Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ 12

19/04/2023 20:44

(kiemsat.vn)
Ngày 19/04/2023, Ban Thường vụ Đảng uỷ VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ 12 (mở rộng). Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư, Phó Bí thư cấp uỷ trực thuộc cùng trưởng các đoàn thể thuộc VKSND tối cao.

Toàn cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo kết quả công tác đảng Quý I/2023, Đảng ủy VKSND tối cao đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của Quốc hội và tình hình thực tiễn trong Đảng bộ để xây dựng cụ thể hóa vào nghị quyết, quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch công tác Quý I để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp đã được phát huy, tính chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao; dân chủ đoàn kết trong toàn Đảng bộ VKSND tối cao được đề cao; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ từ cơ sở.

Đảng ủy đã chủ động trong việc phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao trong việc lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục những khó khăn, tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với quy định về trách nhiệm nêu gương được thực hiện nghiêm túc. Qua đó, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được nâng cao. Việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng tiếp tục tăng cường và đổi mới về hình thức và nội dung. Triển khai thực hiện toàn diện, làm tốt các nhiệm vụ về tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường chủ động bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; trọng tâm là giám sát việc thực hiện các nghị quyết, trách nhiệm của người đứng đầu, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội được đẩy mạnh, cấp uỷ các cấp đã tạo điều kiện, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu tiến hành lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu giới thiệu nhân sự bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thủ trưởng một số đơn vị thuộc VKSND tối cao đã phát biểu ý kiến làm rõ những kết quả đạt được; nêu lên những khó khăn, vướng mắc và những giải pháp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Đảng trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy VKSND tối cao đã khắc phục những khó khăn, tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng.

Về nhiệm vụ công tác Quý II/2023 và thời gian tới, đồng chí Nguyễn Huy Tiến nêu rõ, Đảng ủy VKSND tối cao tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng Ngành. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023.

Đồng chí Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao yêu cầu tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác sinh hoạt chuyên đề; triển khai và thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; đồng thời, tham mưu xây dựng Quy chế phối hợp giữa Ban cán sự đảng VKSND tối cao với Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ hưởng ứng, triển khai các phong trào thi đua do cơ quan, cấp trên phát động.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang