Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ VKSND tỉnh Tuyên Quang

24/03/2022 10:28

(kiemsat.vn)
Trong những năm qua, Đảng ủy VKSND tỉnh Tuyên Quang đã luôn quan tâm chú trọng công tác xây dựng Đảng, trong đó có nội dung đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng ủy luôn xác định việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang quán triệt tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứu XIII của Đảng.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy VKSND tỉnh Tuyên Quang đã thường xuyên tổ chức quán triệt học tập và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện công tác xây dựng Đảng. Hàng năm, trong Chương trình công tác Đảng, Đảng ủy VKSND tỉnh Tuyên Quang luôn chú trọng xây dựng nội dung sinh hoạt chi bộ, tăng cường tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy các chi bộ trực thuộc và đảng viên về vai trò, vị trí quan trọng của chi bộ và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên.

Đảng ủy VKSND tỉnh Tuyên Quang đã tập trung xây dựng Kế hoạch quán triệt, học tập và tổ chức triển khai thực hiện với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ; phát huy kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ; đưa việc tự phê bình và phê bình, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, Đảng ủy VKSND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu cấp ủy, người đứng đầu chi bộ phải chuẩn bị tốt và thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ; nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của chi bộ. Mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ, giữ gìn đoàn kết thống nhất, tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Để sinh hoạt chi bộ ngày càng đi vào nề nếp, Đảng ủy VKSND tỉnh Tuyên Quang đã thường xuyên rà soát, bổ sung Quy chế làm việc của Đảng ủy, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách theo dõi hoạt động của các chi bộ trực thuộc; đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thông qua hình thức dự sinh hoạt chi bộ trực tiếp; quy định thời gian sinh hoạt cụ thể cho từng chi bộ trực thuộc; tăng cường rà soát, củng cố hoạt động của các chi bộ trực thuộc để kịp thời đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy các chi bộ trực thuộc.

Đồng thời, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tăng cường giám sát việc triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, các Đề án của ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ của các chi bộ trực thuộc; thường xuyên kiện toàn cấp ủy các chi bộ trực thuộc khi thiếu, khuyết; cử đảng viên tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy cơ sở do Đảng ủy Khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh tổ chức và thực hiện nghiêm việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong cơ quan, đơn vị theo quy định.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt trong công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc, Đảng bộ VKSND tỉnh Tuyên Quang đã đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Cấp ủy các chi bộ trực thuộc luôn giữ vững và phát huy tốt vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị về thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và người lao động để đề xuất xem xét giải quyết, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động…/.

PV

VKSND huyện Bình Đại với công tác xây dựng Đảng và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương

(Kiemsat.vn) - VKSND huyện Bình Đại luôn xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, quan trọng. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh sẽ tạo được khối đoàn kết thống nhất, phát huy được sức mạnh tập thể để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ VKSND tỉnh Bến Tre

(Kiemsat.vn) - Những năm qua, Đảng bộ VKSND tỉnh Bến Tre luôn đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và chỉnh đốn Ðảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thường xuyên giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong đơn vị.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang