Infographic: Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng hành chính

08/12/2022 13:29

(kiemsat.vn)
Luật tố tụng hành chính năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng hành chính.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang