Hướng dẫn của Bộ Công an - VKSND tối cao về phối hợp thực hiện thủ tục trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản

28/02/2024 16:14

(kiemsat.vn)
Bộ Công an – Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Hướng dẫn liên ngành số 02/HDLN-BCA-VKSNDTC ngày 31/01/2024 về phối hợp thực hiện thủ tục trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Công an nhân dân.

Theo đó, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Công an nhân dân, liên ngành Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thống nhất hướng dẫn việc phối hợp thực hiện thủ tục trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản của các cơ quan này như sau:

Về trình tự, thủ tục thực hiện, khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 205 hoặc Điều 215 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021), Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Công an nhân dân đang thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm có văn bản đề nghị Cơ quan điều tra của Công an nhân dân cùng cấp tiến hành trưng cầu giám định hoặc yêu cầu định giá tài sản để làm căn cứ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Đối với các trại giam thuộc Bộ Công an quản lý, văn bản đề nghị trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản gửi về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện nơi xảy ra tội phạm.

Cơ quan điều tra của Công an nhân dân khi nhận được văn bản đề nghị của Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có trách nhiệm kiểm tra các căn cứ, tài liệu, đồ vật, mẫu vật... và xử lý như sau:

Trường hợp đủ điều kiện để ban hành Quyết định trưng cầu giám định, văn bản yêu cầu định giá tài sản thì người có thẩm quyền tiến hành tố tụng của Cơ quan điều tra ký, ban hành Quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản.

Trường hợp chưa đủ điều kiện để ban hành Quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, Cơ quan điều tra trao đổi, đề nghị Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra cung cấp các thông tin, tài liệu.

Trường hợp Cơ quan điều tra xét thấy không cần thiết phải tiến hành trưng cầu giám định hoặc yêu cầu định giá tài sản thì thông báo bằng văn bản cho Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và Viện kiểm sát cùng cấp biết.

Về thủ tục gửi các cơ quan giám định, cơ quan định giá: Cơ quan điều tra có trách nhiệm gửi Quyết định trưng cầu giám định, hồ sơ, đối tượng trưng cầu giám định cho tổ chức, cá nhân thực hiện giám định; gửi văn bản yêu cầu định giá tài sản, hồ sơ, đối tượng yêu cầu định giá tài sản cho Hội đồng định giá tài sản được yêu cầu.

Sau khi nhận được Kết luận giám định, Kết luận định giá tài sản, Cơ quan điều tra có trách nhiệm thông báo và chuyển cho Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra để phục vụ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.

Cũng theo Hướng dẫn này, việc gửi văn bản đề nghị, quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản; kết luận giám định, định giá tài sản giữa các cơ quan được thực hiện như sau:

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ban hành văn bản đề nghị Cơ quan điều tra ra Quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản thì Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Công an nhân dân phải gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp với Cơ quan điều tra được đề nghị.

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra Quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, Cơ quan điều tra phải gửi Quyết định, yêu cầu đó cho Viện kiểm sát cùng cấp và Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra đã có văn bản đề nghị.

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được Kết luận giám định, Kết luận định giá tài sản, Cơ quan điều tra phải thông báo bằng văn bản và chuyển Kết luận đó cho Viện kiểm sát cùng cấp và Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra đã có văn bản đề nghị.

Hướng dẫn liên ngành số 02/HDLN-BCA-VKSNDTC ngày 31/01/2024 về phối hợp thực hiện thủ tục trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Công an nhân dân, xem tại đây.

Về lựa chọn quy phạm pháp luật trong xử lý tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia

(Kiemsat.vn) - Lựa chọn quy phạm pháp luật là nội dung cơ bản của áp dụng pháp luật trong điều tra, xử lý tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, nhằm đảm bảo cơ sở pháp luật và việc áp dụng pháp luật chính xác, khoa học, đạt hiệu quả cao.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang