Năm 2018: Tăng cường đào tạo nghiệp vụ kiểm sát cho công chức, viên chức ngành Kiểm sát

02/03/2018 10:29

(kiemsat.vn)
Ngày 26/02/2018, VKSND tối cao ban hành Kế hoạch số 12/KH-VKSTC về việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát năm 2018.

Lớp bồi dưỡng Kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa Hình sự sơ thẩm cho Kiểm sát viên của VKSND Tp.Hà Nội

Theo đó, nhiệm vụ công tác trọng tâm bao gồm:

- Tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016-2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 23/02/2016.

- Đào tạo đại học kiểm sát, ngành luật, hệ chính quy để tạo nguồn tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát cho VKSND địa phương, đơn vị trong những năm sau này.

- Tăng cường đào tạo nghiệp vụ kiểm sát cho công chức, viên chức đã có bằng cử nhân luật; đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị và kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng nghiệp vụ; tập trung bồi dưỡng về kiến thức pháp luật mới được Quốc hội thông qua, nhất là các đạo luật về tư pháp; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ, phân công Kiểm sát viên có kinh nghiệm kèm cặp, hướng dẫn cán bộ mới, phát động các cuộc thi về tìm hiểu pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên; kết hợp hiệu quả giữa đào tạo, bồi dưỡng chính quy, tập trung với tự đào tạo, bồi dưỡng tại cơ quan, đơn vị.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, giảng viên Nhà trường; nghiên cứu, xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với quy định mới của pháp luật; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập cho các cơ sở đào tạo trong Ngành.

- Tiếp tục thực hiện các thỏa thuận hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng; mở rộng, tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng; đổi mới và nâng cao chất lượng việc đào tạo sau đại học, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ ở nước ngoài theo các đề án của Ban Tổ chức Trung ương, của Chính phủ…; triển khai tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát cho cán bộ Viện kiểm sát nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng; đổi mới cơ chế quản lý, phân bổ kinh phí cấp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng; tiếp tục khuyến khích VKSND dân địa phương tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng nghiệp vụ cho công chức, viên chức tại địa phương.

Bên cạnh đó, Kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho một số đơn vị như Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh; Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao; Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự VKSND tối cao; Các đơn vị thuộc VKSND tối cao và VKSND cấp cao và VKSND địa phương.

Nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Ngành được trích từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp năm 2018 cho ngành KSND, các chương trình, dự án tài trợ học bổng của nước ngoài và các đề án trong nước.

Xem chi tiết Kế hoạchphụ lục 1, phụ lục 2 kèm theo.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang