Quy định mới về phí thẩm định, cấp giấy phép kinh doanh cho Karaoke, vũ trường

14/01/2021 20:57

(kiemsat.vn)
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường điều chỉnh có hiệu lực kể từ 25/02/2021, thay thế Thông tư số 212/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cụ thể, Thông tư này được áp dụng đối với các Doanh nghiệp, hộ kinh doanh đề nghị cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường; Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường; Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường.

Đối với các địa điểm kinh doanh dịch vụ Karaoke thuộc các thành phố trực thuộc trung ương và tại các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh có từ 01 đến 03 phòng: 4.000.000 đồng/giấy; từ 04 đến 05 phòng: 6.000.000 đồng/giấy; từ 06 phòng trở lên: 12.000.000 đồng/giấy; đối với trường hợp tăng thêm phòng mức thu là 2.000.000 đồng/phòng, nhưng tổng mức thu không quá 12.000.000 đồng/giấy phép/lần thẩm định.

Tại các khu vực khác từ 01 đến 03 phòng: 2.000.000 đồng/giấy; từ 04 đến 05 phòng: 3.000.000 đồng/giấy; từ 06 phòng trở lên: 6.000.000 đồng/giấy; trường hợp tăng thêm phòng sẽ thu thêm 1.000.000 đồng/phòng, nhưng tổng mức thu không quá 6.000.000 đồng/giấy phép/lần thẩm định.

Đối với các điểm kinh doanh dịch vụ Vũ trường thuộc các thành phố trung ương và tại các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh có mức phí là 15.000.000 đồng/giấy; và đối với các khu vực khác là 10.000.000 đồng/giấy.

Nếu thay đổi chủ sở hữu thì mức thu phí thẩm định điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh là 500.000 đồng/giấy.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang