Quốc hội thông qua Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

27/06/2024 16:12

(kiemsat.vn)
Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, ngày 27/6/2024, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Quốc hội thông qua Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. (Ảnh:QH)

Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy, có 464 đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành (chiếm 100%). Với tỉ lệ tán thành rất cao, Quốc hội đã thông qua Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Trước khi Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua dự án Luật này, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Theo đó, dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh (CNQP, AN) và động viên công nghiệp sau khi tiếp thu, chỉnh lý có 7 chương, 86 điều; so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý không thay đổi về số chương, tăng 01 điều (bổ sung Điều 28 quy định về phát triển công nghệ lưỡng dụng và Điều 71 quy định về đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi chuyên gia phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh; bỏ Điều 80 quy định về trách nhiệm của Tòa án nhân dân).

Về hoạt động quản lý nguồn lực tài chính cho công nghiệp quốc phòng, an ninh (Điều 21), tiếp thu ý kiến ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đề nghị Quốc hội cho bỏ cụm từ “của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an” tại khoản 1 và bỏ từ “Hoạt động” tại tên Điều như dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua.

Tại khoản 2, có ý kiến đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định về cơ chế tăng vốn điều lệ trực tiếp từ nguồn trích lại lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng , doanh nghiệp công nghiệp an ninh hoặc các nguồn huy động hợp pháp khác để giảm áp lực cho ngân sách nhà nước hoặc nghiên cứu bổ sung quy định tăng vốn điều lệ từ Quỹ CNQP, AN.

Về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, để bảo đảm tính trọng tâm, khả thi của việc trích lợi nhuận sau thuế, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.

Ngoài ra tại khoản 4, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý lại khoản này như khoản 4 Điều 21 dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua. Với quy định như trên, cùng với việc giao Chính phủ quy định chi tiết tại khoản 6 Điều này, việc trích lợi nhuận sau thuế sẽ được quy định cụ thể, có thứ tự ưu tiên, bảo đảm chặt chẽ, khả thi…

Về Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh (Điều 22), UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bổ sung 1 điểm (điểm a) về nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; chỉnh lý điểm b thành điểm c quy định “Trích lập từ lợi nhuận sau thuế theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 21 của Luật này”; đồng thời, sắp xếp lại các điểm của khoản này cho phù hợp như dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua.

Về ý kiến đề nghị bổ sung việc Chính phủ quy định việc phân bổ Quỹ CNQP, AN; định kỳ hằng năm, Chính phủ báo cáo Quốc hội về kết quả hoạt động và việc quản lý sử dụng Quỹ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bổ sung từ “phân bổ” trước từ “quản lý” tại khoản 4.

Về Tổ hợp công nghiệp quốc phòng (Mục 7 Chương II), Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, tại Điều 43, qua rà soát, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý điểm c khoản 1 thành khoản 2 quy định: “Thành phần khác tham gia tổ hợp CNQP thông qua việc liên doanh, liên kết, ký hợp đồng với cơ sở CNQP nòng cốt là hạt nhân tổ hợp CNQP để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, cung cấp dịch vụ của tổ hợp CNQP”; khoản 2 thành khoản 3 quy định: “Thành phần khác của tổ hợp công nghiệp quốc phòng có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 31 của Luật này”; đồng thời, sắp xếp lại các khoản như Điều 44 dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua…

Về động viên công nghiệp (Chương III), qua rà soát, UBTVQH đã bỏ khoản 1 Điều 51 (Điều 52 dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua); giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn trích và sử dụng tiền khấu hao bồi thường tổn thất, quản lý, sử dụng, thu hồi đối với trang thiết bị chuyên dùng và tài liệu công nghệ giao cho cơ sở công nghiệp động viên tại khoản 3 (Điều 52 dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua); quy định cụ thể việc quản lý sản phẩm ĐVCN, trang thiết bị chuyên dùng, tài liệu công nghệ do Bộ Quốc phòng giao tại khoản 4 Điều 53 (Điều 54 dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua); bổ sung 01 khoản (khoản 10) quy định về phục hồi sản xuất của doanh nghiệp sau khi hoàn thành nhiệm vụ ĐVCN, chuyển khoản 2 lên thành khoản 4 Điều 57 (dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua) và sắp xếp lại các khoản tại Điều 58 (Điều 59 dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua); quy định Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm dự trữ vật tư kỹ thuật phục vụ sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật tại khoản 2 Điều 59 (Điều 60 dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua). Đồng thời, chỉnh lý, sắp xếp các điều khác trong Chương này bảo đảm thống nhất, chặt chẽ, khả thi...

Quốc hội thông qua Luật Đường bộ

(Kiemsat.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, ngày 27/6/2024, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đường bộ.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang