VKSND tỉnh Kiên Giang: Đổi mới công tác tổ chức cán bộ

05/11/2018 16:24

(kiemsat.vn)
Thời gian qua, công tác tổ chức cán bộ VKSND tỉnh Kiên Giang đã đạt được những thành tích nhất định. Hai cấp Kiểm sát có đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên được rèn luyện, thử thách, học tập, công tác nhiệt tình, trách nhiệm, hăng hái, năng động và sáng tạo; giữ được phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp được nhân dân tín nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đó là nguồn lực to lớn cần được giữ gìn và phát huy.

 Viện trưởng VKSND Nguyễn Ngọc Phúc tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

Việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Kiểm sát viên hai cấp Kiểm sát là một nhu cầu tất yếu nhằm đáp ứng yêu cầu bức thiết của công cuộc cải cách tư pháp, mà trong đó, đổi mới tổ chức bộmáy, đổi mới con người là một trong những nội dung trọng tâm, cũng như phù hợp với Luật Tổ chức VKSND được ban hành năm 2014. Trong những năm gần đây, VKSND tỉnh Kiên Giang luôn coi trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, kiểm sát viên hai cấp Kiểm sát từng bước đi vào nề nếp; luôn chủ động, có tầm nhìn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức đáp ứng nhiệm vụ công tác trước mắt và lâu dài, khắc phục tình trạng coi nhẹ việc học tập nâng cao trình độ, có những biểu hiện sao nhãng và ít nghiên cứu. Từ đó, công tác này đã thu được những thành tựu đáng kể, giúp cho trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức, Kiểm sát viên ngày càng được nâng cao, tổ chức bộ máy VKSND hai cấp Kiểm sát trong tỉnh hoạt động có hiệu quả hơn, thích ứng tốt với định hướng cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế của Đảng, của Nhà nước. 

Tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh chụp hình lưu niệm nhân dịp Lễ công bố quyết định tuyển dụng công chức năm 2017

Quy hoạch cán bộ là một nội dung trọng yếu của công tác cán bộ, nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị. Do vậy, cấp uỷ VKSND tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện, rà soát, bổ sung theo quy định để kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo sự ổn định và kế thừa, trên cơ sở đánh giá đúng cán bộ và nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang. Thực hiện hướng dẫn của VKSND tối cao,  trong công tác quy hoạch cán bộ khắc phục được những hạn chế, bất cập do còn đơn giản và thiếu chặt chẽ trong quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch như các năm trước đây. Hướng dẫn đã thắt chặt tiêu chuẩn, quy định cụ thể trình độ chuyên môn, thể hiện được tính dân chủ, công bằng, minh bạch trong quy trình rà soát đưa vào quy hoạch, khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm. Qua đó, đã nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ nhằm chọn được những cán bộ có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất và uy tín để tạo nguồn cán bộ đủ tâm, đủ tầm kế thừa những vị trí lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị hai cấp Kiểm sát đáp ứng được yêu cầu của Ngành về công tác cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên năm 2017

Năm 2018 là năm đánh dấu bước chuyển giao căn bản về thế hệ lãnh đạo ở hai cấp Kiểm sát trong tỉnh. Phòng Tổ chức cán bộ đã tham mưu tốt cho lãnh đạo VKSND tỉnh hoàn thiện hồ sơ giới thiệu và hoàn chỉnh các quy trình bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; thực hiện tốt kế hoạch của VKSND tỉnh về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức ở hai cấp Kiểm sát giai đoạn 2016- 2020, triển khai thực hiện tốt kế hoạch luân chuyển công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là người địa phương, quá hai nhiệm kỳ ở một đơn vị, địa phương gắn với thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/4/2004 của Bộ Chính trị,... 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Viện trưởng VKSND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng

và bổ nhiệm lại KSV trung cấp VKSND huyện Vĩnh Thuận

Để làm tròn các trọng trách ấy, phòng Tổ chức cán bộ đã tham mưu tốt cho tập thể Ban lãnh đạo Viện tỉnh luôn bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và chặt chẽ giữa các lĩnh vực công tác, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ hai cấp, đánh giá và sử dụng đúng tiêu chuẩn, quy trình, hoàn thiện, lấy hiệu quả công tác thực tế và sự tín nhiệm của đồng nghiệp, nhân dân làm thước đo chủ yếu; đã góp phần xây dựng và kiện toàn hệ thống tổ chức, bộ máy ở hai cấp hoạt động thông suốt, nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả công tác. Từ đó, VKSND tỉnh đã đề ra nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên hai cấp Kiểm sát trong sạch, có năng lực, đủ năng lực và phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; có cơ chế, chính sách, kịp thời phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài, đại bộ phận công chức đều có phẩm chất tốt và đủ năng lực thực thi công vụ, tận tụy phục vụ sự nghiệp phát triển Ngành và phục vụ nhân dân.

Trước yêu cầu nhiệm vụ đổi mới, VKSND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, tập trung thực hiện đổi mới phương pháp làm việc, trọng tâm là xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên về số lượng và chất lượng, thực hiện tốt việc bố trí và sử dụng cán bộ. Công tác nhân sự được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc và công tâm, tạo cơ sở cho việc bố trí đúng và sử dụng hiệu quả. Để tiếp tục đổi mới trong công tác này, Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu Ban lãnh đạo VKSND tỉnh nâng cao nhận thức, đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, Kiểm sát viên ở hai cấp; quán triệt sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm lệch lạc, sai trái, luận điệu xuyên tạc; mở rộng các hình thức tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến; nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên nhất là cán bộ trẻ, chú trọng rèn luyện trong thực tiễn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ theo quy định; ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực trong công tác. Cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác cán bộ theo định hướng bảo đảm đồng bộ, liên thông và phù hợp với thực tế, phân cấp, phân quyền gắn với ràng buộc trách nhiệm và kiểm soát chặt chẽ quyền lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, cơ chế đổi mới, sáng tạo phục vụ vì sự phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân và bảo vệ chính trị nội bộ.

Bên cạnh đó, phòng Tổ chức cán bộ sẽ tiếp tục tham mưu Ban lãnh đạo Viện tỉnh kiến nghị xử lý nghiêm đối với cán bộ, Kiểm sát viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của Ngành về chế độ công vụ, quy tắc ứng xử, ý thức tổ chức kỷ luật… Quan tâm, khích lệ cán bộ, kiểm sát viên hai cấp phát huy ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu đơn vị trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm thực thi nhiệm vụ. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là đối với cán bộ chủ chốt các cấp. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, gắn với việc xem xét đánh giá, phân loại công chức hàng năm đối với cán bộ, Kiểm sát viên và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý VKSND tỉnh.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang