Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng và tập huấn công tác Đảng 

25/11/2020 14:52

(kiemsat.vn)
Sáng 25/11/2020, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng và tập huấn công tác đảng tới toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự Hội nghị.

Đại biểu tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng và tập huấn công tác Đảng

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng và tập huấn công tác Đảng được tổ chức trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại hội trường Viện kiểm sát nhân dân tối cao tới các điểm cầu trong hệ thống.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Đức Nam, Báo cáo viên Trung ương, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Phó Bí thư và Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đảng viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh, việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng là một nhiệm vụ rất quan trọng, có tính chất thường xuyên, tạo ra sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong công chức, viên chức, người lao động, là tiền đề vững chắc bảo đảm cho sự thành công trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Nam, Báo cáo viên Trung ương, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương truyền đạt 04 chuyên đề trọng tâm: Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13, Khóa XII của Đảng; Quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tập huấn nghiệp vụ về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên các tổ chức đảng trực thuộc đầu nhiệm kỳ để quán triệt, trao đổi với toàn thể các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13, Khóa XII của Đảng, đồng chí Vũ Đức Nam đã đề cập đến 5 quan điểm chỉ đạo mà Đảng ta đã đề ra và từng bước hoàn thiện qua các kỳ Đại hội. 

Đặc biệt, đã nhấn mạnh không chỉ "kiên định và vận dụng" mà còn phải phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phải coi phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên…

Đồng chí Vũ Đức Nam, Báo cáo viên Trung ương, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Tiếp tục nắm vững và xử lý tốt các quan hệ lớn, xác định rõ, chuẩn xác hơn mối quan hệ giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường...đồng thời, bổ sung một mối quan hệ mới là giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội.

Bên cạnh đó, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự phát triển bùng nổ của mạng Internet, các mạng xã hội toàn cầu và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường; các thế lực thù địch, phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Do vậy, chúng ta cần chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, xác định đúng đắn mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.  

Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng và tập huấn công tác Đảng

Ngoài ra, cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, chú trọng nêu gương những người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái. Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ vụ lợi, "lợi ích nhóm". 

Rà soát, hoàn thiện cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…

Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng đối với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị, trước hết là về công tác chính trị tư tưởng; đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên, nhất là trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trao Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho Vụ trưởng Vụ 16 VKSND tối cao

(Kiemsat.vn) - Ngày 26/8/2020, Chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng (Vụ 16) VKSND tối cao tổ chức trao Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng, Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Vụ 16 VKSND tối cao. Toàn thể Đảng viên Chi bộ Vụ 16 tham dự buổi trao.

Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao họp phiên thứ Nhất

(Kiemsat.vn) - Ngày 07/10/2020, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao chủ trì phiên họp thứ Nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang