Quy trình Giám định tư pháp theo vụ việc trong tố tụng hình sự thuộc Bộ Y tế

11/03/2024 13:50

(kiemsat.vn)
Ngày 06/02/2024, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định 299/QĐ-BYT về Quy trình Giám định tư pháp theo vụ việc trong tố tụng hình sự thuộc Bộ Y tế.

Mục đích, yêu cầu của Quy trình Giám định tư pháp theo vụ việc trong tố tụng hình sự thuộc Bộ Y tế

Quy trình Giám định tư pháp theo vụ việc trong tố tụng hình sự của Bộ Y tế quy định việc tiếp nhận, triển khai việc giám định tư pháp theo vụ việc theo trưng cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng: Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án (gọi tắt là Cơ quan trưng cầu giám định) thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế nhằm thống nhất việc thành lập Hội đồng giám định, trình tự thủ tục hoạt động giám định tư pháp theo vụ việc trong tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật; nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của công tác giám định tư pháp theo vụ việc tại các Vụ/Cục/đơn vị thuộc Bộ Y tế.

Hoạt động Giám định tư pháp phải độc lập, khách quan, trung thực; các thành viên Hội đồng giám định phải đảm bảo về tính chính xác, khách quan, hợp pháp trong kết luận Giám định tư pháp và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tổ chức, cá nhân được trưng cầu giám định phải giữ bí mật, không được tiết lộ nội dung thông tin, tài liệu, kết luận giám định cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền.

Thời hạn Giám định tư pháp được tính từ ngày cá nhân, tổ chức được trưng cầu giám định nhận được quyết định trưng cầu giám định và kèm theo đầy đủ hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật cần thiết cho việc giám định. Thời gian trong quy trình giám định được tính là ngày làm việc, không tính ngày nghỉ, nghỉ Lễ, nghỉ Tết theo quy định. Thời gian giám định thực hiện theo Điều 26a Luật Giám định Tư pháp.

Trường hợp có vấn đề phát sinh hoặc có cơ sở cho rằng vụ việc giám định không thể hoàn thành đúng thời hạn thì cá nhân, tổ chức thực hiện giám định phải kịp thời thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người trưng cầu giám định và thời gian dự kiến hoàn thành, ra kết luận giám định.

Trong quá trình thực hiện giám định, trường hợp cần phải bổ sung thêm hồ sơ, tài liệu làm cơ sở cho việc giám định thì cá nhân, tổ chức được trưng cầu có văn bản đề nghị người đã trưng cầu giám định bổ sung hồ sơ, tài liệu. Thời gian từ khi cá nhân, tổ chức được trưng cầu giám định có văn bản đề nghị đến khi nhận được hồ sơ, tài liệu bổ sung không tính vào thời hạn giám định.

Quy trình Giám định tư pháp theo vụ việc trong tố tụng hình sự thuộc Bộ Y tế bao gồm 5 bước

Bước 1: Tiếp nhận Quyết định trưng cầu giám định tư pháp theo vụ việc trong tố tụng hình sự (tham chiếu Điều 25 Luật Giám định Tư pháp).

Bước 2: Thành lập Hội đồng giám định theo vụ việc (tham chiếu Điều 18, 19, 20, 24, 28, 30 Luật Giám định Tư pháp).

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và lên kế hoạch giám định (tham chiếu Điều 24, 25, 27 Luật Giám định Tư pháp).

Bước 4: Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, thực hiện việc giám định (tham chiếu Điều 23, 24, 26a, 31 Luật Giám định Tư pháp).

Bước 5: Kết luận giám định (tham chiếu Điều 32 Luật Giám định Tư pháp).

Lưu đồ Quy trình Giám định tư pháp theo vụ việc trong tố tụng hình sự thuộc Bộ Y tế

Ngoài ra, Quy trình Giám định tư pháp theo vụ việc trong tố tụng hình sự thuộc Bộ Y tế còn quy định về thuât ngữ và viết tắt; diễn giải cụ thể lưu đồ và các biểu mẫu đi kèm quy trình...

Quyết định số 299/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày ký.

Quy định mới trong hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp

(Kiemsat.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 26/2024/NĐ-CP ngày 01/3/2024 về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp.

Chuẩn bị ban hành 16 văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai năm 2024

(Kiemsat.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 05/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15. Theo đó, Thủ tướng phân công các cơ quan chủ trì soạn thảo 16 văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang