Những giải pháp để mỗi cán bộ, đảng viên luôn “tự soi, tự sửa”

01/11/2020 13:57

(kiemsat.vn)
Trong cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết rất nhiều tác phẩm quan trọng, trong đó, Di chúc là tác phẩm quan trọng cuối cùng của Người, đã được công nhận là “bảo vật quốc gia”.

Trong Di chúc để lại cho muôn đời sau, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Trước hết nói về Đảng”, điều này thể hiện mối quan tâm lớn nhất, sâu sắc nhất của Người là xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền trong sạch, vững mạnh.  Và để xây dựng Đảng thật sự vững mạnh, đối với Người, cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là công tác gốc của Đảng, là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 

Tuy nhiên, với tình hình hiện nay, dưới nhiều tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên ngày càng diễn biến phức tạp. Tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Đảng ta đã nhấn mạnh: “Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”.

Do đó, làm thế nào để mỗi cán bộ, đảng viên có thể “tự soi”, “tự sửa”  là một giải pháp rất quan trọng, có tính quyết định để ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Bởi vì, các biểu hiện suy thoái ở một bộ phận cán bộ, đảng viên chủ yếu từ mình mà ra và tự mình là chính. Cho nên, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải tự mình soi xét, khi thấy có biểu hiện suy thoái phải quyết tâm sửa chữa và tự giác khắc phục. Cấp ủy, tổ chức đảng dù có tích cực giáo dục đến mấy và công tác kiểm tra, giám sát có chặt chẽ đến đâu, nhưng nếu cán bộ, đảng viên không tự giác, không kiên quyết thì rất khó đẩy lùi những biểu hiện thuộc về ý thức của con người.

Một là, cán bộ đảng viên phải tự nâng cao ý thức tự giác giáo dục bản thân

Việc tăng cường giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng, xây dựng tinh thần tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện cho đội ngũ đảng viên trẻ là điều tất yếu nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu, đòi hỏi mới của xã hội, của chức trách, nhiệm vụ, lĩnh vực, sát với công việc thực tế, thiết thực của mỗi đảng viên. Tinh thần tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên chỉ có kết quả tốt khi chính đội ngũ này nhận thức đúng đắn những yêu cầu, chuẩn mực về phẩm chất chính trị, phẩm chất trí tuệ, đạo đức, lối sống và năng lực công tác của người đảng viên và tự nhận thức đúng về chính bản thân mình.

Để xây dựng thái độ, động cơ tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện đúng đắn cho đội ngũ đảng viên trẻ, trước hết các cấp uỷ Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần phải tăng cường công tác giáo dục thường xuyên cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của việc tự học, tự tu dưỡng và rèn luyện của bản thân họ, thấy rõ những yêu cầu, đòi hỏi khách quan về tiêu chuẩn đảng viên. Đặc biệt là phải giáo dục cho mọi đảng viên trẻ nhận thức sâu sắc rằng: phẩm chất đạo đức cách mạng và trình độ năng lực của con người không phải hoàn toàn do tự nhiên mà có, mà một phần lớn phải trải qua quá trình học tập, rèn luyện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc và bền bỉ như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn cán bộ, đảng viên.

Hai là, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự nâng cao công tác phê bình và tự phê bình

Để tự phê bình và phê bình có kết quả, đúng mục đích, có ý nghĩa đối với từng đảng viên thì tự phê bình và phê bình phải được thực hiện đúng phương pháp, nghiêm túc, không nể nang, không “dĩ hòa vi quý”, không thêm cũng không bớt và phải căn cứ vào sự việc có thật để nhận xét, đánh giá và phân tích, vạch rõ cả ưu điểm và khuyết điểm, mềm dẻo, khéo léo để đảng viên có khuyết điểm nhận ra khuyết điểm của mình, có thái độ đúng đắn để tiếp thu các ý kiến phê bình, định hướng đúng đắn cách sửa chữa khuyết điểm. 

Tự phê bình và phê bình phải xuất phát từ động cơ đúng đắn, mang tính chất xây dựng, có tình đồng chí giúp đỡ lẫn nhau và phải công khai trực tiếp. Mỗi đảng viên cần tự biết tự phê bình mình trước, rèn luyện phê bình mình trước rồi phê bình người khác sau; đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo cần gương mẫu tự phê bình trước rồi mới đến toàn thể đảng viên thực hiện tự phê bình và phê bình. Mỗi đảng viên tự đặt ra phương pháp để kết hợp chặt chẽ phê bình và tự phê bình với sửa chữa khuyết điểm…Làm tốt những điều này sẽ góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng tự phê bình và phê bình.
Đặc biệt, khi thực hành tự phê bình và phê bình phải dân chủ, không áp đặt, soi mói. Bởi vì có dân chủ thì mới có nhiều sáng kiến, mới tập trung được trí tuệ. Không giữ được dân chủ trong sinh hoạt chi bộ thì các đảng viên dù có ý kiến cũng không dám nói, dù muốn phê bình cũng sợ, không dám phê bình.

Ba là, mỗi cán bộ, đảng viên phải ra sức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sáng tạo trong công tác

Thực tế cho thấy rằng, ở bất kỳ lĩnh vực nào, muốn nâng cao uy tín của mỗi cán bộ, đảng viên thì cần phải thường xuyên nâng cao trình độ năng lực. Chất lượng hiệu quả công việc phụ thuộc vào trình độ năng lực của người cán bộ, đảng viên, hay nói cách khác chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính là thước đo năng lực của người cán bộ. Sinh thời Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc rèn đức, luyện tài cho mỗi cán bộ, đảng viên, Bác nói: “Có đức không có tài như ông bụt ngồi trong chùa không giúp ích được gì ai”. Học tập và làm theo Bác, mỗi cán bộ, đảng viên cần không ngừng rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ. 

Trong một xã hội vận động và biến đổi nhanh chóng không ngừng, đất nước hội nhập sâu, rộng với thế giới đã và đang đặt ra yêu cầu, đòi hỏi rất cao về năng lực, chuyên môn, phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị đối với mỗi người cán bộ, đảng viên. Do vậy, để đáp ứng được yêu cầu của công việc, tiến tới có đủ năng lực làm việc được trong môi trường quốc tế, không có cách nào khác, mỗi người cần có tinh thần cầu thị, không ngừng cố gắng, nỗ lực học tập, rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân, ngày càng tiến bộ.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải coi việc tự học tập, rèn luyện là nhiệm vụ tự thân, là chế độ, quy định bắt buộc. Học tập là con đường duy nhất để tiến bộ và phát triển. Học tập phải được coi là nghĩa vụ, là khát vọng, niềm say mê, nguồn vui để làm việc và làm người cán bộ, đảng viên tốt. Không học tập và rèn luyện sẽ bị tụt hậu, đào thải, không đáp ứng được yêu cầu về phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn. Do vậy, cần xác định học tập là công việc suốt đời, “còn sống là còn phải học” và mỗi cán bộ, đảng viên có thể tự lựa chọn cho mình cách học phù hợp, cụ thể như: học ở trường lớp, học đồng nghiệp, học trong sách vở, tự học….

Bốn là, mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò gương mẫu trong mọi hoạt động

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Cho nên cần phát huy cao độ vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động để cho đảng viên trẻ noi theo.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp với quá trình tu dưỡng, rèn luyện bản thân mình; phải tích cực nghiên cứu, tìm tòi nhiều cách làm sáng tạo để đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả thiết thực và thật sự lan toả sâu rộng đến toàn xã hội. Và khi thực hiện tốt việc nêu gương, biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền và nhân rộng những tấm gương điển hình về đảng viên tiêu biểu trong quá trình tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện mới góp phần kích thích tính tích cực, tự giác và khơi dậy sự say mê, hứng thú, lòng nhiệt huyết vươn lên phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện phát triển không ngừng của họ. Đồng thời phê phán những đảng viên thiếu cố gắng, dựa dẫm, ỷ lại, lười học tập, không chịu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng…

Ngoài các giải pháp giúp mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao việc học tập, rèn luyện đã nêu ra như trên, muốn việc “tự soi, tự sửa” đạt hiệu quả cao hơn nữa, chúng ta nhận thấy rằng cần phải có môi trường tốt để cán bộ, đảng viên phát huy tính tự giác của mình, cần có sự quan tâm sâu sắc từ các cấp uỷ, chính quyền địa phương cũng như nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, phải xây dựng được một tổ chức đảng, một chi bộ thực sự vững mạnh, đoàn kết. Bởi vì đây là nơi cán bộ, đảng viên hàng ngày tiếp xúc với nhau, đối diện với nhau; ở đó, cái tốt, cái chưa tốt, cái tích cực, cái tiêu cực,... đều được bộc lộ rõ.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người đứng đầu cấp uỷ cũng như người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên; phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, qua đó giữ vững sự lãnh đạo thống nhất của cấp uỷ trong công tác cán bộ. Cần thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên; tạo điều kiện cho mỗi cán bộ, đảng viên phát huy vai trò, trách nhiệm của mình cũng như kịp thời khắc phục những lệch lạc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, việc nâng cao, đổi mới chất lượng điều hành trong sinh hoạt Chi bộ cũng rất quan trọng. Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo được không khí cởi mở, thân thiện, đổi mới nội dung sinh hoạt, dành thời gian để đảng viên phát biểu thể hiện chính kiến của mình, lắng nghe ý kiến và gợi ý những vấn đề quan trọng để đảng viên thảo luận. Có như vậy, cuộc họp chi bộ mới thực sự là đợt sinh hoạt chính trị bổ ích, đảng viên có cảm giác hứng thú khi đi họp để được đóng góp, được xây dựng, được tôn trọng, được cống hiến trí tuệ của mình cho Đảng, làm cho sinh hoạt chi bộ thực sự phong phú, hấp dẫn, khắc phục bệnh hình thức trong sinh hoạt góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững vàng, kiên định về chính trị. 

Trải qua hơn 90 năm xây dựng và phát triển, Đảng ta đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, tuy nhiên bài học về xây dựng người cán bộ, đảng viên - “Người lính cộng sản thời bình” vẫn luôn là bài học còn mãi. Chúng ta phải thấy rằng việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, không thể tách rời việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Phải làm sao để mỗi đảng viên biết “tự soi, tự sửa” để tiến bộ và cùng nhau xây dựng Đảng ngày càng thật sự trong sạch, vững mạnh là một vấn đề hết sức quan trọng, mang tính quyết định đến thành công cách mạng. 

Vận dụng sáng tạo những giải pháp trên, kể từ năm 2017 đến nay, Đảng uỷ VKSND tỉnh Tây Ninh đã triển khai, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, áp dụng nhiều phương pháp đổi mới trong công tác tổ chức cán bộnhằm tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên có thể phát triển năng lực chuyên môn cũng như tăng cường rèn luyện đạo đức, phẩm chất của người cán bộ Kiểm sát nói chung và tu dưỡng tâm lực, trí lực cho từng cá nhân đảng viên nói riêng. 

Hàng năm, tất cả cán bộ, đảng viên trong đơn vị đều thực hiện nghiêm túc việc đăng ký sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên; Đảng uỷ VKSND tỉnh thường xuyên tổ chức các chuyến tham quan về nguồn tại các địa chỉ đỏ cách mạng nhằm nâng cao tinh thần cách mạng, đồng thời tuyển chọn các video clip hay, ý nghĩa về đảng, về truyền thống cách mạng để trình chiếu vào các dịp lễ lớn nhằm giáo dục lòng yêu nước cho các đồng chí đảng viên trẻ; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong công tác; đổi mới chất lương sinh hoạt chi bộ và tăng cường thanh tra, giám sát để kịp thời phát hiện và uốn nắn những hành vi chưa chuẩn mực mà cán bộ, đảng viên có thể mắc phải …

Tưởng nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên hiện nay nói chung và mỗi cán bộ, đảng viên VKSND tỉnh Tây Ninh nói riêng cần quyết tâm, phấn đấu hơn nữa để thực hiện tốt những điều căn dặn của Người, góp phần làm trong sạch vững mạnh tổ chức Đảng và bộ máy nhà nước các cấp để lãnh đạo và cùng nhân dân vượt qua khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng do Đảng đề ra, thoả lòng mong ước của Bác Hồ kính yêu: "Toàn Đảng toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nhà nước Việt Nam hoà bình thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới"./.

Cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục ủng hộ đồng bào miền Trung

(Kiemsat.vn) - Với tinh thần tương thân tương ái, các cán bộ, Kiểm sát viên tỉnh Quảng Nam, VKSND tỉnh Hà Nam,... đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa lũ gây ra.

VKSND tỉnh Đắk Lắk: Ấm lòng những căn nhà nghĩa tình

(Kiemsat.vn) - Chiều ngày 04/11/2020, VKSND tỉnh Đắk Lắk và Ban dân vận Tỉnh ủy phối hợp cùng chính quyền địa phương huyện Cư Mgar tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết tặng gia đình anh chị H’ Choi Mlô, trú tại xã Ea H’đing, huyện Cư Mgar tỉnh Đắk Lắk.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang