Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tiếp tục giữ vững truyền thống thi đua

24/10/2019 11:42

(kiemsat.vn)
Văn phòng VKSND tỉnh Thái Nguyên với nhiệm vụ thực hiện chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Viện trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động, đồng thời đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị của toàn ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên.

Văn phòng vinh dự đón nhận Cờ thi đua dẫn đầu khối năm 2018

Là đơn vị được mệnh danh “làm dâu trăm họ”, Văn phòng vừa làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Thái Nguyên, vừa đảm bảo tham mưu tốt cho Lãnh đạo Viện trong mối quan hệ với các cơ quan, ban ngành ở địa phương. Trong những năm qua, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục giữ vững truyền thống thi đua, là đơn vị “lá cờ đầu” trong mọi phong trào thi đua của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Với vai trò là cơ quan tham mưu, hàng năm Văn phòng tham mưu với Lãnh đạo Viện ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; trong đó, phân công, phân nhiệm cụ thể trong tập thể Lãnh đạo Văn phòng và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân trong phòng thực hiện theo đúng chức trách, nhiệm vụ. Thường xuyên kiểm tra, rà soát và đôn đốc nhắc nhở công việc, góp phần hoàn thành tốt công việc được giao của Phòng. Lãnh đạo Phòng luôn chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho công chức và người lao động trong đơn vị. Nội bộ phòng luôn đoàn kết thống nhất; kỷ cương, kỷ luật công vụ, nghiệp vụ được giữ vững. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong ngành Kiểm sát nhân dân tại đơn vị. Tạo môi trường làm việc thuận lợi, phù hợp để công chức và người lao động phát huy sáng kiến, sở trường, năng lực công tác. Xây dựng và triển khai thực hiện đề án vị trí việc làm của Văn phòng, qua đó năng suất, hiệu quả công việc được nâng cao; hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác được giao.

Làm tốt vai trò tham mưu trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát hai cấp. Đơn vị trực tiếp tham mưu xây dựng Kế hoạch công tác hàng năm của ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên bám sát Chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, để giúp Lãnh đạo Viện đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch, xây dựng Kế hoạch kiểm tra toàn diện, từ đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế và có các giải pháp nâng cao chất lượng công tác.

Thực hiện phương châm của toàn ngành “Đoàn kết, đổi mới - Chất lượng, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, Văn phòng đã đề xuất nhiều giải pháp, sáng kiến, cách làm hay trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành để nâng cao chất lượng công tác của Viện kiểm sát hai cấp và được Viện kiểm sát nhân dân tối cao ghi nhận, cụ thể như:Tích cực, chủ động tham mưu ban hành các kế hoạch công tác theo quý. Qua công tác tổng hợp, nắm bắt tình thực thực hiện các chỉ tiêu của Ngành, của Quốc hội tại các đơn Viện kiểm sát hai cấp, từ đó xác định những đơn vị làm tốt, những đơn vị còn yếu kém; đề ra giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; Tham mưu tổ chức giao ban nội bộ trực tuyến hàng tháng nhằm đánh giá, kiểm tra tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo kế hoạch; bên cạnh đó việc khai thác, sử dụng hệ thống truyền hình trực tuyến để mở rộng thành phần tham dự, tiết kiệm kinh phí và nâng cao chất lượng hiệu quả các cuộc giao ban. Kết thúc các cuộc giao ban, ban hành Thông báo kết luận chỉ đạo của Lãnh đạo Viện. Qua đó, kịp thời chỉ đạo, khắc phục những mặt còn có hạn chế, yếu kém, nâng cao chất lượng công tác, nhất là đối với các vụ việc phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm; Thành lập Tổ Quản lý án hình sự trực thuộc Văn phòng với nhiệm vụ quản lý, theo dõi việc thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm và các vụ án hình sự ở Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên, đáp ứng kịp thời yêu cầu về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện. 

Trong công tác Thi đua - Khen thưởng, đã kịp thời tham mưu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phát động, triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực, đạt hiệu quả cao, gắn với những ngày kỷ niệm lớn của dân tộc; thực hiện các phong trào thi đua ngắn ngày trong ngành Kiểm sát Thái Nguyên. Đã xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng đúng quy định và tham mưu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ban hành các Quyết định khen thưởng trong đó chú trọng khen đột xuất với các cá nhân trực tiếp thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ.

Từ năm 2017, đã tham mưu ban hành Quy định về Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; định kỳ, thẩm định hồ sơ, tổng hợp sáng kiến của cán bộ, công chức và người lao động Viện kiểm sát hai cấp để báo cáo Hội đồng Sáng kiến xét, công nhận. Tiến hành tổ chức thí điểm việc thực hiện thi đua theo mô hình cụm giữa các đơn vị Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Thái Nguyên. Ngoài ra, Văn phòng còn tham mưu tốt cho Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh thực hiện chương trình nông thôn mới tại Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên; để có những đóng góp hiệu quả, thiết thực đến chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Công tác tài chính, kế toán, quản lý kho quỹ, tài sản công luôn được thực hiện đúng quy định của pháp luật và của Ngành, bảo đảm chi tiêu tiết kiệm, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, phục vụ tốt cho công tác chuyên môn nghiệp vụ. Công tác hành chính- quản trị từng bước được nâng cao, thể hiện tính “chuyên nghiệp” trong công việc; phục vụ tốt các cuộc Hội nghị, tập huấn trong Ngànhị. Tiếp đón chu đáo các đoàn khách đến thăm và làm việc tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 

Có thể nói, trong bất kỳ hoạt động nào của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đều có “bóng dáng” của những người cán bộ văn phòng, những đóng góp âm thầm, không cần được vinh danh mà chỉ vì mục tiêu chung là phục vụ tốt cho mọi hoạt động của ngành Kiểm sát Thái Nguyên.

Với những nỗ lực phấn đấu trên, trong những năm qua, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; liên tục 5 năm liền, từ năm 2014 đến năm 2018, đơn vị được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, trong đó, có 04 lần được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng danh hiệu “Cờ thi đua dẫn đầu khối”; thường xuyên được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng “Bằng khen” vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua hằng năm. Chi bộ Văn phòng nhiều năm liền được công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh, trong đó có 02 lần được công nhận Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Tiếp tục giữ vững truyền thống thi đua ấy, các đồng chí Lãnh đạo và cán bộ, người lao động trong Văn phòng luôn nỗ lực phấn đấu trong những năm tiếp theo đạt được những thành tích xuất sắc tiêu biểu, dể đón nhận những phần thưởng, danh hiệu cao quý của Nhà nước.

Người Đảng viên “Mẫu mực, chuyên tâm, tận tụy với công việc” của ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên

(Kiemsat.vn) - Gần 30 năm công tác trong ngành Kiểm sát, trong đó có hơn 20 năm tuổi Đảng, ở cương vị công tác nào đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân, Phó Bí thư Đảng ủy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hầu hết cán bộ, đảng viên khi được hỏi đều cho rằng “Đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân là tấm gương tiêu biểu cho lớp cán bộ năng động, tri thức và nhiệt huyết của ngành Kiểm sát Thái Nguyên”...

Những chiến sĩ bảo vệ công lý mang sắc áo thiên thanh

(Kiemsat.vn) - Đây là những mẩu chuyện về quá trình đấu tranh, ngăn chặn các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản (gỗ) trên địa bàn huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên của các cơ quan chức năng, trong đó thể hiện vai trò nổi bật của Viện kiểm sát nhân dân.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang