Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Viện kiểm sát nhân dân

28/08/2020 15:42

(kiemsat.vn)
Ngày 25/8/2020, Viện trưởng VKSND tối cao đã ký Quyết định ban hàng Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Viện kiểm sát nhân dân nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của công chức và hoạt động nghề nghiệp của viên chức; góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị và năng lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân theo quy định của pháp luật.

Theo Quy chế này, đối tượng tham gia đào tạo, bồi dưỡng là công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh; VKSND cấp huyện, viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc VKSND tối cao và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học phải đáp bảo điều kiện:

Đối với công chức: Có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 02 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ; không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu; có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo; chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, trừ trường hợp theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền.

Đối với viên chức: Đã kết thúc thời gian tập sự (nếu có); có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo; chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, trừ trường hợp theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền; công chức, viên chức được cử đi học theo các chương trình hợp tác với nước ngoài được ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngoài các quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều này còn phải đáp ứng yêu cầu khác của chương trình hợp tác.

Ngoài ra, công chức, viên chức được cử đi đào tạo trình độ đại học thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và của ngành Kiểm sát nhân dân.

Việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức phải bảo đảm nguyên tắc: Căn cứ vào tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm; gắn với công tác sử dụng, quản lý công chức, viên chức, phù hợp với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của ngành Kiểm sát nhân dân; thực hiện cơ chế phân công, phân cấp trong tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và của ngành Kiểm sát nhân dân; xác định rõ trách nhiệm của từng cấp Viện kiểm sát, từng đơn vị, cá nhân và cơ chế phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; đề cao ý thức tự học và việc lựa chọn chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm của công chức, viên chức; việc chọn, cử và quản lý công chức, viên chức đi học bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ và hiệu quả.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Đồng thời, thay thế Quy chế Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 525/VKSTC-QĐ-V9 ngày 10/11/2011 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Tuổi nghỉ hưu của lao động nam, nữ điều chỉnh từ ngày 1/1/2021

(Kiemsat.vn) - Tuổi nghỉ hưu của người lao động từ năm 2021 sẽ tăng theo quy định mới tại Bộ luật Lao động 2019.

Nghị quyết 37 đề nghị hỗ trợ phóng viên, lao động cơ quan báo chí

(Kiemsat.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn số 3102/BTTTT-KHTC gửi Bộ Y tế về một số nội dung liên quan đến việc hỗ trợ đối với phóng viên, lao động của cơ quan báo chí theo Nghị quyết 37/NQ-CP của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang