Đảng bộ VKSND tối cao tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

09/07/2024 14:06

(kiemsat.vn)
Sáng 09/7/2024, Đảng bộ VKSND tối cao tham dự trực tuyến Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng kết nối điểm cầu chính từ Hội trường phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội.

Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại điểm cầu chính Hội trường phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội. (Ảnh:QH)

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối 15.644 điểm cầu trên toàn quốc với trên 1.280.404 cán bộ đảng viên tham dự.

Tại điểm cầu VKSND tối cao, dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao. Tham dự Hội nghị còn có Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao; đảng uỷ, chi uỷ, lãnh đạo cấp vụ, lãnh đạo cấp phòng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao tại Hà Nội cùng đảng viên thuộc Đảng bộ VKSND tối cao.

Tham dự Hội nghị tại các điểm cầu thuộc hệ thống ngành Kiểm sát nhân dân còn có tập thể lãnh đạo, cán bộ đảng viên của đơn vị các VKSND cấp cao; Viện kiểm sát quân sự Trung ương; VKSND cấp tỉnh; VKSND cấp huyện.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao.

Trước khi nghe quán triệt nội dung chủ yếu của Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội đảng bộ các cấp tiển tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu xem phim tài liệu “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng”.

Quán triệt nội dung chủ yếu của Quy định số 144-QĐ/TW và hướng dẫn thực hiện Quy định tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh đến 3 nội dung chính: (1) Vì sao Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; (2) Những điểm mới, cốt lõi của Quy định số 144-QĐ/TW; (3) Những điểm cần chú ý để triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả quy định.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW . (Ảnh:QH)

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Quy định số 144-QĐ/TW là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta “là đạo đức, văn minh".

Quy định 144-QĐ/TW đã nêu rõ, cụ thể các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cần thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Điều quan trọng, cốt lõi trong việc triển khai Quy định 144-QĐ/TW là làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần sâu sắc Quy định; làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở người cán bộ, đảng viên; trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt nội dung chính về Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh:QH)

Truyền đạt nội dung chính Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ, để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, trong mỗi nhiệm kỳ đại hội, Bộ Chính trị đều ban hành Chỉ thị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc.

Đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh:QH)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong xã hội và Nhân dân.

Đồng chí Lương Cường tin tưởng, với sự chỉ đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tinh thần cách mạng của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng và sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của các cấp ủy, tổ chức đảng, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, Quy định số 144-QĐ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW sẽ được thực hiện nghiêm túc, thắng lợi; góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII đề ra; chuẩn bị thật tốt văn kiện và nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; quyết tâm hoàn thành mục tiêu: “Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao”; “Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, có thu nhập cao”.

PV

Về quy định bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

(Kiemsat.vn) - Thực tiễn thực hiện các quy định về bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, song vẫn còn những bất cập cần hoàn thiện.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang