Từ ngày 01/01/2026, bảng giá đất sẽ được ban hành hằng năm 

27/02/2024 14:50

(kiemsat.vn)
Theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, từ ngày 01/01/2026, bảng giá đất sẽ được ban hành theo từng năm, thay vì xây dựng bảng giá đất 05 năm/lần theo quy định của Luật Đất đai hiện hành.

Để thể chế hóa theo đúng tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, phù hợp với Hiến pháp, đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật, Luật Đất đai năm 2024 đã quy định ban hành bảng giá đất hằng năm để bảo đảm bám sát diễn biến thực tế thị trường và mở rộng phạm vi áp dụng bảng giá đất.

Theo đó, tại khoản 3 Điều 159 Luật Đất đai năm 2024 quy định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trong năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất. Trong quá trình thực hiện, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức tư vấn xác định giá đất để xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất.

Bảng giá đất được xây dựng theo khu vực, vị trí. Đối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất thì xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn.

Cũng theo quy định, phạm vi áp dụng bảng giá đất này được áp dụng cho các trường hợp sau: Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm; tính thuế sử dụng đất; tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân; tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai; tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai.

Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân.

Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013, căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.

Trong thời gian thực hiện bảng giá đất, khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất hoặc giá đất phổ biến trên thị trường có biến động thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp.

Trước khi trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất ít nhất 60 ngày, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi dự thảo bảng giá đất đến cơ quan có chức năng xây dựng khung giá đất xem xét, trường hợp có chênh lệch lớn về giá đất giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Sử dụng “Bảng nội dung cần giải quyết” trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục phúc thẩm

(Kiemsat.vn) - Bài viết chia sẻ sáng kiến: Giải pháp sử dụng “Bảng nội dung cần giải quyết” trong công tác nghiên cứu, báo cáo, duyệt án và kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục phúc thẩm, nhằm trao đổi kinh nghiệm để từng bước nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục phúc thẩm.

Tập “Trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát” - Ấn phẩm báo chí đầu tiên của ngành Kiểm sát nhân dân

(Kiemsat.vn) - Cách đây 63 năm, ngày 26/02/1961, “Tập trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát” ấn phẩm báo chí đầu tiên của ngành Kiểm sát nhân dân, tiền thân của Tạp chí Kiểm sát ngày nay, đã được xuất bản. Đây là ấn phẩm báo chí đầu tiên đánh dấu sự mở đầu cho công tác tuyên truyền và hoạt động báo chí của ngành Kiểm sát nhân dân, là ấn phẩm có nội dung chuyên ngành, thông tin những vấn đề về lý luận, khoa học nghiệp vụ, phương pháp công tác kiểm sát và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang