Kinh nghiệm trong việc xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo, xét giảm thời hạn hình phạt cải tạo không giam giữ

19/03/2017 12:09

Vừa qua, VKSND huyện Ninh Giang phối hợp với TAND cùng cấp mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo, miễn giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ đối với 15 trường hợp đủ điều kiện.

Tại phiên họp, VKSND huyện Ninh Giang tham gia có bài phát biểu thể hiện quan điểm, căn cứ, điều kiện và đề nghị mức xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo, xét giảm thời hạn hình phạt cải tạo không giam giữ cho từng đối tượng cụ thể và kiểm sát phiên họp đảm bảo đúng quy định.

Kết quả Hội đồng xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo, xét giảm thời hạn hình phạt cải tạo không giam giữ đã nhất trí với quan điểm và đề nghị của VKS nên đã xét rút ngắn hết toàn bộ thời gian thử thách còn lại cho 09 trường hợp và xét rút ngắn thời gian thử thách có thời hạn cho 05 trường hợp của án treo và xét giảm thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ cho 01 trường hợp. Qua kiểm sát các trường hợp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo, xét giảm thời hạn hình phạt cải tạo không giam giữ đều đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định.

VKSND huyện Ninh Giang hướng dẫn UBND xã Đông Xuyên trong công tác lập hồ sơ xét rút ngắn thời gian thử thách

của án treo và xét giảm thời hạn hình phạt cải tạo không giam giữ

Qua đó, để làm tốt công tác này, VKSND huyện Ninh Giang nhận thấy cần phải làm tốt một số nội dung sau:

Một là, phối hợp với Cơ quan THAHS Công an huyện tiến hành rà soát danh sách từng trường hợp đảm bảo có căn cứ đủ điều kiện về thời hạn theo quy định (có biên bản và danh sách cụ thể các trường đủ điều kiện kèm theo).

Hai là, yêu cầu Cơ quan THAHS Công an huyện có công văn gửi đến UBND cấp xã kèm theo danh sách đã rà soát và hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện lập hồ sơ ban đầu tại UBND xã. Khi lập cần xác nhận sao y bản chính để đảm bảo các tài liệu có trong hồ sơ lập đúng với quy định về hành chính tư pháp.

Ba là, sau khi UBND cấp xã có bị án đủ điều kiện làm các thủ tục đề nghị theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08, 09 ngày 14/08/2012 của liên ngành trung ương, chuyển cho Cơ quan THAHS để xem xét đánh giá và tiến hành xác minh việc thực hiện nghĩa vụ án phí, trách nhiệm dân sự, tiền phạt, khấu thu nhập với Nhà nước đối với từng trường hợp và bổ sung vào hồ sơ xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo và xét giảm thời hạn hình phạt cải tạo không giam giữ.

Bốn là, Kiểm sát viên được phân công phải thường xuyên kiểm sát Cơ quan THAHS trong quá trình lập hồ sơ rút ngắn thời gian thử thách của án treo, miễn giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, cụ thể trong việc thu thập tài liệu, xác minh các nghĩa vụ dân sự của người chấp hành án theo bản án đã tuyên của từng trường hợp.

Năm là, yêu cầu Cơ quan THAHS chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKS cùng cấp để tiến hành xem xét đánh giá tổng thể về quá trình lập hồ sơ của Cơ quan THAHS và điều kiện để xem xét có đảm bảo đúng quy định. Kiên quyết những trường hợp nào không đủ điều kiện thì loại bỏ không xem xét; trường hợp, hồ sơ nào còn thiếu các tài liệu, căn cứ điều kiện để được xét rút ngắn, giảm thời gian chấp hành thì yêu cầu Cơ quan THAHS bổ sung cho đầy đủ trước khi chuyển sang Tòa án.

Sáu là, những trường hợp, hồ sơ được VKS nghiên cứu đánh giá đủ điều kiện thì chuyển Cơ quan THAHS để chuyển sang Tòa án. Lúc này, Kiểm sát viên được phân công kiểm sát chặt chẽ thời hạn của Tòa án để mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo, miễn giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ (không quá 15 ngày kể từ khi Tòa án nhận được hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo, miễn giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ của Cơ quan THAHS chuyển sang theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 08, 09 ngày 14/08/2012 của liên ngành trung ương).

Đồng thời, kiểm sát chặt chẽ việc Tòa án thành lập hội đồng xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo, miễn giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Bảy là, khi Tòa án mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo, miễn giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ thì Kiểm sát viên được phân công cần có sự chuẩn bị Bài phát biểu thể hiện quan điểm của VKS cho từng trường hợp bị án. Trong bài phát biểu cần phân tích đầy đủ quá trình chấp hành pháp luật của người phải thi hành án, UBND xã, người được phân công giám sát giáo dục các bị án và quá trình lập hồ sơ của Cơ quan THAHS Công an huyện.

Một nhiệm vụ quan trọng của Kiểm sát viên trong phiên họp là phải kiểm sát việc mở phiên họp, thành phần hội đồng, trình tự diễn biến phiên họp… có đảm bảo đúng quy định hay không.

Tám là, việc Kiểm sát viên cần làm sau khi Tòa án có quyết định xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo và miễn giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ là lập phiếu kiểm sát (đề xuất) các quyết định trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Nếu thấy có vi phạm thì cần báo cáo Lãnh đạo Viện để thực hiện quyền Kháng nghị hoặc kiến nghị tùy theo mức độ vi phạm, để đảm bảo quyền lợi cho người được xét giảm đồng thời thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta đối với người chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước.

Thành Trung

theo VKSND Hải Dương

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang