Giải pháp xây dựng tấm gương cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay

20/11/2018 10:35

(kiemsat.vn)
Bác nói: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự “ cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”. Phải giữ gìn Đảng ta trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân” .

Bác Hồ là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, đã dành nhiều tâm huyết nói về sự gương mẫu, lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ của cán bộ, đảng viên đối với nhân dân. Điều mong muốn cuối cùng của Bác là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào cách mạng thế giới.” Hiện nay, đất nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, sự đồng sức, đồng lòng của toàn bộ hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân, toàn quân là yếu tố then chốt quyết định. Đối với tư cách là cán bộ, đảng viên rèn luyện, thấm nhuần đạo đức cách mạng và thực hiện theo đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước là điều tiên quyết phải làm, từ đó, làm tấm gương cho quần chúng nhân dân noi theo.

Xác định nêu gương là vấn đề cấp thiết, Ban Bí thư cũng đã ban hành Quy định số 101-QÐ/TW quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Quy định nêu rõ bảy nội dung nêu gương: Về tư tưởng chính trị; về đạo đức, lối sống, tác phong; về tự phê bình, phê bình; về quan hệ với nhân dân; về trách nhiệm trong công tác; về ý thức tổ chức kỷ luật; về đoàn kết nội bộ. 

Tuy nhiên, vẫn còn “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện quan liêu, tham nhũng dẫn đến bị khởi tố, truy tố và xét xử trước Tòa án như Đinh La Thăng, Dương Chí Dũng, Trịnh Xuân Thanh, Trần Phương Bình, Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa… đã ảnh hưởng phần nào đối với niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, nhà nước. 

Trước tình hình đó, Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ được ban hành. Trong đó, Trung ương chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống, và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Đảng ta đã chỉ ra những thực trạng về suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Một trong những nguyên nhân là cán bộ, đảng viên chúng ta đang thiếu hoặc chưa quyết tâm thực hiện tốt một phẩm chất, đó là nêu gương. Trong số nhiều giải pháp quan trọng nhằm xây dựng Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, Đảng ta luôn đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Chính vì vậy, để thực sự nêu gương, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cần tự giác, trung thực, tự phê bình thật khách quan.

Chúng ta biết trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ đặc biệt coi trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Những lời căn dặn và những việc làm của Bác đã trở thành bài học lớn xuyên suốt mà mỗi cán bộ, đảng viên đều phải học tập và noi theo. Đọc và nghiên cứu lại các bài nói, bài viết của Bác, chúng ta điều đặc biệt thấy nhấn mạnh đến vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Bác nói: “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực cho người ta bắt chước… Hô hào tiết kiệm, mình phải tiết kiệm trước. Đồng chí chúng ta phải học lấy bốn đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính.” ,“Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” và “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước.”, "Lấy gương người tốt việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới" .

Chúng tôi nghĩ rằng, cán bộ, đảng viên muốn là tấm gương cho quần chúng nhân dân noi theo thì thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, là người cán bộ, đảng viên phải có đạo đức cách mạng, nói phải đi đôi với làm. Để thực hiện được đòi hỏi phải làm tốt công tác xây dựng tác phong, đạo đức liêm khiết, công minh chính trực của cán bộ, đảng viên và kiên quyết đấu tranh, trừng trị những hiện tượng thoái hóa, biến chất của những phần từ cơ hội, ảnh hưởng đến uy tín, lòng tin của Nhân dân đối với Đảng.

Cán bộ, đảng viên phải coi trọng việc giải quyết các vấn đề mà Nhân dân phản ánh. Bởi vì, Nhân dân chính là người làm chủ của đất nước. Nhân dân phản ánh là thể hiện còn niềm tin vào Đảng, nhà nước nên cần phải được giải quyết ngay, thấu tình, đạt lý, đúng quy định. Giải quyết tốt phản ánh của Nhân dân là góp phần vào củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, nhà nước và là góp phần thúc đẩy đất nước phát triển.

Thực hiện nghiêm việc xử lý, trừng trị nghiêm khắc đối với các phần từ thoái hóa, biến chất vi phạm kỷ luật Đảng. Đây là những phần tử cơ hội, gây mất niềm tin của Nhân dân vào Đảng. Những phần tử này lợi dụng nhiệm vụ, chức trách được giao thực hiện những hành vi quan liêu, tham nhũng gây thất thoái tài sản Nhà nước. Để ngăn chặn những phần tử này, đòi hỏi phải thực hiện các giải pháp là: 

Quản lý chặt được người đứng đầu, vì đây là cán bộ, lãnh đạo quản lý của Đảng, chính quyền các cấp. Bởi vì, người đứng đầu là những người có chức, có quyền vì: xét ở vị trí, vai trò của cán bộ, lãnh đạo quản lý, họ được Đảng và Nhân dân tin cậy giao phó trọng trách, nắm quyền lực nhất định trong tay, gánh vác sứ mệnh tương đối nặng nề, nhất cử nhất động, mỗi lời nói, việc làm trong hoạt động chính trị của Đảng, nhà nước và trong xã hội đều ảnh hưởng đến Đảng và quần chúng nhân dân, thể hiện uy tín của Đảng và nhà nước trước Nhân dân; xét ở góc độ xây dựng Đảng, thì việc xây dựng người đứng đầu phải là tấm gương cho toàn Đảng trong công cuộc xây dựng tư tưởng, tác phong, đạo đức của Đảng. Đảng có giữ được niềm tin đối với Nhân dân hay không, thì mấu chốt là thể hiện tác phong đạo đức của người đứng đầu góp phần quan trọng; xét ở gốc độ xử lý vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật của một số cán bộ, đảng viên là người đứng đầu có dấu hiệu tăng lên, các dấu hiệu quan liêu, tham nhũng, lợi ích nhóm, dùng quyền để thu vén cho lợi ít riêng… đã biểu hiện ở người đứng đầu đã dẫn đến bị xử lý, điều tra, truy tố, xét xử làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng, làm giảm niềm tin của Nhân dân với Đảng. 

Coi trọng vấn đề xử lý vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật nhà nước thì mới ngăn chặn được hiện tượng tha hóa của một số cán bộ, đảng viên và từ đó mới thúc đẩy nhân tố tích cực, phong cách đạo đức “công, chính, liêm, minh”phát triển lan tỏ và đảm bảo sự nghiệp cách mạng.

Thực hiện trừng trị nghiêm minh đối với những cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất. Bởi vì, những đối tượng này là những người có tác phong không đúng, làm mất uy tín, có tác phong, đạo đức không đúng với Đảng, vi phạm pháp luật, kỷ cương phép nước, và ở đây chúng ta không loại trừ bất kỳ ai cho dù họ đang có chức vụ cao, quyền thế lớn, chỗ dựa mạnh, có năng lực nhưng cũng bắt buộc họ phải chấp hành kỷ cương vì cái chung. 

Thưởng phạt phân minh là con đường để chúng ta tăng cường thúc đẩy sự phát triển của cán bộ, đảng viên. Bởi vì, thông qua thưởng không những là thể hiện sự động viên, ủng hộ đối với cán bộ thực hiện tốt nhiệm vụ mà còn thể hiện sự ủng hộ của mọi người với nhân tố tích cực, mà còn là chỉ cho mọi người có phương hướng phấn đấu tiến lên. Trừng phạt cái sai là thể hiện sự đôn đốc và thúc giục đối với người làm không tốt nhiệm vụ, giúp họ tỉnh ngộ và tự chấp hành kỷ luật một cách nghiêm minh. Khi thực hiện thưởng phạt phải đi đôi với nhau, phải thực hiện kịp thời mới tạo hiệu ứng xã hội tương ứng, phải thực hiện công bằng, không có vì tình riêng, và phải đúng mức.

Thứ hai, cán bộ, đảng viên phải là người làm việc có hiệu quả trong công tác tức là phải hạ thấp chi phí công tác, nâng cao hiệu quả trong công việc. Vì, trong hoạt động sản xuất của cải vật chất thì lấy hiệu quả kinh tế  làm trung tâm và sản xuất tinh thần thì lấy hiệu quả xã hội làm trung tâm, hai điều này vừa là điều kiện vừa là mục đích của nhau. Trong quá trình làm việc, cán bộ, đảng viên được phân công được đánh giá là có năng lực không phải nói miệng, hô hào khẩu hiệu suông mà nhân dân tin, chỉ khi thực hiện bằng những công việc cụ thể, thành quả cụ thể, thì mới đánh giá được và Nhân dân nhìn vào đó để đánh giá. Từ đó, có niềm tin vào Đảng và sẽ góp phần vào sự nghiệp cách mạng chung của cả dân tộc.

Cần thấy rằng, những việc làm không hiệu quả thì đi ngược lại ý chí của quần chúng nhân dân và tiêu hao nhiều tài sản của quốc gia, làm tăng chi phí của xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng. Cán bộ, đảng viên làm việc có năng lực hay không thì dựa trên hiệu quả công việc để đánh giá, vì người làm việc khoa học thì sẽ ít tốn  chi phí và hiệu quả cao nhất. Hạ thấp chi phí, nâng cao hiệu quả công việc thì luôn đi liền với nâng cao năng lực của cán bộ, đảng viên là hai mặt của một vấn đề. Bởi vì, chỉ khi cán bộ, đảng viên có năng lực thật sự thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mới làm việc với chi phí thấp nhất và mang lại hiệu quả cao nhất. Cán bộ, đảng viên khi đã lấy hiệu quả làm mục tiêu thì phải đặt lợi ích của Đảng, của nhà nước, của Nhân dân lên làm đầu, làm việc hiệu quả không phải để được khoe công mà trước hết khi làm việc mục đích đầu tiên là phải nghĩ là làm nhiệm vụ của Đảng giao phó, vì lợi ích của Nhân dân, luôn luôn tâm niệm là làm việc để góp phần vào sự nghiệp cách mạng, nâng cao đời sống cho Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ. Để đạt được điều này đòi hỏi người cán bộ, đảng viên phải: Làm việc theo khoa học, làm việc theo pháp luật, làm việc phải dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc phải vì Nhân dân phục vụ. 

Làm việc theo khoa học là cán bộ, đảng viên phải không ngừng nâng cao trình độ lý luận, nắm vững và vận dụng sáng tạo những luận điểm cơ bản và phương pháp luận của chủ nghĩa Marx-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, trên cơ sở đó tiếp thu tinh hoa văn hóa và thành tựu khoa học của nhân loại để vận dụng trong công tác. Bởi vì, hiện nay với sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải không ngừng học tập, tiếp thu và vận dụng vào thực tiễn công việc thì mới được kết quả tốt nhất. Bên cạnh đó, phải không ngừng học tập, nghiên cứu, vận dụng lý luận khoa học, vì chúng ta muốn đứng vững trên đỉnh cao của khoa học thì không thể không có tư duy lý luận.

Làm việc theo pháp luật. Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nên các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. Trong nhà nước pháp quyền, mọi người phải sống, lao động và làm theo pháp luật. Pháp luật là nền tảng của quốc gia. Nên cán bộ, đảng viên thực hiện chức năng nhiệm vụ phải quy định pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của mình được quy định như thế nào để thực hiện đúng, bên cạnh đó, cũng không ngừng tìm hiểu, trao dồi kiến thức về pháp luật để vận dụng và thực tế công việc.

Làm việc phải dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ. Bởi, nguyên tắc tập trung dân chủ là sự kết hợp chặt chẽ, hai mặt tập trung và dân chủ trong một mối quan hệ biện chứng, chứ không phải là chỉ tập trung hoặc chỉ dân chủ. Dân chủ là điều kiện, là tiền đề của tập trung; cũng như tập trung là cái đảm bảo cho dân chủ thực hiện. Nguyên tắc tập trung dân chủ chính là điều kiện bảo đảm cho tổ chức đảng cố kết về mặt tổ chức, thống nhất ý chí, thống nhất hành động, đồng thời phát huy sáng kiến và tính tích cực sáng tạo của mọi đảng viên và tổ chức đảng. Thông qua thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ thì phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Điều đó đã cụ thể hóa thực hiện quy định của Hiến pháp: Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.  Bác Hồ đã chỉ rõ:“Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân.Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân.” Có thể nói phát huy dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới, mà còn là biện pháp chiến lược để phòng chống tham nhũng, quan liêu có hiệu quả, để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, để chúng ta nắm bắt thời cơ, tiếp tục tạo thế và lực cho đất nước bước sang thế kỷ XXI một cách vững chắc.

Làm việc phải vì Nhân dân phục vụ. Hiện nay, mục tiêu nước ta là làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Như vậy, làm cho dân giàu là nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Dân giàu là điều thể hiện tập trung lợi ích và nguyện vọng căn bản của Nhân dân, là cơ sở và tiêu chí để đánh giá tiến bộ xã hội. Để làm được đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải đi xuống cơ sở, đến với nhân dân, xâm nhập thực tiễn, lắng nghe ý kiến Nhân dân, tập hợp trí tuệ, quyết sách khoa học và định hướng phát triển đúng đắn cho Nhân dân. Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên phải coi nhu cầu của Nhân dân là sự lựa chọn hàng đầu, việc nào có lợi cho dân thì làm, để dân không lo lắng, dẫn đến sự hài lòng của Nhân dân là tiêu chuẩn hàng đầu để đánh giá. Bác nói: “Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Phải chú ý giải quyết hết các vấn đề quan hệ tới đời sống của dân, dầu khó đến đâu mặc lòng. Hết thảy những việc có thể nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân phải được đặc biệt chú ý…” 

Mặt khác, Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, nên khi thực hiện nhiệm vụ cán bộ, đảng viên phải có  tinh thần trách nhiệm cao nhất và mục tiêu cao nhất là phục vụ lợi ích chung của Đảng, của Nhà nước, của Nhân dân. Không được tư lợi cá nhân. Bởi vì, đã là người cán bộ, đảng viên khi thực hiện nhiệm vụ phải tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền.

Thứ ba, người cán bộ, đảng viên phải không ngừng nâng cao hơn nữa năng lực, tố chất bản thân của mình, nâng cao bản lĩnh chính trị, làm việc vì Nhân dân, không hổ thẹn với sứ mệnh của mình, được Đảng và Nhân dân giao phó gánh vác trách nhiệm.

Cán bộ, đảng viên phải học tập tri thức để thu nhận tri thức từ sách báo, thu nhận tri thức từ thực tiễn, từ đó, tích lũy tri thức và tiến tới nghiên cứu tri thức để vận dụng vào thực tế công việc. 

Bởi vì, khi học tập tri thức thì phải học tập nghiêm túc các tư tưởng quan trọng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các tri thức về văn hóa, triết học, chính trị, kinh tế, pháp luật,… chỉ có nghiêm túc học tập mới không ngừng mở rộng tri thức, tối ưu hóa kết cấu tri thức, hình thành một kết cấu tri thức đa dạng, phức hợp, trình độ cao mới có thể luôn giữ được đầu óc minh mẫn, sáng suốt để giải quyết công việc. 

Phải thu nhận tri thức từ thực tiễn. Vì thực tiễn là tri thức đúng đắn, là tiêu chuẩn để kiểm tra chân lý, chỉ có nắm bắt được thực tiễn mới đưa ra cách giải quyết đúng đắn. Bác nói: Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng.Lý luận mà không có liên hệ với thực tiễn là lý luận suông.

Phải trích lũy tri thức là thông qua học tập từ sách vở và thực tiễn như con ông tích mật tích từ vô vàn loài hoa. Từ sự tích lũy tri thức về lượng đến một thời gian nào đó thì sẽ chuyển về chất trong suy nghĩ của cán bộ. Tích lũy tri thức phải đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải học tập suốt đời, bởi vì, thành tựu khoa học nhân loại là vô hạn, và không ngừng phát triển.

Từ việc học tập, thu nhận và tích lũy tri thức thì đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải tích cực nghiên cứu tri thức. Bởi vì, chỉ tích cực nghiên cứu tri thức thì mới có thể nâng cao được năng lực của bản thân, tích cực nghiên cứu làm cho đầu óc phát triển, tư duy nhanh, đưa ra quyết sách đúng đắn trong công tác.

Cán bộ, đảng viên phải có tư tưởng cầu thị, tư tưởng thoáng đạt sẵn sàng tiếp thu cái mới, hăng say trong công tác, sức sống tràn trề và tinh thần khai phóng. Có như thế, cán bộ, đảng viên mới giải phóng tư tưởng, mở ra tư duy mới, mở rộng tầm nhìn, xử lý vấn đề rộng mở với những quan điểm khoa học hoàn toàn mới, góp phần vào công cuộc đổi mới của đất nước.

Cán bộ, đảng viên phải có thái độ chính trị rõ ràng, lời nói phải văn minh, lịch sự. Bởi vì, cán bộ, đảng viên là trụ cột của nước nhà, nên thái độ chính trị phải rõ ràng đối với các quan điểm sai trái, thế lực thù địch, sẵn sàng đương đầu chống lại các quan điểm sai trái; đấu tranh cho cái đúng, bảo vệ đồng chí trung thực, chịu khó, chịu khổ, đứng đắn ngay thẳng.

Lời nói là công cụ biểu đạt tư tưởng và tình cảm của con người, nên lời ăn tiếng nói của cán bộ, đảng viên phản ánh tập trung tính cách bên trong và phong độ bên ngoài của cá nhân, cũng là biểu hiện bên ngoài quan trọng nhất về phong cách nên ngôn từ đòi hỏi phải chuẩn xác, hợp lẽ, lễ độ, văn minh mới có thể biểu đạt được một cách đúng đắn, người nghe mới hiểu được; ăn nói tùy tiện, thô lỗ có thể làm người nghe hiểu lầm và hiểu sai, nhẹ thì có thể ảnh hưởng đến công việc của bản thân, nặng thì có thể gây mất đoàn kết, gây ra mâu thuẫn, thậm chí dẫn đến ảnh hưởng uy tín của Đảng, của Nhà nước. Do đó, lời nói của cán bộ, đảng viên phải văn minh, cẩn thận, ngôn từ phải trong sáng, lành mạnh, trang trọng, lời văn trang nhã, khiêm tốn, hào hoa phong nhã, đầm ấm, lời người nói như nước suối trong xanh, người nghe như được đón gió mùa xuân trong lành, ấm áp, giữa người nói và người nghe tạo nên một không khí hài hòa, nói nhau với tình cảm chân thành, tôn trọng lẫn nhau, vui tươi cở mở với nhau không được thô lỗ và dùng lời khiếm nhã.

Cán bộ, đảng viên phải là người có tấm lòng trong sáng, rộng mở, thẳng thắn, không che đậy cái sai, đối với công việc theoquy định pháp luật mà làm. 

Bởi vì, làm người có tấm lòng trong sáng, rộng mở thì trong lòng người đó như dòng suối xanh, làm như tuấn mã, nói như nhã ngọc, đường đường chính chính, trong sáng lỗi lạc, đó là phẩm chất tư tưởng cao thượng. Trong cuộc sống thì người cán bộ, đảng viên đó phải là người có ham muốn thanh đạm, là người chính trực, lương thiện, là người trung thực thành khẩn, có sự thống nhất giữa nói và làm, bên ngoài và bên trong là một, làm người đường đường, chính chính, quang minh, chính đại.

Ảnh minh họa (Internet)

Thẳng thắn, không che đậy cái sai là phải cởi mở với mọi người, mạnh dạn bộc lộ tư tưởng, trong lòng có gì nói ấy, nói hết những điều muốn nói, hoàn toàn không phải né tránh, lấp la lấp lửng, ngập ngà ngập ngừng, che che đậy đậy, không được miệng nói một đằng tay làm một kiểu. Phải dám mổ xẻ, dám công khai, dám sửa chữa sai lầm, khuyết điểm của mình. Khi có vấn đề thì phải thẳng thắn, dũng cảm chịu trách nhiệm, bảo vệ tính tích cực của cán bộ, quyết không được tham công, che đậy điều sai lẽ trái.

Đối với công việc theo quy định pháp luật mà làm tức là khi được phân công giải quyết công việc, cán bộ, đảng viên phải có tinh thần, nhận thực đúng đắn, nắm vững các quy định liên quan để giải quyết công việc. Phải có thái độ quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính, nói đi đôi với làm, thực hiện nhiệm vụ một cách nhanh chống, chính xác, kịp thời.

Cán bộ, đảng viên phải không tham nhũng, liêm khiết có nghĩa là phải biết giữ gìn phẩm chất của người cộng sản, từ đó từ bỏ ham muốn tầm thường, chiến thắng lại sự cám dỗ, chống lại sự thối nát. Bởi vì, sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta được như ngày hôm nay là sự hy sinh của biết bao chiến sĩ, đồng bào mới có được ngày hôm nay. Để thực hiện điều này, cán bộ, đảng viên nên thường xuyên tham gia các hoạt động về nguồn tại các căn cứ cách mạng, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ cũng như tham gia chăm sóc gia đình những người có công với cách mạng.

Cán bộ, đảng viên phải xây dựng gia đình thành một tấm gương tốt, một điển hình tốt, làm thước đo sự gương mẫu cho quần chúng nhân dân noi theo như: trong việc chăm sóc giáo dục con cái xây dựng các giá trị đạo đức đúng đắn, trong lao động, trong cách sinh hoạt, cũng như trong mọi hành động điều phải theo quy định pháp luật, đạo đức xã hội, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trước lợi ích của bản thân, gia đình.

Xây dựng tấm gương người cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa hết sức quan trọng trong sự phát triển, sự tồn vong dân tộc, cho nên, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và trước tiên mỗi cán bộ, đảng viên phải tu dưỡng đạo đức, lối sống, hạt nhân tốt trong công việc và trở thành cá nhân tích cực trong xã hội, thì góp phần vào củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và cùng nhau xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển bền vững.

Xem thêm >>>

VKSND tỉnh Khánh Hòa: Ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của ngành

VKSND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh: Đơn vị đạt chuẩn văn hóa

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang