Học tập, bồi dưỡng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của ngành Kiểm sát

24/09/2020 18:08

(kiemsat.vn)
Ngày 23/9/2020, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đã ký ban hành Chỉ thị số 07/CT-VKSNDTC về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Viện kiểm sát nhân dân giai đoạn 2020 – 2025.

Theo đó, để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Ngành trong giai đoạn mới, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND các cấp triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm và trước khi bố nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý, chức danh tư pháp đối với công chức, viên chức trong Ngành.

Ảnh tư liệu

Bảo đảm hàng năm, công chức, viên chức trong Ngành phải được bồi dưỡng ít nhất 05 ngày để cập nhật quy định pháp luật, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ. 

Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn, điều kiện phải được bồi dưỡng theo quy định, phấn đấu đến hết năm 2021, 100% công chức, viên chức phải đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý, chức danh tư pháp trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Đa dạng hóa loại hình đào tạo, bồi dưỡng, kết hợp đào tạo, bồi dưỡng tập trung trong Nhà trường với tự đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng tại chỗ từ thực tiễn hoạt động kiểm sát thông qua công tác kiểm sát giải quyết các vụ án, vụ việc có tính chất điển hình ở VKSND các cấp. 

Ảnh tư liệu

Đổi mới phương pháp dạy và học, trong đó ứng dụng công nghệ thông tin và mạng truyền hình trực tuyến vào hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Mở rộng hợp tác quốc tế và thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng.

Tăng cường phối hợp giữa VKSND địa phương, đơn vị với các Nhà trường để mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức trong Ngành.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định Ngành về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức và bản lĩnh nghề, tính chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ Nhân dân, ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức. Công chức, Kiểm sát viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở VKSND các cấp phải gương mẫu, nghiêm túc trong việc học tập, bồi dưỡng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng.

Thường xuyên rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị so với yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành và tiêu chuẩn của từng ngạch chức vụ, chức danh để xây dựng kế hoạch cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm và theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý, chức danh tư pháp gắn với công tác quy hoạch cán bộ.

Kiểm sát viên VKSND tối cao, lãnh đạo đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, công chức có học vị Tiến sĩ phải đăng ký ít nhất 40 giờ giảng/01 năm tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Ngành theo quyết định giao nhiệm vụ của Viện trưởng VKSND tối cao.

Hàng năm, lãnh đạo VKSND cấp tỉnh phải tổ chức ít nhất 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ kiểm sát cho công chức trong cơ quan, đơn vị và trực tiếp tham gia biên soạn tài liệu, giảng dạy tại các lớp tập huấn, bồi dưỡng này. 

Cử Kiểm sát viên có năng lực, kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn, bồi dưỡng cho Kiểm sát viên, Kiểm tra viên ngạch thấp hơn, công chức mới được tuyển dụng hoặc mới bổ nhiệm giữ chức danh tư pháp để nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ của công chức, viên chức trong Ngành.

Có cơ chế đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức có bản lĩnh, năng lực nổi trội và triển vọng để bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý ở VKSND các cấp. 

Quan tâm, đầu tư bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc ít người ở vùng sâu, vùng xa. 

Khen thưởng kịp thời, những người chấp hành nghiêm quy định về đào tạo, bồi dưỡng và có thành tích cao trong học tập, giảng dạy bằng các nguồn kinh phí hợp pháp.

Chỉ thị cũng nêu rõ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao giúp Viện trưởng VKSND tối cao theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này. 

Toàn văn Chỉ thị số 07/CT-VKSNDTC.

Bộ Công an đề xuất thay đổi nhiều quy định về cấp bằng lái xe

(Kiemsat.vn) - Vừa qua, tại dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đã đề xuất thay đổi giấy phép lái xe từ 13 hạng xuống còn 11 hạng thay cho đề xuất trước đó. Trong dự thảo mới này cũng không còn quy định bắt buộc người điều khiển phương tiện có dung tích 50cc phải học bằng lái xe.

Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, tinh thần, danh dự, nhân phẩm trong quá trình xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

(Kiemsat.vn) - Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức; những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; vi phạm đạo đức, lối sống hoặc vi phạm pháp luật khác khi thi hành công vụ thì bị xem xét xử lý kỷ luật.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang