Hà Nội: Phê duyệt tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2019

05/12/2018 15:12

(kiemsat.vn)
Năm 2019, Hà Nội sẽ tập trung chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính; thí điểm mô hình tự chủ đối với các trường Trung học phổ thông thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hà Nội sẽ giảm 5.032 viên chức trong năm 2019 (Ảnh: Pháp luật dân sinh)

Giao 9.906 biên chế hành chính, 143.969 biên chế sự nghiệp

Theo thông tin của Hà Nội mới, sáng nay (5/12), kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính sự nghiệp Thành phố Hà Nội năm 2019 với tỷ lệ tán thành đạt 100% đại biểu có mặt.

Theo Nghị quyết được thông qua, biên chế hành chính cho các cơ quan của thành phố, quận, huyện, thị xã là 9.906.

Trong đó biên chế công chức là 8.227 (gồm dự phòng 17 biên chế, giảm 664 người so với năm 2018); 1.437 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và 242 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo định mức.

Biên chế sự nghiệp là 143.969 biên chế, trong đó biên chế viên chức là 123.765 biên chế (gồm dự phòng 36 biên chế, giảm 3.692 so với năm 2018); 12.274 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và 8.930 lao động hợp đồng theo định mức.

Đáng chú ý, năm 2019, Hà Nội quyết định tăng 1.340 biên chế cho lĩnh vực giáo dục, y tế.

Báo Kinh tế đô thị ghi nhận, một trong những giải pháp sẽ được Hà Nội thực hiện năm 2019 là chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo thực hiện chỉ tiêu đến năm 2021 tại Nghị quyết 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII, thí điểm mô hình tự chủ đối với các trường Trung học phổ thông thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố trong năm 2019 nếu có phát sinh (tăng hoặc giảm) so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố về biên chế hành chính, sự nghiệp thì phải thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố trước khi thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố vào kỳ họp trong năm 2019.

Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng cơ chế, định mức khoán chi thường xuyên, thực hiện thí điểm chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị của Thành phố; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị định 108 về chính sách TGBC và Nghị định 113 sửa đổi Nghị định 108, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện tinh giản biên chế. Ngoài ra, cần nâng cao hiệu quả của đề án vị trí việc làm được phê duyệt; chú trọng tuyển dụng, đổi mới đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao chất lượng đánh giá công chức viên chức; tăng ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản lý nhà nước; tổ chức thực hiện tuyển dụng công chức viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố sau khi được Hội đồng nhân dân phân bổ biên chế hành chính - sự nghiệp năm 2019.

Thành phố cũng sẽ tăng cường thanh, kiểm tra về quản lý bộ máy, biên chế, chế độ chính sách của cơ quan, đơn vị; việc chấp hành công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Không thi tuyển được thì dứt khoát chấm dứt hợp đồng

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các đơn vị thực hiện nghiêm và không được tự ý ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố lưu ý tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù về khuyến khích các đối tượng nghỉ tinh giản biên chế của Thành phố, báo cáo đề xuất với Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền; Chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các đơn vị thực hiện nghiêm và không được tự ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, kiên quyết chấm dứt theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố; xây dựng kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để tổ chức thi tuyển; nếu thi tuyển không được dứt khoát chấm dứt hợp đồng...

Trước thực trạng số lượng biên chế hưởng lương ngân sách quá lớn đẩy chi thường xuyên tăng, Chính phủ đã đặt ra giải pháp căn cơ là sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế; quản lý chặt chẽ số lượng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp; chấm dứt việc tự phê duyệt và giao biên chế vượt quá số đã được cấp có thẩm quyền giao. Đồng thời, thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó; điều chỉnh dứt điểm các vấn đề còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan trong hệ thống tổ chức nhà nước; gắn với tinh giản biên chế nhằm nâng cao hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức viên chức. Tiến hành sáp nhập, giải thể đơn vị, bộ máy hoạt động không hiệu quả.

Theo Quyết định số 1016/QĐ-TTg ngày 14/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019, chỉ tiêu biên chế năm 2019 là 258.163. Đây cũng là đợt giảm chỉ tiêu mạnh nhất trong 5 năm trở lại đây, khẳng định quyết tâm tinh giản, gọn nhẹ, tăng hiệu quả bộ máy của Đảng, Chính phủ.

Xem thêm>>>

Phê duyệt 259.598 biên chế công chức nhà nước năm 2019
Hệ thống biên chế công vụ Việt Nam 'cồng kềnh' nhất ASEAN

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang