Giải đáp, hướng dẫn về một số nội dung công tác thống kê ngành Kiểm sát

12/10/2023 09:45

(kiemsat.vn)
Theo Thông báo số 199/TB-VKSTC ngày  09/10/2023, Viện kiểm sát nhân dân tối cao giải đáp, hướng dẫn về một số nội dung được nêu tại Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành Kiểm sát.

Ngày 14/8/2014, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Công văn số 2622/VKSTC-TKTP về việc thực hiện Quy chế về công tác thống kê, trong đó nêu rõ “Các đơn vị có nhu cầu khai thác số liệu thống kê phục vụ việc xây dựng các loại báo cáo, xây dựng chuyên đề, nghiên cứu khoa học... cần liên hệ với Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin để được cung cấp…”. Tuy nhiên, do 1 số tiêu chí không có trong biểu thống kê, không khai thác được tại Cục 2 Viện kiểm sát nhân dân tối cao nên, các đơn vị trong Ngành vẫn phải yêu cầu các Viện kiểm sát địa phương báo cáo. Khi báo cáo, các Viện kiểm sát địa phương chỉ báo cáo số liệu đối với những tiêu chí không có trong biểu mẫu thống kê.

Những trường hợp tin báo đang tạm dừng, tạm đình chỉ hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự Cơ quan điều tra ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự nhưng không có quyết định phục hồi (Biểu số 01/2019), khi thống kê, các đơn vị giảm “Số tố giác tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố tạm đình chỉ giải quyết tính đến cuối kỳ thống kê” tại dòng 53 và tăng “số tố giác tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố còn lại của kỳ thống kê trước chuyển qua” tại dòng 01 (Không thống kê vào dòng 02 “Số tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được cơ quan có thẩm quyền phục hồi giải quyết”).

Đối với trường hợp Viện kiểm sát kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, nhưng trong quá trình xét xử phúc thẩm nhận thấy cấp sơ thẩm có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng nên cấp phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm mà kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát chưa được xem xét sẽ được thống kê tại Biểu số 05/2019 như sau: Nếu trường hợp Viện kiểm sát kháng nghị yêu cầu hủy toàn bộ bản án sơ thẩm thì các đơn vị thống kê vào các dòng 26 (Số vụ án do Viện kiểm sát kháng nghị), Dòng 28 (Số vụ án Tòa án xử chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát), dòng 35, 37 (Số vụ án Tòa án hủy bản án sơ thẩm để điều tra/xét xử lại), Dòng 36, 38 (Số vụ án Tòa án hủy bản án sơ thẩm để điều tra/xét xử lại theo hướng kháng nghị của Viện kiểm sát). Số bị cáo cũng được thống kê vào các dòng tương ứng.

Đối với các bị án phạt tù treo đang chấp hành án nhưng thay đổi nơi cư trú, các đơn vị thống kê vào dòng 232 “Số chuyển đi nơi khác” tại Biểu số 07/2019, mục 2.4 (án treo). Đối với các bị án phạt tù phạm tội mới trong thời gian tại ngoại, các đơn vị thống kê như sau: Nếu chưa có quyết định thi hành án thì thống kê vào dòng 120 “Số người chưa có quyết định thi hành án phạm tội mới” và phân tổ ở dòng 123 “Số người bị tuyên phạt tù có thời hạn đang tại ngoại”.  Nếu đã có quyết định thi hành án nhưng chưa đưa đi thi hành án thì thống kê vào dòng 147 “Số người đã có quyết định thi hành án phạm tội mới” và phân tổ ở dòng 150 “Số người bị tuyên phạt tù có thời hạn đang tại ngoại”.

Hiện nay, số “Bắt buộc chữa bệnh” dòng 63 Biểu số 07/2019 được tính là “Số người bị tạm giam đã giải quyết” dòng 46, nghĩa là đã chuyển ra khỏi nơi giam giữ nên không còn tính vào “Số người còn bị tạm giam tính đến cuối kỳ thống kê” dòng 75 mà chỉ tính vào “Tổng số người đang áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tính đến cuối kỳ thống kê” dòng 64. Do đó trường hợp đang thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh có quyết định đình chỉ biện pháp bắt buộc chữa bệnh và được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác (không phải là tạm giam) thì các đơn vị chỉ giảm số liệu ở dòng 64.

Các đơn vị thống kê “Số phiên họp có Kiểm sát viên tham gia” tại Dòng 8 các Biểu số 13,16,19/2019 là tiêu chí độc lập, áp dụng cho tất cả các phiên họp theo hướng dẫn: Thống kê số vụ Tòa án đã mở phiên họp giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện trong kỳ thống kê và có Kiểm sát viên tham gia (bao gồm cả phiên họp Tòa án chấp nhận và không chấp nhận khiếu nại, kiến nghị) theo Chế độ báo cáo thống kê thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 560/QĐ-VKSNDTC ngày 13/11/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Khi so sánh số tồn trong các biểu thống kê kiểm sát, giải quyết các vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động, phá sản doanh nghiệp, hành chính (Biểu số 13/2019 đến Biểu số 21/2019) giữa Viện kiểm sát và Tòa án, các đơn vị sẽ lấy số tồn của Tòa án trừ số tạm đình chỉ sẽ ra số tồn của Viện kiểm sát (lý do: Viện kiểm sát không tính số tạm đình chỉ vào số tồn, Tòa án tính cả số tạm đình chỉ vào số tồn).  

Khi thống kê số vụ việc “Tòa án hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án trước khi mở phiên tòa”, các đơn vị thống kê vào tiêu chí “Số vụ, việc Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết trước khi mở phiên tòa, phiên họp” tại các Biểu số 14, 17, 20/2019.

Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành Kiểm sát nhân dân diễn ra ngày 14/9/2023.

Đối với tiêu chí “Số đơn xét lại QĐ giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật” thống kê vào dòng 9 Biểu số 24/2019; “Số đơn chuyển Viện kiểm sát có thẩm quyền giải quyết” thống kê vào dòng 14 Biểu số 24/2019; đối với các loại đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết và kiểm sát giải quyết như: Lưu xếp; chuyển cơ quan khác có thẩm quyền; thông báo và chỉ dẫn… các đơn vị thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2, điểm c khoản 3 Điều 9 Quy chế 222. 

Biểu số 28/2019, tiêu chí “Số bản kiến nghị không được chấp nhận”“Số bản kiến nghị được chấp nhận” tại dòng 67, 68 sẽ là tiêu chí độc lập, không thuộc phân tổ của tiêu chí “Số kiến nghị cơ quan thi hành án dân sự” để đảm bảo thống kê đầy đủ các bản kiến nghị được chấp nhận và không được chấp nhận khác kỳ với bản kiến nghị cơ quan thi hành án dân sự.

Đối với các ý kiến đề nghị bổ sung thêm các tiêu chí phản ánh hoạt động công tác kiểm sát như yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị, thông báo rút kinh nghiệm, các phiên họp Viện kiểm sát tham gia.., Cục 2 Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ nghiên cứu và bổ sung khi xây dựng Đề án “Hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới”. Tuy nhiên các đơn vị chủ động thu thập các tiêu chí này từ việc cập nhật, theo dõi trong các sổ thụ lý để cung cấp khi có yêu cầu. Đối với các ý kiến đề nghị bổ sung thêm các tiêu chí phục vụ cho xây dựng báo cáo phân tích, báo cáo tổng kết Luật, phục vụ công tác nghiên cứu… các đơn vị chủ động theo dõi riêng trong các sổ thụ lý vì hiện tại biểu mẫu thống kê không thể bao quát hết các tiêu chí này.

Đối với các ý kiến về công thức logic trong phần mềm thống kê đã được Cục 2 Viện kiểm sát nhân dân tối cao giải đáp, các đơn vị tự vào phần công thức để điều chỉnh, nếu phần mềm yêu cầu mật khẩu, các đơn vị trực tiếp liên hệ với công chức làm thống kê của Cục 2 Viện kiểm sát nhân dân tối cao để được hướng dẫn.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

(Kiemsat.vn) - Sáng ngày 5/10/2023, VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang