023 với phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm - Kỷ cương, liêm chính - Bản lĩnh, hiệu quả”. Cụ thể hóa bằng chương trình hành động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, tạo đột phá trong từng khâu công tác của Văn phòng; đặc biệt, chú trọng việc tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, điều phối đạt tới yêu cầu tinh thông, nhạy bén và sâu sắc, phục vụ tốt nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo VKSND tối cao, góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị theo phương châm hành động đã đề ra.

Tham mưu thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, kiến nghị của Đảng, Quốc hội nhiệm kỳ XV trong ngành Kiểm sát nhân dân. Tham mưu ban hành các tài liệu Báo cáo phục vụ thẩm tra của Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Thường vụ quốc hội, Báo cáo phục vụ Viện trưởng VKSND tối cao tham dự kỳ họp thứ 5, thứ 6 Quốc hội khóa XV và các nội dung phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2023. Chủ động đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại của Ngành trong năm 2022, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của VKSND năm 2023. Thực hiện đúng Quy định về quản lý, theo dõi, tiếp nhận, phân công việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và các vụ án hình sự tại VKSND tối cao; trong đó tập trung phát hiện vi phạm, thiếu sót để tham mưu chấn chỉnh, khắc phục kịp thời; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc giao nhận hồ sơ nguồn tin về tội phạm và hồ sơ vụ án hình sự giữa Cơ quan điều tra và Vụ nghiệp vụ...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và đánh giá cao thành tích đạt được của Văn phòng trong năm 2022. Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 đơn vị đã đề ra, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm yêu cầu Lãnh đạo Văn phòng VKSND tối cao, Llãnh đạo các đơn vị thuộc Văn phòng tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong các lĩnh vực công tác của Văn phòng. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kỷ luật nội vụ. Về công tác đào tạo, Văn phòng VKSND tối cao cần tăng cường tổ chức tập huấn nghiệp vụ, mời các chuyên gia đến giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm cho công chức, người lao động.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn; nâng cao chất lượng hoạt động quản lý hành chính tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ; chủ động nghiên cứu, thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính ở đơn vị. Đề cao trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật nghiệp vụ công tác. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền theo chức năng, nhiệm vụ. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định theo lĩnh vực được phân công, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm tin tưởng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, năm 2023, tập thể Văn phòng VKSND tối cao sẽ phát huy thành tích đạt được, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Văn phòng VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối cho 03 tập thể thuộc Văn phòng VKSND tối cao.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang