Đơn vị sự nghiệp công lập nếu đáp ứng đủ điều kiện có thể chuyển thành công ty cổ phần

30/12/2020 16:09

(kiemsat.vn)
Ngày 25/12/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 150/2020/NĐ-CP quy định về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Nghị định 150/2020/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Theo Nghị định số 150/2020/NĐ-CP, đơn vị sự nghiệp công lập đáp ứng điều kiện để chuyển thành công ty cổ phần bao gồm: Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là UBND cấp tỉnh); đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác của UBND cấp tỉnh;

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là UBND cấp huyện);

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Theo quy định tại Nghị định này, các đơn vị sự nghiệp công lập trên thực hiện chuyển thành công ty cổ phần khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

Tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư hoặc tự đảm bảo được chi thường xuyên trong năm gần nhất với thời điểm thực hiện chuyển đổi; còn vốn nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính và xác định lại giá trị đơn vị sự nghiệp công lập;

Thuộc danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ quyết định trong từng thời kỳ. Danh mục này không bao gồm các ngành, các lĩnh vực mà pháp luật chuyên ngành quy định không thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần;

Có phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công;

Đơn vị sự nghiệp công lập trên thực hiện chuyển thành công ty cổ phần theo các hình thức sau: Giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại đơn vị sự nghiệp công lập, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; bán một phần vốn nhà nước hiện có tại đơn vị sự nghiệp công lập hoặc vừa kết hợp bán một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, Nghị định số 150/2020/NĐ-CP còn quy định các nội dung liên quan đến đối tượng và điều kiện mua cổ phần; đồng tiền thanh toán và phương thức bán cổ phần lần đầu; chi phí thực hiện chuyển đổi và thẩm quyền phê duyệt; quyền và nghĩa vụ của đơn vị sự nghiệp công lập sau khi chuyển thành công ty cổ phần; xử lý tài chính khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập; xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi; quy trình chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021. Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang