Đơn vị sự nghiệp công lập khi chuyển đổi thành công ty cổ phần chính sách đối với người lao động như thế nào?

05/01/2021 09:52

(kiemsat.vn)
Chính sách đối với viên chức, người lao động tại đơn vị sự nghiệp công lập khi chuyển đổi thành công ty cổ phần là một trong các nội dung được quy định tại Nghị định số 150/2020/NĐ-CP.

Nghị định số 150/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 25/12/2020 quy định việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2021.

Theo khoản 11, Điều 3 của Nghị định này, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại thời điểm chuyển đổi bao gồm viên chức quản lý, viên chức, người lao động làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi.

Nghị định số 150/2020/NĐ-CP quy định, đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi có trách nhiệm sắp xếp, sử dụng tối đa người quản lý và người lao động của đơn vị sự nghiệp công lập tại thời điểm quyết định chuyển đổi và giải quyết chế độ cho người lao động nghỉ việc, thôi việc theo quy định của pháp luật.

Khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần người lao động tại đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được mua cổ phần ưu đãi, cụ thể:  Người lao động được mua tối đa 100 cổ phần cho mỗi năm thực tế làm việc tại khu vực nhà nước (bao gồm toàn bộ thời gian đã làm việc tại các đơn vị/tổ chức thuộc khu vực nhà nước) với giá bán bằng 60% giá trị 01 cổ phần tính theo mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần); mua thêm theo mức 200 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp trong doanh nghiệp nhưng tối đa không quá 2.000 cổ phần cho một người lao động theo quy định…

Ngoài ra, người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi được chia số dư bằng tiền của Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ bổ sung thu nhập theo quy định; được tiếp tục tham gia và hưởng quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác theo quy định hiện hành; được hưởng chế độ hưu trí và các quyền lợi theo chế độ hiện hành nếu đã có đủ điều kiện tại thời điểm công bố giá trị đơn vị sự nghiệp công lập.

Hoàn tất quá trình chuyển đổi, công ty cổ phần có nghĩa vụ kế thừa mọi trách nhiệm đối với người lao động từ đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang; có quyền tuyển chọn, bố trí sử dụng lao động và phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Đối với người lao động không bố trí được việc làm khi đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành công ty cổ phần, Nghị định số 150/2020/NĐ-CP nêu rõ:

Đối với viên chức, viên chức quản lý làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi: Tại thời điểm xác định giá trị, đơn vị không bố trí được việc làm tại công ty cổ phần theo phương án sử dụng lao động thì được hưởng chính sách về tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ.

Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi: Tại thời điểm xác định giá trị, đơn vị không bố trí được việc làm tại công ty cổ phần theo phương án sử dụng lao động thì được hưởng chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định của Chính phủ.
 

Infographic: Từ 1/2/2021, lao động nữ đi làm ngày "đèn đỏ" được nhận thêm lương

(Kiemsat.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/2/2021. Trong đó có những quy định liên quan đến ngày nghỉ của phụ nữ trong thời gian "đèn đỏ".

Đơn vị sự nghiệp công lập nếu đáp ứng đủ điều kiện có thể chuyển thành công ty cổ phần

(Kiemsat.vn) - Ngày 25/12/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 150/2020/NĐ-CP quy định về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang