Từ 01/01/2019: Người tố cáo có quyền rút đơn tố cáo

24/12/2018 15:22

(kiemsat.vn)
Luật Tố cáo 2018 quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo. Luật Tố cáo 2018 sẽ chính thức có hiệu lực từ 01/01/2019.

Người tố cáo có quyền rút tố cáo

Điều 33 Luật Tố cáo 2018 quy định rõ: Người tố cáo có quyền rút toàn bộ nội dung tố cáo hoặc một phần nội dung tố cáo trước khi người giải quyết tố cáo ra kết luận nội dung tố cáo. Việc rút tố cáo phải được thực hiện bằng văn bản.

Trường hợp người tố cáo rút một phần nội dung tố cáo thì phần còn lại được tiếp tục giải quyết. Nếu nhiều người cùng tố cáo mà có một hoặc một số người rút tố cáo thì vẫn tiếp tục được giải quyết.

Tuy nhiên, nếu rút tố cáo mà người giải quyết tố cáo xét thấy hành vi bị tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có căn cứ xác định việc rút do bị đe dọa, mua chuộc hoặc người tố cáo lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo thì vụ việc tố cáo vẫn phải được giải quyết.

Khi có căn cứ xác định người tố cáo (đã rút tố cáo) lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo thì vẫn phải chịu trách nhiệm; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định.

Tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo

Khác với Luật Tố cáo 2011, Điều 34 Luật Tố cáo 2018 quy định người giải quyết tố cáo có quyền ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo khi có một trong các căn cứ sau:

- Cần đợi kết quả giải quyết của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác hoặc vụ việc khác có liên quan;

- Cần đợi kết quả giám định bổ sung, giám định lại.

Khi căn cứ tạm đình chỉ không còn thì người giải quyết ra ngay quyết định tiếp tục giải quyết tố cáo (thời gian tạm đình chỉ không tính vào thời hạn giải quyết tố cáo).

Việc đình chỉ giải quyết tố cáo được thực hiện khi có một trong các căn cứ:

- Người tố cáo rút toàn bộ nội dung tố cáo;

- Người bị tố cáo là cá nhân chết và nội dung tố cáo chỉ liên quan đến trách nhiệm của người bị tố cáo;

- Vụ việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc quyết định đã có hiệu lực của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

Luật cũng quy định rõ quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo phải nêu rõ lý do, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và gửi đến người tố cáo, người bị tố cáo trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định.

Xem thêm>>>

Nếu có đủ chứng cứ, vẫn xử lý tố cáo nặc danh

Không chấp nhận hình thức tố cáo qua điện thoại

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang