Đi học ngắn hạn có được xét thi đua cuối năm?

06/12/2017 09:16

Cơ quan tôi có anh Nguyễn Văn A được cử đi học Cao cấp Lý luận chính trị hệ tập trung, từ tháng 11/2016 đến tháng 09/2017. Vậy xin hỏi anh Nguyễn Văn A có được xét thi đua khen thưởng cuối năm không? Căn cứ vào những văn bản nào để xét, đánh giá cuối năm 2017.

Trường hợp bạn hỏi, Kiemsat.vn trả lời như sau:

Tiêu chuẩn về các hình thức thi đua khen thưởng hiện được thực hiện theo quy định tại Luật thi đua khen thưởng năm 2003 sửa đổi, bổ sung năm 2005, 2013 và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Đi học ngắn hạn có được xét thi đua cuối năm?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thi đua và khen thưởng là hai hoạt động riêng biệt: Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với trường hợp cá nhân được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có thể được xét thi đua danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” theo quy định.

Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định về xét thi đua danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” đối với cá nhân được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn như sau:

…“3. Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được tính để xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.”

Như vậy, trong trường hợp bạn hỏi, anh A được cử đi học cao cấp lý luận chính trị từ tháng 11/2016 đến tháng 9/2017, có thời gian đào tạo dưới 01 năm nên căn cứ khoản 3 Điều 10 trên đây, thời gian học tập được tính vào thời gian công tác để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. Do đó, anh A nếu đáp ứng đủ điều kiện chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì anh A được bình xét thi đua cuối năm với một trong hai danh hiệu nêu trên.

Ngọc Nga

Bài viết có liên quan >>>

Quy định mới về thi đua, khen thưởng

Điều kiện được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Quy định mới về thi đua, khen thưởng

(Kiemsat.vn) - Bài viết là những quy định mới về công tác thi đua khen thưởng có liên quan đến ngành Kiểm sát nhân dân; được tổng hợp, phân tích từ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Thông tư số 08/2017/TT-BNV.

Không xét tặng 02 hình thức khen thưởng cấp Nhà nước trong một năm

(Kiemsat.vn) - Ngày 27/10 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 08/2017/TT-BNV hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều trong Nghị định số 91/2017/NĐ-CP (ngày 31/7/2017) của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
(1) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang