Chương trình công tác của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ngành KSND năm 2018

20/04/2018 09:21

(kiemsat.vn)
Để từng bước hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ của ngành KSND giai đoạn 2016-2020 đã được Viện trưởng VKSND tối cao phê duyệt, ngày 16/4/18, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Kiểm sát nhân dân đã xây dựng Chương trình công tác năm 2018.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ ngành KSND phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2018

Theo đó, nội dung công việc được hoạch định như sau:

1. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành thực hiện các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng chính phủ về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới đến toàn thể phụ nữ ngành KSND, nhất là Chỉ thị số 21- CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới;

2. Xây dựng và ban hành Chương trình công tác của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ngành KSND năm 2018. Hướng dẫn công tác vì sự tiến bộ phụ nữ ngành KSND năm 2018 đối với Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ của các đơn vị, VKSND các cấp;

3. Chỉ đạo và đôn đốc việc kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ngành KSND, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Viện kiểm sát các cấp để làm tốt công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong Ngành;

4. Tiếp tục tham mưu, đề xuất với Viện trưởng VKSNDTC các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cũng như vị trí, vai trò của công chức, viên chức nữ có phẩm chất, năng lực vào quy hoạch và bổ nhiệm giữ các vị trí chủ chốt của ngành KSND;

5. Phối hợp Ban chấp hành công đoàn để tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho công tác nữ công năm 2018; phối hợp với Ban nữ công tổ chức tốt các ngày lễ kỷ niệm của phụ nữ, tổ chức tọa đàm, giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm thực hiện hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ ngành KSND; phát động các cán bộ nữ tham gia phong trào của công đoàn như các hoạt động từ thiện, thể thao, văn nghệ.

6. Đôn đốc các đơn vị trong ngành KSND trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành; chú trọng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ với công tác nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế, tuyên truyền và phổ biến pháp luật, các đạo luật về tư pháp;

7. Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới ở VKSND địa phương;

8. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về đề bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, thông tin về các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ của VKSND các cấp;

9. Chỉ đạo và tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cán bộ nữ ngành KSND, góp phần thực hiện thành công mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020” và Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 04/4/2016 của Viện trưởng VKSNDTC về tăng cường sự lãnh đạo trong công tác vì sự tiến bộ phụ nữ của VKSND;

10. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Quốc hội, của UBQG vì sự tiến bộ phụ nữ và cấp có thẩm quyền.

Với những nội dung công việc trên, yêu cầu đặt ra là phải có sự phân công công việc, thời gian hoàn thành cụ thể đối với từng thành viên trong Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, qua đó nâng cao trách nhiệm cá nhân, phát huy sức mạnh tập thể, tận dụng tối đa các nguồn lực cho mục tiêu nâng cao bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành KSND.

Xem thêm >>>

Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ ngành KSND triển khai công tác năm 2018

Công đoàn VKSNDTC tổ chức giao lưu Kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang