Đổi mới hoạt động để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào thực chất, hiệu quả

15/08/2022 16:17

(kiemsat.vn)
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Quyết định số 979/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”.

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương chủ trì phiên họp triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Mục tiêu tổng quát của Đề án là đổi mới toàn diện, tạo sự linh hoạt, sáng tạo, chủ động, khả thi, phù hợp với tính chất, mục tiêu, yêu cầu của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực tiễn cuộc sống; đưa công tác này đi vào thực chất, hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành, sử dụng pháp luật của cơ quan, tổ chức, người dân, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đối với mục tiêu cụ thể, qua Đề án sẽ ban hành Khung tiêu chí đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật khoa học, khách quan, khả thi, phù hợp với yêu cầu, bối cảnh thực tiễn. Tổ chức thực hiện và hoàn thành việc đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số bộ, ngành, địa phương. Đồng thời tổng kết quá trình thí điểm, đề xuất định hướng hoàn thiện thể chế và xây dựng các giải pháp phù hợp về đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên phạm vi cả nước.  

Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” được tổ chức triển khai thực hiện từ năm 2022 – 2026; phạm vi áp dụng đối với đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Dân tộc và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Đồng Nai, Sóc Trăng.

Cũng theo Quyết định số 979/QĐ-TTg, 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được triển khai, bao gồm: Nghiên cứu, khảo sát hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; ban hành Khung tiêu chí đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức thực hiện đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; huy động nguồn lực xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tổng kết, rút kinh nghiệm, nghiên cứu đề xuất định hướng hoàn thiện thể chế về đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Về tổ chức thực hiện, Quyết định nêu rõ, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh thực hiện thí điểm: Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án; định hướng các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án; chỉ đạo các cơ quan bố trí nguồn lực, huy động nguồn lực xã hội cho hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bộ Tư pháp chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thí điểm triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án; xây dựng và ban hành tiêu chí chung và phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thí điểm trong việc xây dựng các tiêu chí riêng trong Khung tiêu chí; nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức thực hiện công tác đánh giá hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật; huy động nguồn lực xã hội tham gia, hỗ trợ tổ chức thực hiện đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng các phần mềm phục vụ đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật…

Bộ Tài chính tham mưu bố trí kinh phí và hướng dẫn cơ chế tài chính để thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn đóng góp, tài trợ hợp pháp khác. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp chỉ đạo, định hướng cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện thông tin, truyền thông về thực hiện đánh giá hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ngoài ra, các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thí điểm ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện thí điểm; xây dựng và ban hành tiêu chí riêng thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, ngành, Ủy ban nhân dân; bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị…

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, phổ biến vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, giám sát, phản biện xã hội và phối hợp tham gia đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội, tham gia đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

“Cá biệt hóa nhóm đối tượng tuyên truyền” - Một cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của VKSND huyện Chư Prông

(Kiemsat.vn) - Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, VKSND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện tạo bước đột phá mới, đó là tuyên truyền bằng phương pháp tác động trực tiếp tới một hoặc một nhóm đối tượng cụ thể, có những đặc điểm riêng biệt hay nói cách khác là “Cá biệt hóa nhóm đối tượng tuyên truyền”.

Tăng cường nhận thức và hành động trong phổ biến pháp luật

(Kiemsat.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đề nghị cần tiếp tục tăng cường nhận thức của cả hệ thống chính trị trong phổ biến giáo dục về pháp luật.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang