Chó béc-giê có phải là tài sản cố định không?

16/03/2018 08:49

(kiemsat.vn)
Năm ngoái, công ty tôi mua 02 con chó bec-giê tổng trị giá 50 triệu đồng, thả ở kho hàng để trông kho. Vậy hai con chó này có được coi là tài sản cố định của công ty hay không?

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Trường hợp bạn hỏi, Kiemsat.vn trả lời như sau:

Tài sản cố định là thuật ngữ được sử dụng trong kế toán doanh nghiệp, chỉ những tư liệu lao động, tài sản hữu hình hoặc vô hình, thuê tài chính hoặc tài sản cố định tương tự,… để phục vụ quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Xác định tài sản cố định để phục vụ hoạt động tính và trích khấu hao tài sản cố định, từ đó xác định được thu nhập và nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trong năm tài chính.

Theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, việc phân loại tài sản cố định của doanh nghiệp được quy định tại Điều 6, bao gồm các loại sau đây:

“1. Tài sản cố định dùng cho mục đích kinh doanh là những tài sản cố định do doanh nghiệp quản lý, sử dụng cho các mục đích kinh doanh của doanh nghiệp.

a) Đối với tài sản cố định hữu hình, doanh nghiệp phân loại như sau:

…Loại 5: Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm: là các vườn cây lâu năm như vườn cà phê, vườn chè, vườn cao su, vườn cây ăn quả, thảm cỏ, thảm cây xanh...; súc vật làm việc và/ hoặc cho sản phẩm như đàn voi, đàn ngựa, đàn trâu, đàn bò…

2. Tài sản cố định dùng cho mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh, quốc phòng là những tài sản cố định do doanh nghiệp quản lý sử dụng cho các mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh, quốc phòng trong doanh nghiệp. Các tài sản cố định này cũng được phân loại theo quy định tại điểm 1 nêu trên...”

Về tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định đối với súc vật, khoản 1 Điều 3 Thông tư này quy định như sau:

“Đối với súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm, thì từng con súc vật thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của tài sản cố định được coi là một TSCĐ hữu hình.”

Tiêu chuẩn của tài sản cố định gồm ba tiêu chuẩn sau đây:

“a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

b) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;

c) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.”

Do bạn chỉ nêu tổng giá trị hai con cho béc-giê là 50 triệu đồng và không nêu rõ đã mua được bao lâu nên bạn cần căn cứ vào các tiêu chuẩn nêu trên để xác định hai con chó béc-giê đó có đủ điều kiện là tài sản cố định của doanh nghiệp hay không. Lưu ý việc xác định các tiêu chuẩn này phải thực hiện với từng con chó béc-giê, không xác định chung cho cả hai con.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang