VKSND tỉnh Quảng Ngãi: Học tập phong cách quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

31/10/2018 08:09

(kiemsat.vn)
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu”… Và thật vậy, Người đã hi sinh, cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cho tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Di sản vĩ đại mà Người để lại là tấm gương người Cộng sản mẫu mực, luôn luôn quan tâm tới lợi ích của nhân dân, nghĩ những điều dân nghĩ, lo những điều dân lo, hiến dâng cả đời mình cho nhân dân, không hề quan tâm tới bản thân. Vì lẽ đó, một trong những phong cách nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà Đảng ta yêu cầu cán bộ, đảng viên cần phải học tập và làm theo, đó là phong cách quần chúng, gần dân, sát dân, lắng nghe dân, yêu thương dân hết mực, làm việc gì cũng phải nghĩ đến lợi ích của nhân dân, lợi ích của đất nước.

Luôn lấy dân làm gốc nên Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng xây dựng bộ máy các cơ quan tư pháp và xác định đây là cơ quan trọng yếu của chính quyền. Bác coi phát triển tư pháp là cơ sở để xã hội phát triển. Người nói: “Tư pháp có tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt người dân mới có được hệ thống pháp luật bảo vệ”. Xuất phát từ nhiệm vụ và tính chất của công tác kiểm sát là phát hiện vi phạm, tội phạm, đụng chạm đến sinh mệnh, tự do, danh dự và nhân phẩm của con người, do vậy Bác căn dặn “Cán bộ kiểm sát phải: Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, phải tạo lập cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn đứng về lẽ phải và kiên quyết bảo vệ lẽ phải như Người đã từng nói “Giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy lực không thể khuất phục”.

Thấm nhuần lời dạy của Người, kể từ khi được thành lập và chính thức đi vào hoạt động đến nay, các cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị trong toàn ngành nói chung và ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nói riêng, luôn quan tâm và chú trọng hàng đầu đến việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt của các đơn vị; nhằm đào tạo, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo có năng lực, trình độ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, có lề lối làm việc, phong cách lãnh đạo, quản lý đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công cuộc cải cách tư pháp hiện nay.

Hội nghị trực tuyến Họp bàn công tác tiếp nhận, phân loại và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm

Năm 2018, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả” với chủ đề “Tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; huy động nguồn lực xã hội; đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp”. Từ yêu cầu, đòi hỏi của thực tế và thực tiễn vận dụng trong ngành Kiểm sát nhân dân, trong những năm qua, Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Ngãi quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nghiêm túc học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là phong cách quần chúng của Người; đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý hai cấp ngành Kiểm sát  tỉnh Quảng Ngãi đã, đang, từng bước trưởng thành, đổi mới toàn diện về cả tư duy lẫn hành động.

Lấy cơ sở làm nòng cốt

Tiếp tục triển khai thực hiện phương châm gần dân, sát dân, Hướng về cơ sở, trong những năm gần đây, Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi đã có những biện pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành theo hướng sát về cơ sở. Ngay sau khi VKSND tối cao triển khai hệ thống Hội nghị trực tuyến, VKSND tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư cơ sở vật chất, vận dụng và triển khai có hiệu quả hệ thống Hội nghị trực tuyến đến các VKSND các huyện, thành phố.

VKSND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị Giao ban trực tuyến định kỳ tuần, tháng, quý, 6 tháng, 12 tháng kết nối đến 14 điểm cầu VKSND cấp huyện. Qua đó, Lãnh đạo VKSND tỉnh trực tiếp triển khai đầy đủ các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành, của Tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức, Kiểm sát viên, người lao động quán triệt; qua đó trực tiếp chỉ đạo các khâu công tác nghiệp vụ, theo sát từng tiến trình của các vụ việc; tiếp nhận và phản hồi, chỉ đạo kịp thời các đơn vị trực thuộc, rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả từng khâu công tác Thực hành quyền công tố, Kiểm sát hoạt động tư pháp trong hai cấp kiểm sát tỉnh Quảng Ngãi.

Hội nghị trực tuyến các phiên tòa rút kinh nghiệm

Bên cạnh đó, VKSND tỉnh Quảng Ngãi còn chủ động tổ chức các Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ, rút kinh nghiệm trong công tác. Giải pháp này đã mở rộng đối tượng được tiếp cận các hướng dẫn, chỉ đạo của cấp ủy đảng, lãnh đạo, góp phần nâng cao chất lượng công tác của từng cá nhân, từng đơn vị, và toàn Ngành; tránh tình trạng người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ lại không được tham gia các Hội nghị có liên quan vì giới hạn thành phần tham dự; hoặc tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, Kiểm sát viên được tiếp cận với những mảng, những khâu công tác khác với công tác đang được đảm nhiệm; điều này sẽ tạo nên đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu công tác của Ngành.

Lấy ứng dụng công nghệ thông tin làm phương tiện lãnh đạo chủ yếu

Cuối năm 2014, thay vì phần mềm gửi nhận văn bản trong nội bộ cấp tỉnh, VKSND tỉnh Quảng Ngãi triển khai phần mềm quản lý, xử lý văn bản Lotus Notes trong toàn ngành Kiểm sát tỉnh Quảng Ngãi. Việc triển khai phần mềm này đã đánh dấu bước đổi mới lớn trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của đơn vị. Thông qua phần mềm, việc triển khai hệ thống các văn bản, quy định của Đảng, Nhà nước, của Ngành, từng chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh được triển khai cụ thể đến từng cán bộ, Kiểm sát viên trong toàn Ngành một cách trực tiếp, tạo cơ sở cho việc thực hiện cũng như kiểm tra tiến độ, chất lượng các khâu công tác trong Ngành được sâu sát và hiệu quả. Từ khi áp dụng phần mềm, thời gian cho các khâu công tác được rút ngắn đáng kể, bên cạnh đó còn tiết kiệm giấy, mực… cho các đơn vị.

Cuộc thi Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Đồng thời, đây cũng là một kênh để Lãnh đạo VKSND tỉnh tiếp nhận các thông tin, tâm tư, nguyện vọng của các cán bộ, công chức, Kiểm sát viên, người lao động toàn Ngành, phản hồi hoặc có phương thức phản hồi, giải quyết nhanh chóng, kịp thời.

Lấy công tác thanh tra làm “đòn bẩy”, công tác cán bộ làm nền tảng

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung, dân chủ, Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Ngãi công khai các chủ trương, chỉ đạo liên quan đến công tác cán bộ của Ban Cán sự đảng sau mỗi kỳ họp, của Viện trưởng VKSND tỉnh sau mỗi Hội nghị Giao ban định kỳ hoặc đột xuất. Xác định đây chính là một biện pháp hướng về cơ sở, hướng về địa bàn của Lãnh đạo VKSND tỉnh bên cạnh việc trực tiếp về làm việc tại địa bàn phụ trách.

Công tác Thanh tra được đặc biệt tăng cường; dưới sự chỉ đạo của Viện trưởng, Thanh tra VKSND tỉnh tích cực, chủ động và quyết liệt trong thanh tra nghiệp vụ, công vụ, nội vụ tại các đơn vị trực thuộc thông qua các cuộc thanh tra định kỳ, đột xuất. Qua đó, tổng hợp vi phạm, mức độ vi phạm của cán bộ, Kiểm sát viên toàn ngành, có biện pháp xử lý kịp thời và điều chuyển công tác đối với công chức, Kiểm sát viên có nhiều vi phạm (chưa đến mức xử lý kỷ luật). Tăng cường công tác điều động, biệt phái cán bộ, đặc biệt là cán bộ, công chức tại địa bàn miền núi, hải đảo ít án, án ít phức tạp đến công tác có thời hạn tại địa bàn đồng bằng, đơn vị nhiều án để có cơ hội cọ sát, được học tập và rèn luyện. Chủ trương này của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Viện tỉnh nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, Kiểm sát viên, đảng viên, người lao động toàn ngành; bước đầu đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Lấy an sinh xã hội làm “điểm sáng”

Bên cạnh công tác chuyên môn, nghiệp vụ; công tác an sinh xã hội cũng được Lãnh đạo hai cấp kiểm sát tỉnh Quảng Ngãi quan tâm, chú trọng. Định kỳ hàng năm, đơn vị đều tổ chức thăm, tặng quà Tết cho người dân nghèo xã Sơn Hải, Sơn Hà (đơn vị kết nghĩa); phân công Đoàn Thanh niên VKSND tỉnh hàng năm tổ chức Tết Trung thu, tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích cao trong học tập tại xã Sơn Hải; phối hợp với các đoàn thanh niên trong khối, tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật, các phiên tòa giả định nhằm tuyên truyền sâu rộng pháp luật đến người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ…

Tặng quà các hộ nghèo, khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán

VKSND tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng Quỹ an sinh trong ngành Kiểm sát nhân dân, với sự tham gia đóng góp của toàn thể cán bộ, công chức, Kiểm sát viên, người lao động trong ngành; quỹ được xây dựng nhằm tạo nguồn hỗ trợ các cá nhân, gia đình, thân nhân cán bộ trong ngành, cán bộ hưu trí có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Đây là điểm sáng trong công tác an sinh của ngành KSND tỉnh Quảng Ngãi.

Đất nước đang chuyển sang một giai đoạn phát triển mới, tỉnh Quảng Ngãi cũng đang đón nhận những thời cơ lẫn thách thức để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Chính vì vậy, học tập phong cách quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “chìa khóa vàng” để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý của VKSND tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời đây cũng là một cách thiết thực để mỗi cán bộ tự mình phòng ngừa nguy cơ “quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân” mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng đã cảnh báo./.

Xem thêm >>>

VKSND tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng

Màu áo thiên thanh - Kỳ 1: Những chiến binh âm thầm và lặng lẽ
 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang