Quốc hội thông qua Luật Đường bộ

27/06/2024 13:15

(kiemsat.vn)
Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, ngày 27/6/2024, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đường bộ.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đường bộ. (Ảnh: QH)

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật Đường bộ bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả biểu quyết cho thấy, có 447 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm 91,98%). Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đường bộ.

Trước đó, trình bày Báo cáo tóm tắt Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, ngày 26/6/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã có Báo cáo số 891/BC-UBTVQH15 về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ gửi Đại biểu Quốc hội.

Theo đó, về giải thích từ ngữ (Điều 2), có ý kiến cho rằng quy định tại khoản 6 không rõ, theo đó, người sử dụng đường bộ phải là người tham gia giao thông, là tổ chức, cá nhân, còn người chủ sở hữu khai thác, vận hành đường bộ thì có thể là tư nhân hoặc Nhà nước vì đó là tài sản công. UBTVQH xin báo cáo như sau: Cụm từ “Người quản lý, sử dụng đường bộ” nhằm chỉ 2 nhóm chủ thể gồm: (1) Các cơ quan quản lý đường bộ được giao quản lý, khai thác, sử dụng tài sản công về kết cấu hạ tầng đường bộ; (2) Chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng đường chuyên dùng, đường trong nội bộ chung cư, trong nhà ga, bến cảng do tổ chức, cá nhân khác là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý. Cụm từ này phù hợp với quy định tại Điều 124, Điều 126 của Luật Xây dựng và pháp luật có liên quan. Trong Luật này, cụm từ “Người quản lý, sử dụng đường bộ” chỉ quy định đối với các hoạt động sử dụng “công trình đường bộ” (bao gồm các công trình phục vụ quản lý, vận hành, khai thác đường bộ), do chủ thể trực tiếp quản lý công trình đường bộ thực hiện, không phải là người tham gia giao thông, vì người tham gia giao thông chỉ sử dụng “đường bộ”. Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ nội dung này như dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua.

Về các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 7), UBTVQH đã chỉ đạo rà soát quy định của Bộ luật Hình sự và nhận thấy, Điều 7 dự thảo Luật Đường bộ và Điều 9 dự thảo Luật TTATGTĐB đã thể hiện đầy đủ các hành vi cấu thành “tội cản trở giao thông đường bộ” tại Điều 261 của Bộ luật Hình sự. Vì vậy, UBTVQH đề nghị cho giữ nội dung này như dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua.

Giải trình, tiếp thu quy định về phân loại đường bộ theo cấp quản lý (Điều 8), tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH xin chỉnh lý, bổ sung điểm d khoản 1 Điều này trên cơ sở sử dụng thống nhất với quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Trên cơ sở ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý khoản 1 Điều 8 như dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua. Đồng thời, để làm rõ trách nhiệm quản lý đường bộ của từng cấp chính quyền địa phương, trên cơ sở pháp luật hiện hành, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý khoản 4 Điều này theo hướng xác định rõ trách nhiệm quản lý đường bộ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định về việc quản lý đối với các loại đường bộ thuộc địa phương quản lý.

Về cấp kỹ thuật của đường bộ (Điều 10), có ý kiến đề nghị bổ sung đường tốc độ cao để bao quát hết tất cả các loại đường và tổ chức giao thông phù hợp. UBTVQH xin báo cáo như sau: Để xác định bổ sung một loại cấp kỹ thuật đường bộ cần xem xét, đánh giá kỹ và cần xây dựng được hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Mặt khác, đường cấp I đã có thiết kế tối đa tới 120 km/h. Tham khảo quy định của một số nước trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc không quy định và không có tiêu chuẩn riêng cho đường tốc độ cao. Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội không bổ sung cấp đường này trong dự thảo Luật.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới. (Ảnh: QH)

Đối với quy định về quỹ đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ (Điều 12), tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH thấy rằng, việc quy định cụ thể tỷ lệ đất dành cho đường bộ trong đô thị cần phải phù hợp với quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị; đồng thời phải xem xét trên cơ sở đánh giá toàn diện quỹ đất dành cho các lĩnh vực giao thông khác (đường sắt, đường thủy nội địa, hàng không). Do đó, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý Điều này phù hợp với Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/02/2022 của Bộ Chính trị; đồng thời bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp thực tiễn từng giai đoạn phát triển và tính đặc thù của các loại đô thị.

Về sử dụng hành lang an toàn đường bộ (Điều 16), khoản 2, khoản 3, có ý kiến đề nghị bổ sung cụ thể các hoạt động cá nhân được thực hiện trong phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ chưa được Nhà nước thu hồi. UBTVQH thấy rằng, việc sử dụng đất trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ cần tuân thủ và thống nhất với quy định của Luật Đất đai. Theo đó, tại khoản 3 Điều 16 dự thảo Luật đã quy định trường hợp đất hành lang an toàn đường bộ chưa được thu hồi thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng theo quy định của Luật Đất đai và phải đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều này. Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ nội dung này như dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH về phạm vi bảo vệ trên không và phía dưới đường bộ (Điều 17), UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý khoản 2 Điều 17; đồng thời chỉ đạo rà soát quy định của Luật Điện lực và thấy rằng, tại khoản 5 dự thảo Luật Đường bộ và khoản 5 Điều 51 của Luật Điện lực quy định chiều cao của dây dẫn điện đi trên đường bộ chưa thống nhất. Vì vậy, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý nội dung này theo hướng không quy định cụ thể chiều cao tối thiểu của đường dây dẫn điện đi trên đường bộ và giao Chính phủ quy định chi tiết; đồng thời chỉ đạo bổ sung khoản 4 Điều 84 dự thảo Luật quy định sửa đổi khoản 5, bổ sung khoản 5a Điều 51 của Luật Điện lực và đề nghị Chính phủ chỉ đạo đánh giá tác động để kiến nghị quy định cụ thể trong dự thảo Luật Điện lực trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8.

Về hoạt động vận tải đường bộ (Điều 56), tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH xin được bổ sung loại hình xe 4 bánh có gắn động cơ vào khoản 5 và các khoản có liên quan tại Điều 56; đồng thời, UBTVQH xin báo cáo bổ sung như sau: Dự thảo Luật đã quy định loại hình xe hợp đồng và xe du lịch thành loại hình xe hợp đồng do hai loại hình này có đặc điểm, tính chất tương đồng về tổ chức vận tải; có phạm vi hoạt động, đối tượng phục vụ và hình thức giao kết hợp đồng giữa đơn vị kinh doanh vận tải và người thuê vận tải tương tự nhau. Khi quy định chung 2 loại hình này thành xe hợp đồng thì vẫn được ưu tiên hoạt động tại các khu vực, điểm du lịch, vận chuyển khách du lịch như quy định hiện hành... Đối với ý kiến đề nghị quản lý chặt chẽ hơn đối với loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, UBTVQH thấy rằng các quy định cụ thể sẽ do Chính phủ quy định chi tiết theo khoản 14 Điều này và thực tiễn hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước. Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ nội dung này như dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua.

Đối với phí giao thông nội đô, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định phí giao thông nội đô áp dụng đối với ô tô cá nhân đi vào một số khu vực đô thị trong những khung thời gian nhất định hạn chế sự phát triển quá mức của phương tiện giao thông cá nhân, góp phần giảm ùn tắc giao thông tại các đô thị; đồng thời bổ sung nguồn thu cho ngân sách nhà nước để tăng cường hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng  đường bộ và hệ thống giao thông công cộng trong các đô thị.

UBTVQH cho rằng, quy định về phí giao thông nội đô không thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật và cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động kỹ lưỡng. Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội chưa quy định nội dung này trong dự thảo Luật.

Những điểm mới về chữ ký số chuyên dùng công vụ

(Kiemsat.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang