Những cách làm hay, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội

01/11/2022 07:00

(kiemsat.vn)
Nhận thức rõ được vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân trong công tác phòng chống tội phạm, thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong thời gian qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Định đã tham gia đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và đạt được những kết quả nhất định.

Trong công tác đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm và tệ nạn xã hội thì công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò hết sức quan trọng nhằm góp phần phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, khắc phục những nguyên nhân, điều kiện của tình trạng phạm tội, ngăn chặn, hạn chế và làm giảm từng bước, tiến tới loại trừ tội phạm ra khỏi đời sống xã hội. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm làm chuyển biến nhận thức, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, quản lý xã hội bằng pháp luật, phòng ngừa tội phạm,vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của ngành Kiểm sát nhân dân là một khâu công tác được quy định tại Điều 39 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, góp phần đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; nâng cao hiểu biết của cán bộ và Nhân dân về Viện kiểm sát nhân dân, tạo sự ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ Viện kiểm sát nhân dân trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, tập thể lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Định luôn luôn xác định việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một công tác quan trọng của đơn vị; thường xuyên tổ chức thông tin, phổ biến pháp luật tới toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị và người dân trên địa bàn bằng nhiều cách làm hay và hình thức phong phú, như:

Trước hết lãnh đạo đơn vị đã kịp thời tổ chức quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Chỉ thị số 05/CT-VKSTC, ngày 08/6/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân, để tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của công chức, người lao động và toàn thể Nhân dân. 

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động phối hợp với các cơ quan hữu quan trên địa bàn; áp dụng các biện pháp thiết thực để tổ chức thực hiện hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào nề nếp góp phần tích cực, có hiệu quả vào việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Các nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn luôn được đổi mới, đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng và đặc thù trong thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân.

Hội nghị triển khai công tác năm 2022.

Ngay từ đầu các năm công tác, căn cứ chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và kế hoạch công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, phân công công chức trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Nội dung tập trung vào phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, của đơn vị đến cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trên địa bàn huyện. Kịp thời tập trung tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể đảng viên, công chức trong đơn vị về những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các đạo luật mới ban hành, các chuyên đề, hướng dẫn nghiệp vụ mới của Ngành.

Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được kết hợp với việc thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ như: Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền. Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự. Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự. Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Kiểm sát việc thi hành án dân sự, thi hành án hành chính... và các hoạt động phong trào, đoàn thể từ đó tạo ra những hiệu ứng tích cực đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đối với công tác kiểm sát hàng ngày tại Nhà tạm giữ Công an huyện, kiểm sát trực tiếp theo định kỳ; kiểm sát thi hành án hình sự tại cộng đồng, đơn vị đã lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến đa dạng, phong phú các quy định mới của pháp luật cho người bị tạm giữ, tạm giam, người đang thi hành án tại cộng đồng. Qua đó đảm bảo thực hiện tốt Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành án phạt tù, người áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập với cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ”. Với những nội dung tuyên truyền thiết thực và hiệu quả, người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án tại cộng đồng nắm được các quy định, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giúp họ được thực hiện tối đa quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện tốt các quy định, nội quy của Nhà tạm giữ, quy định tại cộng đồng tin tưởng tuyệt đối vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tự tin tái hòa nhập cộng đồng.

Kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự tại UBND xã Định Long.

Thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố các vụ án hình sự, đơn vị đã phát hiện, tổng hợp các dạng vi phạm, thiếu sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ của các cơ quan hữu quan, ban hành nhiều kiến nghị yêu cầu áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành hữu quan áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm, như: Kiến nghị đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo áp dụng các biện pháp khắc phục, phòng ngừa vi phạm pháp luật đối với tình trạng “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý” tại các quán Karaoke trên địa bàn huyện; Kiến nghị đến Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục đối với học sinh; Kiến nghị đến Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ, việc tai nạn giao thông đường bộ. 

Thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, đơn vị đã phát hiện, tổng hợp các dạng vi phạm, thiếu sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ của các cơ quan hữu quan, ban hành nhiều kiến nghị yêu cầu áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành hữu quan áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm, như: Kiến nghị đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo áp dụng các biện pháp khắc phục, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong việc làm thủ tục sang tên, lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Uỷ ban nhân dân cấp xã và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện; Kiến nghị chỉ đạo áp dụng các biện pháp khắc phục, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong việc chậm trễ lập hồ sơ, giao nhận hồ sơ đề nghị Tòa án áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân ban hành các kiến nghị yêu cầu khắc phục, phòng ngừa vi phạm pháp luật nêu trên, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã kịp thời có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, phòng chức năng có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục vi phạm, phòng ngừa vi phạm pháp luật đối với từng lĩnh vực có liên quan theo đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân. Đây cũng là một trong các biện pháp phổ biến, tuyên truyền pháp luật hữu hiệu đến các cơ quan, đơn vị hữu quan, góp phần phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Tập thể Lãnh đạo thông qua kiến nghị phòng ngừa vi phạm.

Thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử trong 9 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Tòa án nhân dân huyện xét chọn, đưa ra xét xử 06 vụ án hình sự trọng điểm là các vụ án nghiêm trọng, được cấp ủy và dư luận xã hội quan tâm. Kết quả tổ chức các phiên tòa này không chỉ nhằm răn đe đối với người phạm tội mà còn có tác dụng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa chung cho xã hội, góp phần ngăn ngừa vi phạm và tội phạm; đưa các quy định của pháp luật, hình ảnh của Viện kiểm sát nhân dân nói riêng, của các cơ quan tư pháp nói chung đến gần hơn với mọi tầng lớp Nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của Nhân dân. Với đặc điểm là một huyện đồng bằng, địa bàn rộng gồm 22 xã và 04 thị trấn với dân số hơn 163 nghìn người, trong đó có một bộ phận không nhỏ người dân, nhất là ở vùng nông thôn, có trình độ nhận thức pháp luật còn hạn chế nên công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật qua hoạt động này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc giảm thiểu, phòng ngừa vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện.

Đơn vị phối hợp với Đài truyền thanh huyện tăng cường tổ chức nhiều đợt tuyên truyền các hoạt động chuyên môn của Viện kiểm sát, đưa tin xét xử các vụ án hình sự mang tính thời sự. Các kỳ họp Hội đồng nhân dân 06 tháng, 01 năm Viện Kiểm sát phối hợp với Đài truyền thanh huyện đưa tin về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Qua đó nhằm giúp cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn huyện được tiếp cận và cập nhật các thông tin mới về chủ trương chính sách pháp luật, từ đó giúp cho mọi tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức có biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương, đồng thời hiểu rõ hơn chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát. 

Đơn vị hiện có đồng chí Viện trưởng và Phó Viện trưởng tham gia là Uỷ viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện. Vì vậy, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, tham gia tuyên truyền phổ biếp, giáo dục pháp luật, nhất là các đạo luật mới có hiệu lực, hoạt động chuyên môn của Viện kiểm sát đến với nhiều đối tượng, thành phần nhằm đưa pháp luật vào cuộc sống. Thông qua các hoạt động này nhằm giúp cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn huyện nắm được các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đồng thời ngày càng hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Viện kiểm sát nhân dân trong hệ thống chính trị, được cấp ủy địa phương ghi nhận và đánh giá cao.

Đồng chí Viện trưởng  VKSDND huyện Yên Định trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa hình sự.

Đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện với tư cách là Uỷ viên Ban chỉ đạo. Ngoài nhiệm vụ được giao phụ trách xã Định Tăng, đồng chí Viện trưởng còn có nhiệm vụ tham mưu giúp Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma tuý, HIV/AIDS, mại dâm và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện; chỉ đạo phối hợp các cơ quan chức năng, các lực lượng đấu tranh với các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, các vụ án nghiêm trọng, phức tạp được dư luận quan tâm nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, chống tiêu cực, tham nhũng, bảo đảm cho pháp luật được thi hành nghiêm minh. Thông qua hoạt động này, Viện kiểm sát đã tích cực kết hợp phổ biến, tuyên truyền pháp luật, làm tốt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Hưởng ứng kế hoạch về đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản và các vi phạm pháp luật của Công an tỉnh, đơn vị phối hợp với Công an huyện tham mưu cho cấp uỷ tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu tác hại của ma tuý và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản và tội phạm ma tuý”, đồng thời đơn vị cử 06 Kiểm sát viên tham gia cuộc thi với mục đích nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cho quần chúng, Nhân dân đối với tội phạm trộm cắp tài sản và tội phạm ma tuý. Khẳng định vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền và vai trò tham mưu nòng cốt của lực lượng công an, sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể và Nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản và tội phạm ma tuý. Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện tìm hiểu rõ hơn về tác hại của ma tuý và tầm quan trọng của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản và tội phạm ma tuý. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hoá của quê hương, đất nước; chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp quyết liệt đối với các đối tượng hoạt động trộm cắp tài sản và tội phạm ma tuý trên địa bàn huyện. Đây là hoạt động có ý nghĩa, thiết thực để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/HU ngày 14/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản và tội phạm ma tuý trên địa bàn huyện Yên Định, giúp ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển vững mạnh. 

Trong công tác thi đua, đơn vị tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật. Đề ra chỉ tiêu và lấy kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá công chức, người lao động và xếp loại cuối năm. Đồng thời thường xuyên kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo công chức, kiểm sát viên, người lao động tăng cường viết tin, bài và tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các hoạt động nghiệp vụ được giao. Gửi tin, bài tuyên truyền đăng trên Trang tin điện tử của ngành Kiểm sát Thanh Hoá; tích cực hưởng ứng, tham gia có chất lượng, hiệu quả Giải báo chí toàn quốc về công tác xây dựng Đảng- Giải Búa liềm vàng hàng năm nhằm góp phần nâng cao nhận thức của công chức, đảng viên trong đơn vị về Đảng, về công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay. Coi đây là một trong một nhiệm vụ công tác nhằm tuyên truyền rộng rãi đến các cấp, các ngành và Nhân dân về những đóng góp của ngành Kiểm sát nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ công lý, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” trong sự nghiệp đổi mới.

Hàng năm, hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam”, đơn vị đã xây dựng và tổ chức thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền “Ngày pháp luật Việt Nam”; phối hợp với Đài truyền thanh huyện đưa tin về hoạt động xét xử các vụ án hình sự, dân sự mang tính thời sự, bài viết về hoạt động của ngành Kiểm sát tại địa phương, góp phần nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Nhân dân. Sau mỗi chương trình, đơn vị luôn tiếp thu những đánh giá của người nghe về ưu điểm và hạn chế từ đó đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thiết thực hơn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, là cầu nối để đưa pháp luật vào cuộc sống, góp phần phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Định đã, đang và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành Hiến pháp và pháp luật của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển./.

Nghệ An: VKSND huyện Qùy Châu trực tiếp kiểm sát giải quyết nguồn tin về tội phạm

(Kiemsat.vn) - Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, chiều 11/11, Đoàn công tác VKSND huyện Qùy Châu do đồng chí Vi Thị Việt, Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm 06 tháng cuối năm 2022 tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Qùy Châu.

VKSQS Trung ương kiểm tra kết quả công tác kiểm sát quân sự tại VKSQS Quân khu 4

(Kiemsat.vn) - Kết quả cho thấy, đến thời điểm kiểm tra, các chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản của VKSQS Quân khu 4 đều đạt và vượt so với yêu cầu đề ra.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang